Кръгла маса на тема “Механизми за подбор и развитие на нови политици на левицата” се състоя на 19-20 януари 2007 г. в хотел “Родина” в столицата. Тя бе организирана от Института за социална интеграция и открита от председателя на БСП и министър-председател на България Сергей Станишев. Освен неговото приветствие към участниците предлагаме на читателите на сп. “Ново време” и изказванията на Ивелин Николов, изпълнителен директор на Института за социална интеграция, д-р Живко Георгиев, председател на Управителния съвет на ИСИ, и д-р Мариа Антониа Пирес де Алмейда от Висшия институт за социални науки и бизнесизследвания в Лисабон.

ТРЯБВА ДА НАМЕРИМ НОВИ, ПО-ИНТЕРЕСНИ ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЖИВОТ

Брой 2, Февруари 2007
Усъ­вър­шен­с­т­ва­не­то на мла­да­та ге­не­ра­ция по­ли­ти­ци в Бъл­га­рия е мно­го ак­ту­ал­на те­ма и за на­ша­та стра­на, и за Ев­ро­пейс­кия съ­юз ка­то ця­ло. По ка­къв на­чин мла­ди­те да учас­т­ват в по­ли­ти­ка­та, в про­це­са на взе­ма­не на по­ли­ти­чес­ки и дър­жав­ни ре­ше­ния, как да бъ­дат прив­ле­че­ни към нея, как да бъ­дат за­дър­жа­ни и да ви­дят сми­съ­ла от пра­ве­не­то на по­ли­ти­ка.

Не знам да­ли то­ва е ха­рак­тер­но за всич­ки стра­ни от Ев­ро­пейс­кия съ­юз, но в Бъл­га­рия има ви­со­ка сте­пен на апо­ли­тич­ност сред мла­ди­те хо­ра, по­не на ду­ми. Въп­ре­ки че - си­гур­но е на­ци­о­нал­на чер­та, - съ­би­рай­ки се с при­я­те­ли, до­ри по ве­се­ли по­во­ди, на ку­по­ни, в рес­то­ран­ти, в дис­ко­те­ки, все­ки раз­го­вор ра­но или къс­но, в ед­на или дру­га фор­ма, опи­ра до по­ли­ти­ка­та. Лич­но аз смя­там, че чо­век не мо­же да из­бя­га от по­ли­ти­ка­та, за­що­то тя не­из­беж­но го зас­ти­га - с ре­ше­ни­я­та на пар­ла­мен­та, на пра­ви­тел­с­т­во­то, на об­щин­с­кия съ­вет, на кме­та. И ако имаш соб­с­т­ве­на по­зи­ция и идеи, един­с­т­ве­ни­ят на­чин да пов­ли­я­еш вър­ху взе­ма­ни­те ре­ше­ния, да се опи­таш да про­ка­раш или да ре­а­ли­зи­раш свои виж­да­ния, е чрез по­ли­ти­ка­та.

Тук ис­кам да ка­жа ня­кол­ко ду­ми за пар­ти­и­те. Раз­ви­ти­е­то на пар­тий­на­та и на по­ли­ти­чес­ка­та...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #1 томанов 2007-02-27 16:09
този лъжекомсомолец си въобразява,че ехванал бога за... на него юда искарийотски ще му завиди,фуше бледнее пред него.Препоръчвам му да сизатвори плювалника
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови