Кръгла маса на тема “Механизми за подбор и развитие на нови политици на левицата” се състоя на 19-20 януари 2007 г. в хотел “Родина” в столицата. Тя бе организирана от Института за социална интеграция и открита от председателя на БСП и министър-председател на България Сергей Станишев. Освен неговото приветствие към участниците предлагаме на читателите на сп. “Ново време” и изказванията на Ивелин Николов, изпълнителен директор на Института за социална интеграция, д-р Живко Георгиев, председател на Управителния съвет на ИСИ, и д-р Мариа Антониа Пирес де Алмейда от Висшия институт за социални науки и бизнесизследвания в Лисабон.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2, Февруари 2007
На пръв про­чит те­ма­та за по­ли­ти­чес­ки­те ели­ти в Бъл­га­рия ми се ви­дя лес­на - кой ли днес не при­каз­ва за тях. Пос­ле по­раз­мис­лих и ре­ших да ук­ро­тя ен­ту­си­аз­ма си. Не за дру­го, а за­що­то по­ли­ти­чес­ки­те ели­ти в Бъл­га­рия не­съм­не­но са ин­те­ре­сен пред­мет за из­с­лед­ва­не, но ня­мам са­мо­чув­с­т­ви­е­то, че до­ри съм се до­кос­вал до тях в ка­чес­т­во­то им на из­с­ле­до­ва­тел­с­ки пред­мет. Ми­на­ха не­мал­ко го­ди­ни. Ако има­ше оп­ре­де­ле­ни из­с­ле­до­ва­тел­с­ки уси­лия, ко­и­то да нап­ра­вят не­ви­ди­мо­то ви­ди­мо, на­вяр­но мно­го не­ща щя­ха да ни бъ­дат яс­ни и ка­то ди­аг­нос­ти­ка, и ка­то оцен­ка на проб­ле­ми­те и пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та в об­щес­т­во­то, пред ко­и­то по­ли­ти­чес­ка­та кла­са ще­ше да бъ­де по-адек­ват­на.

По­ли­ти­чес­ки­те ели­ти в Бъл­га­рия пре­жи­вя­ха ня­кол­ко пе­ри­о­да. Спом­ня­м си на­ча­ло­то, зо­ра­та на пре­хо­да. То­га­ва ка­то че ли всич­ко бе­ше лес­но - имаш идея, в със­то­я­ние си дос­та­тъч­но да я вер­ба­ли­зи­раш и мо­жеш да се ока­жеш част от то­зи елит. Бе­ше вре­ме­то на ос­т­ро­то про­ти­вос­то­е­не, на­ри­чах­ме го и епо­ха на кон­ф­рон­та­ци­я­та, све­тът бе­ше раз­де­лен на си­ни и чер­ве­ни, на гвел­фи и ги­бе­ли­ни*. То­ва бе­ше и “ро­зо­ви­ят” пе­ри­од на бъл­гар­с­кия по­ли­ти­чес­ки елит, тъй ка­то в те­зи вре­ме­на, за да...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #1 антимафиот 2007-02-27 16:23
самозвания елит от преди и след 1989 у нас както го характеризират експертите на ЕС е мафиозен,оргпре стъпен,коруптен , продажен, марионетен, хамалеонски,тип игяюзен,антисоц иален,антинарод ен и вече не само лишен от доверието на класата си и пролетаризирани я и полупролетаризи рани я от него народ но и намразен и противен...
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови