Юрий Борисов е доктор по философия. Работил е като учител, университетски преподавател (1980-1990), народен представител (1991-1997), председател на Комисията по образование и наука на 37-то Народно събрание, политически наблюдател на в. “Земя”, изпълнителен директор и първи зам.- главен редактор на в. “Дума”.

Главен редактор на сп. “Ново време” и на българското издание на “Le Monde diplomatique”.

 

ДУМИ НА РЕДАКТОРА

Брой 2, Февруари 2007

Ред­ко­ле­ги­я­та на сп. “Но­во вре­ме” еди­но­душ­но ре­ши да пуб­ли­ку­ва ста­ти­я­та на Чав­дар Доб­рев, ко­я­то след­ва, въп­ре­ки че мно­го от ней­ни­те те­зи и зак­лю­че­ния са спор­ни. Ре­ше­ни­е­то бе про­дик­ту­ва­но от убеж­де­ни­е­то, че де­сет го­ди­ни са дос­та­тъч­но вре­ме, за да за­поч­не в БСП се­ри­оз­на и за­дъл­бо­че­на дис­ку­сия за ха­рак­те­ра и дви­же­щи­те си­ли на пос­лед­ни­те 17 го­ди­ни, ко­и­то обоб­ще­но на­ри­ча­ме “п­ре­ход”. Та­ка­ва дис­ку­сия, ако се по­лу­чи, мо­же да из­ва­ди на по­вър­х­ност­та мно­го не­до­из­ка­за­ни мис­ли, по­тис­на­ти бол­ки и сдър­жа­ни въз­тор­зи. Ние, чле­но­ве­те на се­мейс­т­во­то “БСП”, има­ме об­що ми­на­ло и ве­ро­ят­но ще има­ме дъл­го об­що бъ­де­ще. Кол­ко­то по­ве­че емо­ци­о­нал­ни къл­ба раз­п­ле­тем, кол­ко­то по­ве­че на­ти­ка­ни в под­съз­на­ни­е­то пре­цен­ки и из­во­ди от­к­лю­чим, тол­ко­ва по-здра­во и ус­той­чи­во мо­же да бъ­де на­ше­то об­щу­ва­не. То­ва е са­мо пси­хо­ло­ги­чес­ка­та стра­на на проб­ле­ма. Ед­на се­ри­оз­на...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Коментари  

 
0 #1 антимафиот 2007-02-27 16:28
преходакъм криминалния олигархически капитализъм в РБ е извършен т.н.самозван елит-от бандити, пладнешки хайдуци, шарлатани, толупи,бивши ,,комунисти,, и настоящи олгарси-бивши и настоящи узурпатори на власт, врагове на народа,на труда,Време е народа да си възвърне заграбеното и прати т.н.елит в елитни затвори,лагери...
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор