Ру­си Стат­ков е ро­ден в се­ло Гор­но Ози­ро­во, об­щи­на Вър­шец, през 1956 г. Ма­гис­тър по ико­но­ми­ка, има прек­ва­ли­фи­ка­ция по ме­ни­дж­мънт. Спе­ци­а­ли­зи­рал е във Фран­ция бю­джет, фи­нан­си и фи­нан­сов кон­т­рол. Има и спе­ци­а­ли­за­ции по труд, со­ци­ал­на по­ли­ти­ка и об­щес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не. Бил е ди­рек­тор на вес­т­ник “И­де­я” - Мон­та­на. На­ро­ден пред­с­та­ви­тел от 1995 до 2001 г. Член на ВС на БСП и член на Над­зор­ния съ­вет на Аген­ци­я­та за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол (АСК). Вла­дее рус­ки, ан­г­лийс­ки и френ­с­ки език.

СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯТ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ (Възникване, проблеми и насоки за развитие)

Брой 2, Февруари 2007
Со­ци­ал­но-ико­но­ми­чес­ка­та тран­с­фор­ма­ция в Бъл­га­рия след 1989 г., и най-ве­че при­ва­ти­за­ци­я­та по­ро­ди­ха не­об­хо­ди­мост­та от нов вид кон­т­рол в со­ци­ал­но­то уп­рав­ле­ние - дър­жа­вен след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол.

Цел­та на из­с­лед­ва­не­то е да се ана­ли­зи­ра из­вър­ше­но­то, да се от­к­ро­ят ре­зул­та­ти­те и проб­ле­ми­те и да се пред­ло­жат на­со­ки за по-на­та­тъш­но раз­ви­тие на дей­ност­та по след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол.

Из­пол­з­ва­ни­те из­точ­ни­ци на ин­фор­ма­ция са нор­ма­тив­на­та ба­за, уреж­да­ща дей­ност­та; ин­фор­ма­ция от 30 об­щин­с­ки съ­ве­та към 2004 г.; док­ла­ди на Дър­жа­вен фи­нан­сов кон­т­рол и Смет­на­та па­ла­та; те­о­ре­ти­ко-прак­ти­чес­ки раз­ра­бот­ки и ос­нов­но от­че­ти­те на ор­га­ни­те за управле­ние на Аген­ци­я­та за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол.

На ос­но­ва­та на при­е­та­та нор­ма­тив­на уред­ба и прак­ти­чес­ко­то й при­ло­же­ние, уреж­да­ща след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол, мо­гат да се обо­со­бят три ета­па на раз­ви­ти­е­то му.

I. 1990 - 1992 г. При­ва­ти­за­ция чрез рес­ти­ту­ция и час­т­но раз­по­реж­да­не с дър­жав­ния ак­тив (спон­тан­на при­ва­ти­за­ция) без нор­ма­тив­но уреж­да­не на след­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол, но с фор­ми­ра­не на пред­пос­тав­ки за въз­ник­ва­не­то...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #1 револиционна реституция 2007-02-27 16:51
какъв ти следприватизаци онен контрол бе момче-прокурор, конфискация ,реституция на приватизирането ,на заграбеното е необходима.Това без революционна промяна няма да стане
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор