Егений Гиндев е про­фе­сор, док­тор на тех­ни­чес­ки­те на­у­ки. Ав­тор на око­ло 160 на­уч­ни пуб­ли­ка­ции, от ко­и­то 14 мо­ног­ра­фии в об­ласт­та на сис­тем­ния ана­лиз, из­с­лед­ва­не на опе­ра­ци­и­те, ки­бер­не­ти­ка­та, ма­те­ма­тичес­ко­то мо­де­ли­ра­не. През пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни ос­нов­ни­те му те­о­ре­тич­ни ин­те­ре­си са на­со­че­ни към на­уч­ни­те проб­ле­ми на на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност.

В СЛО­ВЕС­НА­ТА ДЖУН­Г­ЛА НА БЪЛ­ГАР­С­КИ­ТЕ ПО­ЛИ­ТИ­ЦИ

Брой 3, Март 2007
НАРЪЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ (Слу­жи ка­то по­со­бие за че­те­не на ре­чи, из­каз­ва­ния или ста­тии на по­ли­ти­ци,со­ци­о­ло­зи, по­ли­то­ло­зи,ан­т­ро­по­ло­зи и дру­ги по­доб­ни)


Към мно­го­то прес­тъп­ле­ния сре­щу чо­веш­кия ра­зум, из­вър­ше­ни през т.нар. пре­ход, мо­гат да бъ­дат до­ба­ве­ни, и то ка­то осо­бе­но опас­ни: про­мя­на­та на сми­съ­ла на ду­ми­те и тер­ми­ни­те, не­раз­би­ра­е­мо­то сло­вот­вор­чес­т­во, из­в­ра­ща­ва­не­то и из­важ­да­не­то от кон­тек­с­та на це­ли сло­во­съ­че­та­ния, про­фа­ни­зи­ра­не­то на на­уч­ни па­ра­диг­ми и ме­то­до­ло­гии, т.е. то­ва, ко­е­то ака­де­мик Л.И. Мен­дел­щам на­ри­ча “не­раз­би­ра­е­мо фи­ло­соф­с­т­ва­не за не­раз­б­ра­ни не­ща”. Но­ви­те “де­мок­ра­ти” не са ори­ги­нал­ни, но бла­го­да­ре­ние на раз­ви­ти­е­то на ко­му­ни­ка­ци­и­те та­зи на­паст прие гран­ди­оз­ни и опас­ни раз­ме­ри.

Днес у нас поч­ти ця­ла­та лек­си­ка, из­пол­з­ва­на в ме­ди­и­те, и до­ри в пуб­ли­ка­ции, пре­тен­ди­ра­щи за на­уч­ност, е де­фор­ми­ра­на, двус­мис­ле­на и мно­го чес­то не­вяр­на. Ду­ми ка­то де­мок­ра­ция, то­та­ли­та­ри­зъм, цен­нос­ти, на­ци­о­на­ли­зъм, пат­ри­о­ти­зъм, на­род, на­ция, ет­нос, хи­по­те­за, про­ект, ми­сия и дру­ги обик­но­ве­но са ли­ше­ни от ис­тин­с­кия им сми­съл. Са­моп­риз­на­ли се до­мо­рас­ли ек­с­пер­ти, по­ли­то­ло­зи,...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #2 m8376@novovreme.com 2007-04-29 11:06
Цитиране
 
 
0 #1 ou8565@novovreme.com Con 2007-04-21 04:54
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор