Пе­тя Пач­ко­ва е за­вър­ши­ла фи­ло­со­фия в СУ “Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки”, док­тор по со­ци­о­ло­гия, до­цент по по­ли­то­ло­гия в Юго­за­пад­ния уни­вер­си­тет “Не­о­фит Рил­с­ки”. Ав­тор на три мо­ног­ра­фии и де­сет­ки на­уч­ни и пуб­ли­цис­тич­ни ста­тии в сфе­ра­та на со­ци­о­ло­ги­я­та и по­ли­ти­чес­ки­те на­у­ки.

КРИЗИСНА МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ

Брой 3, Март 2007

Пре­хо­дът в Бъл­га­рия (и в ос­та­на­ли­те бив­ши “со­ци­а­лис­ти­чес­ки” стра­ни) бе­ше съп­ро­во­ден с оче­вид­ни про­ме­ни във вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та меж­ду по-въз­рас­т­ни­те и по-мла­ди­те по­ко­ле­ния. Те бя­ха при­чи­не­ни не тол­ко­ва от ня­как­ва осо­бе­на ди­на­ми­ка в тру­до­во-про­из­вод­с­т­ве­ни­те от­но­ше­ния, в ин­дус­т­ри­ал­ния тип об­щес­т­во и от­там в от­но­ше­ни­я­та меж­ду по­ко­ле­ни­я­та, кол­ко­то от ико­но­ми­чес­ки­те и по­ли­ти­чес­ки­те нуж­ди на но­ви­те до­ми­ни­ра­щи си­ли.

Но­ви­те прос­лой­ки на бъл­гар­с­кия елит ис­ка­ха да из­мес­тят “ста­ри­те”, да се ле­ги­ти­ми­рат пред об­щес­т­во­то. “Ста­ри­те” в но­вия бъл­гар­с­ки елит ис­ка­ха да се ле­ги­ти­ми­рат ка­то но­ви, да се от­чуж­дят мак­си­мал­но мно­го от ста­рия ре­жим, от соб­с­т­ве­ни­те си ро­ли в не­го. Та­ка че всич­ки те за­ед­но по­де­ха аг­ре­сив­на­та, емо­ци­о­нал­на, ма­ни­пу­ла­тив­на, пре­си­ле­на, но мно­го ефек­тив­на ата­ка спря­мо т. нар. со­ци­а­лис­ти­чес­ки или ко­му­нис­ти­чес­ки...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови