Про­фе­сор Май­къл Шо­су­дов­с­ки пре­по­да­ва ико­но­ми­чес­ки на­у­ки в уни­вер­си­те­та в Ота­ва, Ка­на­да, и е един от ин­те­лек­ту­ал­ци­те - ак­ти­вис­ти на но­ви­те со­ци­ал­ни дви­же­ния, ро­ди­ли се след бит­ки­те от Си­а­тъл 1999 г. u Ге­нуа 2001 г. Той чес­то е гост-пре­по­да­ва­тел и в За­пад­на Ев­ро­па, Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка и Юг­oиз­точ­на Азия. Бил е съ­вет­ник на мно­го пра­ви­тел­с­т­ва и ин­с­ти­ту­ции в раз­ви­ва­щи­те се стра­ни и на Обе­ди­не­ни­те на­ции. Пре­би­ва­вал е в Со­ма­лия и Ру­ан­да, про­уч­вал е об­с­та­нов­ка­та в Ин­дия и Ви­ет­нам, из­с­лед­вал е съ­би­ти­я­та в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка, в Рус­ка­та фе­де­ра­ция и в дър­жа­ви­те от бив­ша Югос­ла­вия.

БРУ­ТАЛ­НА­ТА ГЛО­БА­ЛИ­ЗА­ЦИЯ

Брой 3, Март 2007
След ера­та на Сту­де­на­та вой­на чо­ве­чес­т­во­то из­пад­на в ико­но­ми­чес­ка и со­ци­ал­на кри­за на не­би­ва­ло обед­ня­ва­не на го­ле­ми час­ти от све­тов­но­то на­се­ле­ние. Це­ли на­ци­о­нал­ни ико­но­ми­ки се сри­на­ха, без­ра­бо­ти­ца­та бър­зо се уве­ли­чи. В Аф­ри­ка, на юг от Са­ха­ра, в Азия и в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка из­бух­на­ха ре­ги­о­нал­ни глад­ни кри­зи. Гло­ба­ли­за­ци­я­та на бед­ност­та, ко­я­то за­ли­чи всич­ки по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти от лик­ви­ди­ра­не­то на ко­ло­ни­ал­на­та сис­те­ма след вой­на­та, за­поч­на в на­ча­ло­то на 80-те го­ди­ни с кри­за­та на зад­лъж­ня­лост­та на Тре­тия свят, с въ­веж­да­не­то на Но­вия све­то­вен ико­но­ми­чес­ки ред и с на­ла­га­не­то на ка­тас­т­ро­фал­ни­те изис­к­ва­ния на Меж­ду­на­род­ния ва­лу­тен фонд на стра­ни­те-длъж­ни­ци.

Но­ви­ят све­то­вен ред е из­г­ра­ден вър­ху бед­ност­та на чо­ве­чес­т­во­то и вър­ху раз­ру­ша­ва­не­то на окол­на­та сре­да. Той по­раж­да со­ци­а­лен апар­тейд, раз­пал­ва ра­си­зъм, из­п­раз­ва от съ­дър­жа­ние пра­ва­та на хо­ра­та и про­во­ки­ра в мно­го стра­ни опус­то­ши­тел­ни ет­ни­чес­ки кон­ф­лик­ти. От 90-те го­ди­ни на­сам той раз­п­рос­т­ря же­ляз­на­та си хват­ка вър­ху всич­ки ре­ги­о­ни на све­та - от Се­вер­на Аме­ри­ка и За­пад­на Ев­ро­па през стра­ни­те от бив­шия со­ци­а­лис­ти­чес­ки ла­гер...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #2 come9344@novovreme.com 2007-04-21 04:51
Цитиране
 
 
0 #1 Zorro 2007-03-27 15:25
Тази явно много силна книга трябва да бъде преведена цялата на бългаски, и да я прочетат управляващите дремльовци!
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор