Пан­ко Ан­чев е ли­те­ра­ту­рен кри­тик и ис­то­рик на бъл­гар­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра. Ин­те­ре­си­те му са на­со­че­ни към со­ци­ал­но­по­ли­ти­чес­ки­те идеи в ли­те­ра­ту­ра­та от Въз­раж­да­не­то до на­ши дни. Ав­тор е на кни­ги­те "Твор­ци и сло­во", "Чо­ве­кът в сло­во­то" и "Съ­вест­та на ду­ми­те", как­то и на мно­го сту­дии, ста­тии и ре­цен­зии.

ОЩЕ ЗА ТЕОРИЯТА ЗА КЛАСОВАТА БОРБА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕВОЛЮЦИИ

Брой 3, Март 2007
Прав ли е Маркс за историята на човечеството като история на класовите борби и кой извършва революциите

“Ис­то­ри­я­та на всич­ки до­се­гаш­ни об­щес­т­ва е ис­то­рия на кла­со­ви бор­би” - то­ва твър­дят в своя Ко­му­нис­ти­чес­ки ма­ни­фест Маркс и Ен­гелс. Твър­де­ни­е­то не е не­вяр­но. Ос­пор­ва­не­то му е из­лиш­но и ня­ма да до­ве­де до ни­що. То прос­то тряб­ва да се при­е­ме, за­що­то в не­го ня­ма про­па­ган­да или иде­о­ло­гия, а е из­ве­де­но от нед­ра­та на вре­ме­то и пот­вър­де­но от ис­то­ри­я­та. В кла­со­ви­те об­щес­т­ва неп­рес­тан­но се во­ди бор­ба меж­ду ан­та­го­нис­тич­ни­те кла­си - не­за­ви­си­мо да­ли та­зи бор­ба е яв­на, от­к­ри­та, въ­о­ръ­же­на и осъз­на­та или скри­та, ти­ха, не­за­бе­ле­жи­ма. Раз­лич­ни­те ин­те­ре­си на те­зи кла­си оп­ре­де­лят тях­но­то по­ве­де­ние ед­на спря­мо дру­га - до­ми­ни­ра­ща­та ис­ка по­тис­на­та­та да ра­бо­ти с още уси­лия за сво­е­то ма­те­ри­ал­но въз­мог­ва­не; по­тис­на­та­та таи в се­бе си, до­ка­то не из­бие, же­ла­ни­е­то си да по­лу­чи по­ве­че и до­ри всич­ко, ко­е­то са­ма про­из­веж­да и ко­е­то не й е поз­во­ле­но да при­те­жа­ва по­ра­ди по­ло­же­ни­е­то си в об­щес­т­во­то.

Кла­со­ви­те бор­би са ин­те­ре­сен проб­лем, с кой­то ис­то­ри­ог­ра­фи­я­та се за­ни­ма­ва пре­дим­но ко­га­то из­с­лед­ва бур­жо­аз­на­та епо­ха...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #2 Желязко Петров - Русе 2007-04-16 18:28
Защо отрицател на Маркс. Да посочиш грешки в една философско-холитическа система, не означава да си против нея. Никъде в статията не се говори, че "автентични ят марксизъм, такъв какъвто го е сътворил Маркс, е неистинен". Неистинен е марксизмът на АОНСУ и на партийните учебни години.
Цитиране
 
 
0 #1 J.Jelezov 2007-04-04 17:04
Господин Панко Анчев е поредният представител на една внушителна общност от отрицатели на Маркс, които, по най-различен начин, но винаги примитивно, се опитват да докажат, че автентичният марксизъм, такъв какъвто го е сътворил Маркс, е неистинен - или най-малкото - безвъзвратно остарял. Крахът на “Реалния социализъм” те приемят като абсолютен критерий, като практическо доказателство за истинността на своята теза. Има ли резон във всичко това? От пръв поглед творението на г. Анчев се възприема като логически издържана конструкция. И тя действително е такава, само че в рамките на една, вече отживяваща, научна парадигма, която обикновено се нарича “лапласов детерминизъм”. Този начин на мислене персонифицира Историята като елегантна дама, или зла бабичка, които се разпореждат с битието на хората – поколение след поколение – според внушени им свише обективни закони. За така мислещите индивиди тезата, че “хората сами правят своята история ...” е куха фраза. Те не могат да проумеят, че това е може би най-великото научно откритие, и че то бе за пръв път изказано и доказано именно от Карл Маркс Затова марксизмът може да бъде определен като наука, която изследва как хората правят историята си, т. е. как живеят. Както е известно, науката само изследва и описва своя предмет, без да е в състояние да му предписва задължителни за изпълнение рецепти. Последната истина е втъкана органично в марксистката наука. Рецепти предписва идеологията. И това е безспорно. Но, що е то идеология? Е ...
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови