Димитрина Петрова е про­фе­сор, док­тор на ис­то­ри­чес­ки­те на­у­ки. Из­с­лед­ва по­ли­ти­чес­ки­те пар­тии в Бъл­га­рия меж­ду две­те све­тов­ни вой­ни. Ав­тор е на над 10 мо­ног­ра­фии, меж­ду ко­и­то: “БЗНС и на­род­ни­ят фронт 1934 -1939 г.”, “БЗНС през пе­ри­о­да на ико­но­ми­чес­ка­та кри­за 1929-1934”, “БЗНС в ан­ти­фа­шис­т­ка­та бор­ба 1939-1944 г.”, “Са­мос­то­я­тел­но­то уп­рав­ле­ние на БЗНС 1920-1923 г.”, “Бъл­гар­с­ки­ят зе­ме­дел­с­ки на­ро­ден съ­юз 1891-1944 г. и дру­ги.

НА­РОД­НО­ТО СО­ЦИ­АЛ­НО ДВИ­ЖЕ­НИЕ И ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КА­ТА КРИ­ЗА В БЪЛ­ГА­РИЯ 1943-1944 Г.

Брой 3, Март 2007
На­род­но­то со­ци­ал­но дви­же­ние (НСД) на Алек­сан­дър Цан­ков въз­ник­ва в на­ча­ло­то на 30-те го­ди­ни на ХХ в. при уп­рав­ле­ни­е­то на На­род­ния блок, в раз­га­ра на не­за­пом­не­на ико­но­ми­чес­ка кри­за. На своя кон­г­рес през май 1932 г. мо­гъ­щи­ят до ско­ро Де­мок­ра­ти­чес­ки сго­вор, уп­рав­ля­вал стра­на­та 8 го­ди­ни без пре­къс­ва­не, сен­за­ци­он­но и скан­дал­но се раз­цеп­ва на Де­мок­ра­ти­чес­ки сго­вор на Ан­д­рей Ляп­чев (Ро­зов сго­вор, сго­вор “Пло­щад Сла­вей­ков”) и на Де­мок­ра­ти­чес­ки сго­вор с пред­се­да­тел Александър Цан­ков (Син сго­вор, от 1934 г. НСД). Про­тив­но на очак­ва­ни­я­та и прог­но­зи­те пар­ти­я­та на Ал. Цан­ков бър­зо се раз­рас­т­ва и през про­лет­та на 1934 г. ве­че е най-ма­со­ва­та в Бъл­га­рия - има 198 хил. чле­но­ве (117 хил. зе­ме­дел­ци, 25 хил. ра­бот­ни­ци, 19 хил. тър­гов­ци и индус­т­ри­ал­ци, по ня­кол­ко хи­ля­ди чи­нов­ни­ци, ад­во­ка­ти, лум­пе­ни и др.) плюс 34 хил. чле­но­ве на Мла­деж­кия съ­юз. Пред­с­та­ве­на е в пар­ла­мен­та с 25 де­пу­та­ти.

Фе­но­ме­нал­но­то ма­со­ви­зи­ра­не на НСД се обус­ла­вя пре­ди всич­ко от теж­ка­та ико­но­ми­чес­ка кри­за и дис­к­ре­ди­ти­ра­не­то на пар­тий­но-пар­ла­мен­тар­на­та сис­те­ма. Важ­на ро­ля иг­ра­ят и щед­ро­то фи­нан­си­ра­не от ед­рия ка­пи­тал, и то­ле­ран­т­но­то от­но­ше­ние на бло­ко­ва­та власт, ко­я­то виж­да в Цан­ко­ва­та...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
+1 #3 people2419@novovreme.com 2007-04-21 04:59
Цитиране
 
 
+1 #2 for773@novovreme.com 2007-04-21 04:56
Цитиране
 
 
-1 #1 Prof.Dr. Lubomir Andreew 2007-04-12 13:00
статията е обективна и убедителна.
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор