Бо­рис­лав Бой­чев е за­вър­шил е СУ "Св. Кл. Ох­рид­с­ки", спе­ци­ал­ност жур­на­лис­ти­ка. Ра­бо­тил е ка­то ре­дак­тор и ко­рес­пон­дент на Ра­дио "Со­фия ", във в. "Ли­те­ра­ту­рен фронт", сп. "Сеп­тем­в­ри" и сп. "Ле­то­пис". Ав­тор е на кни­ги­те "Теж­ки­те дя­до­ви бо­ту­ши", "Се­ло без ку­че­та", "Мом­че­то и ли­си­ца­та", "Ста­ри­ят мост" и др. Не­го­ви раз­ка­зи и по­вес­ти са пуб­ли­ку­ва­ни в пе­ри­о­дич­ния пе­чат. Член е на СБП. Но­си­тел е на по­чет­на­та наг­ра­да за бе­лет­рис­ти­ка на СБП през 1985 г.

СТАС И НЕЛИ

Брой 3, Март 2007
На проф. Алек­сан­дър Тер­зи­ев -
той знае за­що!
Щом нас­та­ни ос­къд­ния си сту­ден­т­с­ки ба­гаж в но­ва­та квар­ти­ра, Ста­нис­лав из­ле­зе на бал­кон­че­то да ог­ле­да квар­та­ла, къ­де­то от днес ще­ше да пре­би­ва­ва не­из­вес­т­но до­ко­га.

Как­то във вся­ка ста­ра част на гра­да и тук къ­щи­те, скуп­че­ни, бя­ха по на два-три ета­жа, с мал­ки про­зор­ци, със сте­ни с под­ко­жу­ше­на, а тук-та­ме из­ро­не­на ма­зил­ка с озъ­бе­на тух­ле­на зи­да­рия от­до­лу. Двор­че­та­та бя­ха с плоч­ни­ци, без гра­дин­ки, с по ня­кое хи­ла­во дръв­че. Не, вре­ме­то тук не бе­ше труп­а­ло злат­ния пра­шец на бла­го­род­на па­ти­на, а си­во­та, овех­тя­лост и на­ча­ло на стар­чес­ко тле­ние. Бе­ше на път да се ра­зо­ча­ро­ва и да се уп­рек­не за къс­ме­та си, ко­га­то на от­с­рещ­ния бал­кон се мяр­на ша­ре­на рок­лич­ка. Тес­ни, тес­ни ули­ци­те, ала съз­да­ват ин­тим­ност, мо­жеш под­роб­но да раз­г­ле­даш как­во се крие под рок­лич­ка­та. Опит­но­то око на сту­ден­та тре­то­кур­с­ник пре­це­ни без­пог­реш­но, че на от­с­рещ­ния бал­кон стои съз­да­ние, ко­е­то до вче­ра е би­ло на въз­раст­та на Бе­ки Та­чер, но ве­че от­в­ся­къ­де си е Жу­ли­е­та от гор­ни­те кла­со­ве на гим­на­зи­я­та. Има си всич­ко, и до­ри в по­ве­че, къ­де­то и да го срещ­неш, ще е гре­хо­та да го под­ми­неш без вни­ма­ние и да не го из­п­ра­тиш...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови