Бо­рис­лав Бой­чев е за­вър­шил е СУ "Св. Кл. Ох­рид­с­ки", спе­ци­ал­ност жур­на­лис­ти­ка. Ра­бо­тил е ка­то ре­дак­тор и ко­рес­пон­дент на Ра­дио "Со­фия ", във в. "Ли­те­ра­ту­рен фронт", сп. "Сеп­тем­в­ри" и сп. "Ле­то­пис". Ав­тор е на кни­ги­те "Теж­ки­те дя­до­ви бо­ту­ши", "Се­ло без ку­че­та", "Мом­че­то и ли­си­ца­та", "Ста­ри­ят мост" и др. Не­го­ви раз­ка­зи и по­вес­ти са пуб­ли­ку­ва­ни в пе­ри­о­дич­ния пе­чат. Член е на СБП. Но­си­тел е на по­чет­на­та наг­ра­да за бе­лет­рис­ти­ка на СБП през 1985 г.

ЕСЕНЕН КРОС

Брой 3, Март 2007
В час по фи­зи­чес­ко учи­те­лят на­пом­ни, че на след­ва­щия ден, в не­де­ля, е есен­ни­ят крос. И раз­да­де еки­пи - га­ще­та от бя­ло ха­се с ши­ро­ки кра­чо­ли и чер­ве­ни три­ко­таж­ни фла­нел­ки с къс ръ­кав. Раз­да­де на же­ла­е­щи­те. В на­шия клас не бя­ха кой знае кол­ко. И аз не бях от тях.

Есе­нен крос! Де бях чу­вал до то­ва вре­ме та­ки­ва ду­ми? От­как­то дой­дох да уча в гра­да в пър­вия гим­на­зи­а­лен клас, нас­лу­шах се на не­поз­на­ти ду­ми. Уче­ни­ци­те от гра­да ги зна­е­ха и си ги упот­ре­бя­ва­ха. По­ня­ко­га ги слу­шаш, слу­шаш и не­що не им раз­би­раш. При­каз­ват не­поз­на­ти ду­ми, сме­ят се на ви­сок глас, ка­то че са у до­ма си, а учи­те­ли­те се об­ръ­щат към тях с мал­ки­те им име­на и по­ня­ко­га из­п­ра­щат мно­го здра­ве на ба­щи­те им.

Ка­то чух ду­ми­те “е­се­нен крос”, вед­на­га си ка­зах: стой по-да­ле­че, то не се от­на­ся до вас, де­то сте от се­ла­та. Не ис­ках и да зная за есен­ния им крос, все ед­но как­во е. Не се на­ви­рам аз, къ­де­то не ми е ра­бо­та, на ме­не ми е по­ръ­ча­но да си гле­дам уро­ци­те и тол­коз. Най-мно­го се стра­ху­вам град­с­ки­те мом­че­та да не ми се прис­ме­ят за не­що. Ве­че съм ка­то на тръ­ни. По­ня­ко­га, как­то си стоя, об­ръ­щам се из­вед­нъж, за да за­се­ка да­ли ня­кой не пра­ви смеш­ки зад гър­ба ми. Ще пра­ви смеш­ки той, ама... Ние от се­ла­та сме ед­но, тия от гра­да...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #1 ready862@novovreme.com C 2007-04-21 04:52
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор