“ПО­Е­ЗИ­Я­ТА УРАВ­НО­ВЕ­СЯ­ВА РА­ЗУ­МА И ЕМО­ЦИ­Я­ТА”

Брой 3, Март 2007
Огюст Бо­нел е ро­ден на 6 март 1973 г. в сто­ли­ца­та на Ха­и­ти, Порт-о-Пренс. Френ­с­ко­е­зи­чен по­ет, пи­са­тел, пуб­ли­цист, биб­ли­о­те­кар, кул­ту­рен хро­никьор, жур­на­лист.За­вър­шил е лин­г­вис­ти­ка в Дър­жав­ния уни­вер­си­тет на Ха­и­ти и има сту­дия по ис­то­рия на из­кус­т­во­то към Френ­с­кия ин­с­ти­тут в Ха­и­ти. Ос­но­ва­тел е на Сту­ди­я­та за по­е­зия “Не­де­ля в по­е­зи­я” в биб­ли­о­те­ка­та “Па­да­ща звез­да”. Ръ­ко­во­ди­тел е на “Ли­те­ра­тур­ни пе­тъ­ци” в Ка­риб­с­кия уни­вер­си­тет и на ли­те­ра­тур­на еми­сия по На­ци­о­нал­но­то ра­дио на Ха­и­ти, къ­де­то ра­бо­ти ка­то зам.-ди­рек­тор и за­веж­дащ кул­тур­ния от­дел. Ав­тор е на ста­тии в ежед­нев­ни­ци­те “Но­ве­лист” и “Льо Ма­тен”, на две кни­ги с по­е­ми. Пър­ва­та му кни­га “Двой­но­то ли­це на смърт­та” на кре­ол­с­ки език, из­ляз­ла през 2000 г., по мне­ни­е­то на кри­ти­ци е ед­на от най-доб­ри­те кни­ги с по­е­ми, на­пи­са­на в Ха­и­ти през пос­лед­ни­те 20 го­ди­ни. Спо­ред про­чу­тия ха­и­тян­с­ки пи­са­тел Фран­ке­ти­ен “О­гюст Бо­нел е един от пър­ви­те пи­са­те­ли фи­ло­со­фи на кре­ол­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра”.

Бо­нел е сред 102-ма­та пи­са­те­ли, вклю­че­ни в “Ан­то­ло­гия на ха­и­тян­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра: един век по­е­зия, 1901-2001 г.” Кни­га­та е из­да­де­на през 2003 г. в Ка­на­да, а през 2004 г. пе­че­ли при­за за по­е­зия в...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #3 his9131@novovreme.com 2007-04-29 11:05
Цитиране
 
 
0 #2 goes5857@novovreme.com C 2007-04-21 04:59
Цитиране
 
 
0 #1 should5336@novovreme.com 2007-04-21 04:57
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор