Хрис­то Хрис­тов е роден на 3 ав­густ 1956 го­ди­на в град Ел­хо­во. За­вър­шил спе­ци­ал­ност­та Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия в СУ "Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки", ра­бо­тил е пос­ле­до­ва­тел­но във вес­т­ни­ци­те "Ма­ри­ца - из­ток", "Сеп­тем­в­ри", "Днес", "До­ми­но", Кон­ти­нент", "Стан­дарт", "Зе­мя", "Се­га", "Ду­ма" и "Ре­пуб­ли­ка". В мо­мен­та е ко­рес­пон­дент на вес­т­ник "Па­ри" за Ста­ро­за­гор­с­ка об­ласт. Ав­тор на до­ку­мен­тал­но-пуб­ли­цис­тич­на­та кни­га "Стъ­па­ла към хо­ри­зон­та" и сбор­ни­ка "Ро­га­ти ра­бо­ти-би­ва­ли­ци от нас­то­я­ще­то". Член на СБЖ.

МНО­ЖАТ СЕ ОП­ТИ­МИС­ТИ­ТЕ ЗА БЪЛ­ГА­РИЯ - НА­МА­ЛЯ­ВА­ЛО ПОТ­РЕБ­ЛЕ­НИ­Е­ТО НА ХЛЯБ

Брой 3, Март 2007
С це­ли 13 про­цен­та се е уве­ли­чил бро­ят на бъл­га­ри­те, ко­и­то смя­тат, че дър­жа­ва­та вър­ви към ро­зо­ви бъд­ни­ни, твър­ди пуб­ли­ку­ва­но в сре­да­та на март про­уч­ва­не на елит­на со­ци­о­ло­ги­чес­ка аген­ция.

Вмес­то 17 на сто, как­то е би­ло през 2002 -ра, ве­че 30 про­цен­та са оп­ти­мис­ти. Са­мо де­то с те­зи тем­по­ве шан­со­ве­те да я до­ка­ра­ме до на­по­ло­ви­на оп­ти­ми­зъм, на­по­ло­ви­на пе­си­ми­зъм са ня­къ­де да­ле­ко в не­о­боз­ри­мо­то бъ­де­ще.

И как ли да бъ­де чо­век оп­ти­мист на фо­на на вес­т­ни­кар­с­ки заг­ла­вия ка­то: "Пен­си­о­не­ри раз­мах­ват бас­ту­ни и ис­кат ос­тав­ки!"- "Но­ви­нар".

Ис­ка­ли ми­нис­тер­с­ки ос­тав­ки зам­ра­зя­ва­не на де­пу­тат­с­ки­те зап­ла­ти!

В Ста­ра За­го­ра , а и в още 18 гра­да! Об­лас­т­ни, че и в сто­ли­ца­та. И не за пръв път, а за шес­ти ве­че. И се за­кан­ва­ли да про­дъл­жат та­ка до ...пъл­на по­бе­да

"Хла­пак за­ги­на в бой за ча­ша мля­ко!"-"Стан­дарт".

12-го­диш­но де­те по­чи­на­ло при па­да­не от стъл­бищ­на пло­щад­ка в учи­ли­ще­то на се­ло Хан Ас­па­ру­хо­во, до­ка­то ти­ча­ло към очак­ва­ща­та ги в при­зем­ния етаж за­кус­ка по прог­ра­ма­та на МТСП.

"Хвър­лят 3 т ме­со - май кри­ли в не­го дро­га"-"24 ча­са".

Ку­пи­ща­та пър­жо­ли би­ли на­ме­ре­ни в го­рис­та мес­т­ност край...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор