Иван Аладжов е роден през 1969 г. в София. Завършил е международно право в Лайпциг, има следдипломна квалификация във Виена и Хановер, специализация в областта на търговското право. Защитава докторат по право към Хановерския университет. Издава в Германия две книги в областта на корпо-ративното право. Автор на поредица от статии в немските списания „Икономика и право в Източна Европа“, „Източноевропейско право“ и „Годишник на източното право“.

ГОЛЯМАТА СЕДМОРКА - ДВИГАТЕЛЯТ НА КОМЕРСИАЛНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Бр.5-6, Май-Юни 2007
Нас­то­я­ща­та ста­тия пос­ве­ща­вам на 19-го­диш­ния ита­ли­ан­с­ки сту­дент Кар­ло Джу­ли­а­ни, умиш­ле­но зас­т­ре­лян на 21.07.2001 г. от по­ли­цаи по вре­ме на ма­щаб­ни­те про­тес­ти сре­щу сре­ща­та на Г-8 в Ге­нуа, как­то и на хи­ля­ди­те ра­не­ни мир­ни де­мон­с­т­ран­ти, бру­тал­но би­ти от си­ли­те на ре­да или пос­т­ра­да­ли от гу­ме­ни­те кур­шу­ми и га­зо­ви­те гра­на­ти.


"Ако ис­каш за­ед­но да пос­т­ро­и­те ко­раб, не­дей за­по­вяд­ва на дру­ги­те да съ­би­рат дър­вен ма­те­ри­ал,
да при­гот­вят ин­с­т­ру­мен­ти
и не раз­п­ре­де­ляй за­да­чи­те.
На­у­чи ги по-ско­ро да меч­та­ят
за без­к­рай­на­та шир на мо­ре­то."
Ан­то­ан дьо Сент Ек­зю­пе­риОт 6 до 8 юни 2007 г. в су­пер­лук­соз­ния из­точ­но­гер­ман­с­ки ку­рорт Хай­ли­ген­дам, раз­по­ло­жен на бре­га на Бал­тийс­ко мо­ре, ще се про­ве­де по­ред­на­та еже­год­на сре­ща на 8-те дър­жав­ни ръ­ко­во­ди­те­ли от стра­ни­те на т. нар. гру­па на Г-7/Г-8. То­ва са се­дем­те най-раз­ви­ти ин­дус­т­ри­ал­ни и во­ен­ни ги­ган­ти на све­та (САЩ, Япо­ния, Гер­ма­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Ита­лия, Ка­на­да) и Ру­сия. Пос­лед­на­та бе при­е­та пре­ди 13 го­ди­ни в то­зи ек­с­к­лу­зи­вен клуб вслед­с­т­вие на по­ли­ти­чес­кия курс на съг­ла­шен­с­т­во спря­мо За­па­да, без да от­го­ва­ря на ико­но­ми­чес­ки­те пред­пос­тав­ки...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор