По инициатива на евродепутата Георги Пирински нa 2 юли 2018 г. в хотел „Балкан“ в София се проведе конференция на тема: „Европейският дневен ред по въпросите на труда“. Съорганизатори на събитието бяха Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и Конфедерацията на труда „Подкрепа“.

Презентациите и дискусията включваха темите за Европейския стълб на социалните права, пазара на труда и динамиката на пазарите, доходите, достъпа до образование, социалното включване, стандартите на социална защита. Засегнати бяха и социалните аспекти на т.нар  Европейски семестър. Приоритетно внимание бе отделено на новия социален дневен ред на ЕС, визията за социална Европа, Осмата многогодишна финансова рамка и други. Дискутирани бяха и все по-актуалните теми за баланса между личен и професионален живот, модела на приобщаващ растеж, гарантирането на трудови и социални права и необходимостта от обмен и сътрудничество между държавите членки.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДНЕВЕН РЕД ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТРУДА

Брой 7-8,юли-август 2018

 

 

Конференцията бе разделена на два панела: „Европейският стълб на социалните права – нов социален дневен ред за ЕС?“; „Европейският орган по труда – възможност за общи решения за гарантиране на трудовите и социални права в ЕС“.

Събитието беше открито от Георги Пирински и от президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. В своето изказване Георги Пирински насочи вниманието към заключенията от Годишния доклад на Европейската комисия за България относно проблемите с масовата бедност, растящите неравенства, несправедливата данъчна система, която лишава страната от крайно необходими за нейното развитие публични инвестиции.

Участие в дискусията взе председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание Хасан Адемов, който обърна специално внимание на липсата на минимални стандарти, с които трябва да се съобразят държавите членки и които следва да се обогатяват, защото няма пречка пред самите тях да приемат както по-разширени дефиниции, така и по-разширени права за своите граждани.

Според  Адемов, когато говорим за европейски политики, най-важното е преди всичко да ги преведем на наш български терен, на наш „език“. Тъкмо затова ролята на правителството, в консултация със социалните партньори, и на обществото като цяло е да предложи национална пътна карта, която да бъде разчетена в средносрочен и дългосрочен план с цел тези политики да бъдат изведени като приоритети. Европа трябва да се върне към социалния си образ, да бъде ориентирана към европейските граждани, а не  към собствената си администрация.

Европейският стълб на социалните права – нов социален дневен ред за ЕС?

По думите на Георги Гьоков,  заместник-председател на същата парламентарна комисия, милиони хора по света и в Европа днес не намират смисъл и опора в живота. „Въпреки че в сравнение с останалия свят Европа има по-високи трудови и социални стандарти и по-адекватна система за социална закрила, това не е достатъчно. Нуждаем се от гаранции за социал­ните права, които да укрепват европейския проект, доверието и съпричастността на хората към процеса на европейска интеграция и сближаване“, смята депутатът от БСП. Според Гьоков заложените в Европейския стълб на социалните права принципи и правила са необходими, но той може да се окаже като Йети, снежния човек – всички говорят за него, но никой не го е виждал.

Участие в първия панел взе и Росица Маринова, председател на Федерация „Лека промишленост“ към КТ „Подкрепа“. Според нея Европейският стълб на социалните права следва да служи като референтна рамка за трудовата заетост и социалната политика на национално и европейско ниво, но доколко ще бъде достатъчна и успешна за страните с най-ниски доходи и нарушен баланс в икономически и социален план предстои да разберем.

Европейският стълб следва да има правно обвързваща сила за всички държави-членки на ЕС и да се превърне в инструмент за гарантиране на трудовите и социалните права на работниците. Колективните преговори и договарянето трябва да бъдат поощрявани като основен инструмент за надграждане на съществуващите правни норми в областта на трудовите отношения и подобряване на условията на труд и заплащане. Секторното колективно договаряне трябва да бъде възобновено и усъвършенствано в контекста на намаляване на социалния дъмпинг в рамките на отделните страни и създаване на подробни минимални стандарти за работещите в отделните браншове.

Европейският орган по труда – възможност за общи решения за гарантиране на трудовите и социалните права в ЕС

В рамките на втория панел от дискусията Георги Пирински запозна участниците в конференцията с предложението за създаване на Европейски орган по труда (ЕОТ).

Ваня Григорова, икономически съветник на КТ „Подкрепа“ и председател на сдружение „Солидарна България“, информира, че КТ „Подкрепа“ и КНСБ са имали общи проекти със западни партньори в опит да защитят правата на българските граждани, работещи в съответните страни. Тя подчерта, че западноевропейските синдикати в това отношение са еднакво заинтересовани, тъй като лошите условия на труд и ниското заплащане за българите съответно влошава условията и за техните работници. Поради това и двете страни имат нужда да си сътрудничат. Но когато това не става в рамките на целенасочена социална политика и програма и не по системен начин, не е възможно да има трайни резултати и прекратяване на експлоатацията.

Глобализмът има нужда от интернационализъм. Недопустимо е при условие, че корпорациите работят заедно и упражняват силен натиск за налагане на едностранно изгодни за тях политики, работниците и синдикатите да нямат възможност с общи усилия да защитят основните си трудови и социални права.

Отношение взе и  Ненко Салчев, експерт в Министерството на труда и социалната политика по въпросите на недекларирания труд.  По негово мнение прокламирането на определени права не е достатъчно, като тяхното гарантиране следва да бъде закрепено както на национално, така и на европейско ниво.

ЕОТ би могъл съществено да допринесе за предоставяне на особено необходимата информация относно минималните условия на труд, в т.ч. чрез създаването на единен портал за данните за  условията на труд в целия ЕС. ЕОТ трябва да взаимодейства с администрациите и различните институции и да координира усилия­та им така, че да подпомага преди всичко гражданите.

В конференцията взеха активно участие и редица представители от научния и обществен живот Проф. д-р Катя Владимирова  обърна специално внимание на подготовката на младите за включване в образование и обучение, акцент, който  се подценява. Необходимо е  да се променят подреждането и значимостта на секторите, свързани с образованието, подготовката, здравето и грижата за хората, и то в посока на тяхното развитие.

Проф. д-р Маргарита Атанасова също от УНСС, сподели своето виждане, че проблемите на социалната политика трябва да се коментират от гледна точка  на капацитета на институциите, отговорни за провеждането ѝ.

Руси Статков заяви по повод на Европейския стълб на социалните права, че пред нас има огромна възможност един източник за политиката на Европейския съюз, който почива на учредителните договори, да бъде доразвит.

Според Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, връщането към труда като ценност е в основата на просперитета на всяка една нация и ние трябва да си дадем ясна представа, че в основата на всяка социална политика е солидарността.  Ако не преведем тази солидарност на езика на образованието, на здравеопазването, на пенсионната политика, ще продължим да ерозираме. Когато се преосмисли философията на солидарността като ценност, която да развива нашето общество, тогава ще се променят много неща.

 

 


Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор