ХАРТА НА ПРИНЦИПИТЕ

0
173

 

1. Световният социален форум е открито пространство за срещи за задълбочаване на анализите и демократичните идейни дебати, за формулиране на предложения, за свободен обмен на опит, за извършване на съвместни действия и за обединяване на граждански организации и движения, които се противопоставят на неолиберализма, на доминиращата в света роля на капитала и различните форми на империализма, и които се стремят към изграждането на световно общество, ориентирано към Човека.

2. Световният социален форум в Порто Алегре беше едно реално събитие, разположено във времето и пространството. Отсега нататък с изразената в Порто Алегре увереност, че “е възможен по-различен свят”, форумът се превръща в постоянен процес на търсене и създаване на алтернативи и няма да се ограничава в събитията, на които се основава.

3. Световният социален форум представлява световен процес. Всички срещи, които ще бъдат част от този процес, ще имат международен характер.

4. Предложените на Световния социален форум алтернативи се противопоставят на процеса на капиталистическата глобализация, ръководен от големите многонационални компании, от правителствата и международните институции единствено в полза на собствените им интереси. Тези алтернативи предвиждат като нов етап от световната история една основана на солидарността глобализация, която да зачита универсалните човешки права, правата на всички граждани и гражданки от всички нации, както и опазването на околната среда, и която да бъде поддържана от демократични международни организации и институции, служещи на социалната справедливост, равенството и суверенитета на народите.

5. Световният социален форум обединява организации и движения на гражданското общество от всички страни по света, но няма претенции да бъде представителна инстанция на световното гражданско общество, нито пък желае да изключва от дебатите си упълномощените от народа политици, които поемат произтичащите от тях ангажименти.

6. Участниците в срещите на Световния социален форум нямат право да вземат решения в качеството на Световен социален форум. Следователно никой няма да има правото да изразява мнение от името на Форума (т.е. на всички участници) в което и да е от изданията му. Участниците не бива да бъдат задължавани да вземат решения – чрез гласуване или всеобщо одобрение – в качеството им на събрание на участниците във Форума, във връзка с декларации или предложения за действия, които ангажират всички или мнозинството от тях, и които би трябвало да бъдат позиция на Форума в качеството му на форум.

7. Организациите или сдруженията на организации, които участват в срещите на Форума, трябва да имат правото свободно да обсъждат декларациите и действията, които те ще предприемат сами или съвместно с други участници. Световният социален форум се ангажира да дава широка гласност на тези решения с помощта на комуникационните средства, с които разполага, без да налага насоки, йерархия, цензура и ограничения като становища на организациите или сдруженията на организации, които са ги приели.

8. Световният социален форум представлява множествено и разнообразно, нерелигиозно, неправителствено и непартийно пространство, което по децентрализиран начин обединява в една мрежа организации или движения, ангажирани в конкретни действия от местно до международно равнище, и имащи за цел изграждането на един по-различен свят. Той обаче не е орган с властови правомощия, за които се конкурират участниците на своите срещи, нито пък има претенции да бъде единствена алтернатива за обединение и съвместни действия на организациите и движенията, които участват в него.

9. Световният социален форум разглежда демокрацията като средство за политическо разрешение на проблемите на човешкото общество. В качеството си на пространство за срещи той е открит за плурализма и разнообразните ангажименти и действия на организациите и движенията, които искат да участват в него, и приема половите, расовите, етническите и културните различия на хората.

10. Световният социален форум се противопоставя на всички тоталитарни възгледи, на ревизионистичното отношение към историята и на използването на насилие от държавата като средство за обществен контрол. Като алтернатива Форумът предлага спазването на човешките права и равноправни, солидарни и мирни отношения между индивидите, расите, половете и народите, като осъжда всички форми на зависимост и поробване на едно човешко същество от друго.

11. Срещите на Световния социален форум винаги са отворени пространства за всички онези, които искат да вземат участие в тях, с изключение на организациите, които използват посегателството над човешкия живот като средство за политически действия.

12. В качеството си на пространство за дебати Световният социален форум представлява движение на идеи, което стимулира анализите и максимално прозрачното разпространение на резултатите от тези анализи за механизмите и инструментите на властта на капитала, на средствата и действията за съпротива и победа над тази власт, на възможните алтернативи за разрешаване на проблемите на неравенството, които доминиращият сега процес на капиталистическа глобализация поражда или задълбочава в международен план или в отделните страни.

13. В качеството си на пространство за обмяна на опит Световният социален форум стимулира взаимното опознаване и признаване на участващите в него организации и движения. Форумът изрично подчертава значението на онова, което обществото понастоящем изгражда, с цел икономическите и политическите действия отново да бъдат насочени към нуждите на човека и необходимостта от опазване на природата.

14. В качеството си на пространство за обединение Световният социален форум се стреми да затвърди старите и да създаде нови национални и международни форми на обединение между организациите и движенията на гражданското общество, които засилват – както в обществения, така и в частния живот – способността за обществена съпротива срещу протичащия сега в света процес на дехуманизация, и които стимулират хуманитарните инициативи, предприети вече от тези организации и движения.

15. Световният социален форум в качеството си на процес стимулира организациите и движенията, които се стремят да представят своите действия като въпроси на световното гражданство, като поставят в световния дневен ред своите опити за изграждане на един по-различен свят.
Сао Пауло, 9 април 2001 година

Хартата е предложена от Комитета на бразилските организации, организирал първия социален форум в Порто Алегре през 2001 г.:
ABONG – Бразилско сдружение на неправителствените организации
ATTAC – Асоциация за облагане на финансовите транзакции в полза на гражданите
CBJP – Бразилски комитет за справедливост и мир
CIVES – Бразилско сдружение на предприемачите в полза на гражданите
CUT – Единен работнически съюз
IBASE – Бразилски институт за социални и икономически анализи
CJG – Център за световна справедливост
MST – Движение на селскостопанските работници, непритежаващи земя

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук