СТРАТЕГИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БСП

0
256

Завършил е технология на машиностроенето и металите във ВИММЕСС Русе. Научната му работа е в областта на пластичната обработка на металите. През 1983 г. специализира Инженерно-стойностен анализ в гр. Гданск – Полша, в която област работи в България и бившия СССР до 1990 г. Народен представител в 7 ВНС и 38 ОНС. Председател на Комисията за защита на конкуренцията от юли 1991 г. до декември 1997 г.

Обсъждането на стратегията на БСП, с която да се извърши очакваната от много българи положителна промяна, в състоянието на държавата и обществото ни, трябва да изключва възможността, направените изводи и предложения да са плод на волунтаризъм. Затова в моите съждения, аз изхождам от научната позиция, че политическата партия е социална система, подчинена на обективните критерии на кибернетиката. Такъв подход позволява на една партия, чрез целенасочено управление, да постигне цели, които си е поставила предварително. А алгоритъмът за управление на всяка система, в т.ч. и на БСП се състои от : ситуационен анализ; цели, които трябва да се постигнат; функционален модел за постигане на целите, структура на функционалния модел; необходим ресурс и не на последно място ценностна система, т.е. принципи, правила и норми, които ръководят дейността на системата.

Приемайки БСП за социална система, ще разгледаме всеки елемент от алгоритъма за нейното управление, не от позицията каква е днес БСП, а каква трябва да бъде. Но състоянието на държавата, на обществото и на БСП, ни задължава да поставим в началото един важен акцент. Анализа и изводите си ще концентрираме само върху Българската социалистическа партия, без да я съпоставяме с другите социалистически партии, защото днес въпроса за допустимостта и границите на прилагане на чужд опит, в дейността на държавата и БСП, трябва да имат своите ограничителни параметри. За аргументация, ще използвам позицията на българският учен социалист – проф. Асен Златаров. Той е написал : “Нашата ценност не е в това, че сме прусаци, французи или японци на Балканите, а че сме българи на Балканите, които изучават опита и културните постижения от целия свят, но скъпят своята самобитност и отличието си от другите.” Затова днес, когато сервилността и чуждопоклонничеството вземат застрашителни размери в България, тази мисъл, отнесена към стратегията на БСП, ще интерпретираме така : Въпросът не е дали чуждият политически опит е полезен. Неговият отговор е очевиден. Въпросът е, в състояние ли сме да го прилагаме, и ако сме в състояние, какво точно е подходящо за нас днес и тука. За доброто бъдеще на България, е много опасно да я тласнем по пътища, които съществуват само като желана и абстрактна възможност, а не като политическа програма, с възможност за практически успех.

Ситуационният анализ на партията и държавата
е извършен в два аспекта : В политически и в социално-икономически, като се е изхождало от презумпцията, че от него трябва да се създаде стратегията на БСП, с която тя да изпълни мисията си. Анализа и по двата аспекта се разглеждат в национален и в глобален план.

Лявото политическо пространство в света днес е разпределено между два основни знака. Първият знак е Годесбергската програма на ГСДП от 1959 г., с която демократичния социализъм скъса с доктринерството и догматизмът. Програма, която постави развитието на обществото върху основните ценности : свобода, справедливост и солидарност, и която не разглежда промените в обществото като голям кратковременен скок, а като продължителна задача за неговото преустройство. Тя е критикувана и от “дясно” и от “ляво”. От “дясно”, че заблуждавала обществеността, като се представяла в един безобиден вид, а в действителност се стремяла към обществен преврат. От “ляво”, че тя е предателство на социалистическата традиция, защото в нея отсъствало еднозначно определение за партията като защитник на интересите на работническата класа и на традиционните изисквания на социализма. На критика се подлагат още диференцираната икономическа политика, признаването на необходимост от реформи в самата партията и отвореността, която тя препоръчва, до превръщането на социалистическата партия в народна партия. За съжаление, към тези критики се присъединиха и партиите от бившия социалистическия лагер, които не разбраха призива на Кардилиьо, тогава председател на Испанската комунистическа партия, че партиите от съветската система трябва да се реформират, за да станат съвместими с останалите леви партии от Европа и света. Проявеният им консерватизъм, стана и основна причина, за краха на съветския тип социализъм. За аргументация, ще приведа два тезиса от Годесбергската програма :

–Социализмът се стреми към такова общество, в което всеки човек може да развива своята личност в условията на свобода и като деятелен член на обществото, съзнавайки своята отговорност и участвайки в политическия, икономическия и културен живот на човечеството.

–Социализмът се осъществява само чрез демокрация, а демокрацията – чрез социализъм.

Вторият знак в лявото политическо пространство е програмата на Дън Сяопин от 1978 г. за преход от административно-командна икономика към социална пазарна икономика и от тоталитарно общество към демократично такова. Една програма с особено значение за БСП, защото поставя същите цели, каквито си поставя и тя, а постигнатите от ККП резултати в този преход, респектират целия свят. А неспазването от ръководствата на бившата КПСС и БКП, на основния тезис от тази програма, да извършат първо икономическата реформа, а след това политическата, подложи на сериозни изпитания народите ни. За доказателство на твърдението си, ще маркирам някои основни принципи от програмата на Дън Сяопин:

–Социалистическата революция може да победи, но социализмът не може да се състои в бедни страни.

–Пълно отричане на “левичарството”, което погребва всичко добро и истинско.

–Осъществяване на управление едновременно в две направления : Първото реализира икономическото развитие, а второто ликвидира престъпността и корупцията, които искат да се прикрият зад правата на човека.

–Капиталът се превръща в трансмисия за формиране чрез пазара на крупни междурегионални и междуотраслови компании с висока конкурентноспособност, които прескачайки през формите на собственост, реализират транснационални стопански операции, в съответствие с развиващата се глобализация.

–Изпълнителната власт с помощта на предоставените й икономически, юридически и административни лостове регулира съотношението на пазарното търсене и предлагане, създава благоприятна икономическа и социална среда и без директно вмешателство, подсказва на стопанските субекти правилните решения, които те трябва да вземат, и които трябва да съблюдават баланса между интереса на обществото и интереса на стопанските субекти.

–Разграничаване финансирането на политическата линия от финансирането на икономическа основа.

–Осъществяване на макрорегулиране и макроконтрол на централната банка при самостоятелно осъществяване от нея на валутната политика.

След ноември 89 г. в България се създаде неразумна за мащабите на държавата ни политическа ситуация. Днес има регистрирани над 260 политически партии и политически движения. В лявото политическо пространство те са по-вече от 78. Наличието на толкова партии, направи невъзможно една от тези партия, да е в състояние да организира необходимия ресурс, за да може сама да се ангажира и да реализира мащабни и от общонационално значение цели. Толкова партии създадоха и ненужен като количество политически елит, който от двигател за развитието на обществото, се превърна в бреме за него, консумирайки целия обществен ресурс за издръжката си. В резултат от това, днес се провежда сенчеста политика, чиято цел не е просперитета на държавата, а битовото задоволяване на политическия елит, което доведе до мащабна корупция във всички етажи на властта и в държавните институции, а като следствие от това, до пълен провал в икономиката. Цел за политиците стана, не управление, което да превърне държавата в развита икономическа страна, а управление, позволяващо да си преразпределят обществената собственост.

Най – важната характеристика, за социално-икономическата ситуация в света днес, е прехода от индустриално общество, в информационно, който се придружава от процеса на глобализация. По този много важен процес трябва да се дискутира отделно, но тук ще се спра само върху един елемент, имащ отношение към стратегията на БСП.

Животът показа, че производствените отношения на капитализма са изчерпани и не могат да задоволяват потребността за развитие на производителните сили на информационното общество, тъй като в информационното общество, познанието стана основен капитал и главна производителна сила. А масовият достъп до познанието изисква обществена справедливост, която е основна характеристика на социалистическата ценностна система, защото само тя премахва репресиращия ефект на имотния ценз. Затова страни, които изграждат управлението си върху социалистическата ценностна система, като Китай, Виетнам, Швеция, Дания и др. днес са с голям ръст в БВП.

Социално-икономическата ситуация в България, след 13 години преход, провеждан в условията на либерален капитализъм, доведе България да произвежда едва 40% от БВП, който е произвеждала през 89 г. Международният коефициент за социално неравенство, от 0,23 за периода 87-90 г. нарасна през 2001 г. на 0,41. Тази стойност е опасна за социалния мир, защото показва, че 70% от народа живее под социалния минимум и единствената му цел е физическото оцеляване. Основните отрасли на националната ни икономика, които формират БВП като : “Аграрен”, “Индустриален”, “Услуги” и всички останали обединени в групата “Други”, днес произвеждат съответно 18,8%, 5,05%, 73,2% и 88,11% от това което са произвеждали през 89 г.

Провежданата отворена и крайно либерална икономическа политика от България, доведе до провал в конкурентоспособността на българската икономика. Като прибавя към това и неудачната географска структура във външнотърговската дейност на държавата ни, става ясно, защо през 3-то тримесечие. на т.г. е регистрирано рекордно отрицателно търговско салдо, в размер на $ 1,7 млрд., което надминава с $ 340 млн. стойността му за цялата 2001 г. и е налице тенденции за увеличаването му. Ето и няколко примера :

–Външнотърговският ни обмен с ЕС възлиза на над 50% от общия ни външнотърговски обмен, в т.ч. вносът е 58%, а износът е 53%. Търговското ни салдо е отрицателно в размер на над $ 380 млн.

–Външнотърговският обмен с 5-те балкански страни възлиза на 20% от общия ни външнотърговски обмен, в т.ч. внос 13% и износ 30%. Търговското ни салдо е положително в размер на над $ 385 млн.

–С Русия външнотърговският обмен представлява 13,8% от общия ни външнотърговски обмен, в т.ч. внос 22,3% а износ 2,5%. Търговското ни салдо е отрицателно в размер на $ 1,1 млрд.

Общият доход на лице от семейство от 171 лв. през 2001 г. спада на 152 лв. през т.г. Паричният доход на лице от семейство спада от 68 на 60 лв.

Анализ на Австрийската банка, за всички бивши социалистически страни на базата на произведен БВП на човек от работещото население е показал, че България ще стигне 40% от икономическото равнище на ЕС през 2024 г., 50% през 2031 г. и 75% през 2044 г.

Информацията на този анализ, ни помага да създадем примерна система от дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
Цели в стратегията на БСП
В дългосрочен план, главна цел в теорията и практиката на БСП трябва да бъде подмяната на капиталистическото общество със социалистическо, както в България, така също в Европа и в света.

Тази главна цел, в средносрочен и краткосрочен план трябва да се подпомага с едно множество от спомагателни цели, които съобразно политическата или икономическата конюнктура в България, Европа или в света, може да се променя или допълва, но винаги трябва да подпомага главната цел до нейното реализиране. Моето виждане за системата от спомагателни цели, в днешната обстановка е :

–Повишаване ефективността на партията, чрез използване организационния опит, кадровия ресурс, външнополитическите връзки и социалните достижения на БКП до 10 ноември. 1989 г., съобразени и обогатени с теорията и практиката на съвременният социализъм.

–Премахване разхищението на човешки, интелектуален и организационен ресурс, разпилян в 76 партии, чрез консолидиране на лявото политическо пространство.

–Въвеждане на мобилна система за набавяне на достоверна информация, в сферата на вътрешната и външна политиката, икономиката и геостратегическата сигурност за достигане на необходимата степен на обективност и научна обоснованост в дейността на партията.

–Създаване на политическите предпоставки за промяна на географската структура на външноикономическите връзки на България, за ликвидиране на отрицателното външнотърговско салдо, стимулиране на износа и ръста в икономиката ни.

–В мандата на един парламент да се достигнат икономическите показатели от 89 г. и създаване предпоставките за дългосрочен и стабилен ръст на БВП и свеждане безработицата до 6-8%.

–Социална политика на държавата, която да гарантира средно образование и развитие дарбите и таланта на всяко българско дете и съвременно здравеопазване, независимо от имотният ценз.

–Възстановяване на вътрешното потребителско търсене и свеждане величината на международния коефициент за социално неравенство в рамките на 0,23-0,25.

–Провеждане на данъчна политика с пропорционално разпределение на данъчната тежест и повишаване доходите на българските граждани.

–Запазване в процеса на глобализация на националното самосъзнание на българския гражданин, чрез издигане ролята на българската история, култура и религия за общочовешките ценности и хуманизма в човешкото общество.

–Ликвидиране на престъпността и корупцията и повишаване степента на националната сигурност на България.
За да се реализира тази система от цели, е необходимо да се изпълнява една система от дейности, каквато е
Функционалния модел на БСП
Не съм специалист в областта на партийното строителство и нямам самочувствието, че мога да създам сам функционалния модел на БСП, а и теорията за управление на системите, препоръчва функционалните модели и подреждането на техните функциите, според важността им за реализиране на целите, да се извършва от група експерти. В конкретния случай, по партийно строителство и политология. Тук ще маркирам само няколко функции, за които смятам, че БСП не извършва, или че извършва недостатъчно. Те са :

–Информира за целите си и съгласува съвместни действия със : Синдикалните организации; Студентските организации; Академичната общност; Федерацията на НТС; Съюзите на : лекарите, средния медицински персонал, адвокатите, журналистите, писателите, читалищата; БТПП; БСК и другите структури на гражданското общество, в т.ч. и организираните структури на основните етноси в България.

–Висшият партиен съвет изгражда отраслови съвети, от доказани в практиката специалисти, за подпомагане на ИБ, апарата на партията и парламентарната група.

–Регламентира задължителната информация и периодичността й между :
1. ИБ и Областните бюра на партията;
2. Областните бюра и Общинските комитети;
3. Общинските комитети и Регионалните комитети или местните първични организации;

–Използва задължителната информация за формиране на законодателната дейност на парламентарната група и парламентарния контрол на изпълнителната власт.

–ВС на БСП с апарата си следи и изпраща до структурите на партията теоретичните разработки у нас и в чужбина в областта на лявата идеология.

–ВС на БСП с апарата си организира разпространяването на лявата преса и левите теоретични списания между членове и симпатизанти.

Това са само няколко примерни функции. Но отбелязвам, че успеха на БСП, за постигане на целите си, се гарантира от функционалният й модел. Това е работата, която тя трябва да извърши, за да реализира целите си. Той се състои от основни и спомагателни дейности. Основните не се изменят във времето. Спомагателните съдействат изпълнението на основните и могат да се променят във времето. Всяка функция на модела трябва да бъде ясно и точно определена и да подлежи на отчет и контрол, чрез измеренията : количество, качество, честота, продължителност и необходими условия.

Структура на БСП

Структурата на една системата включва човешкия състав, материалното оборудване, информационните носители, както и всички елементи, които реализират изпълнението на функционалния модел, т.е. дейностите, които трябва да се извършат. Важно условие при определяне на структурите е, за конкретната дейност, да се търси най-добрата структура, а не на дадена структура да се търси дейност. Това условие е задължително за всички функции на всички нива в партията. За съжаление, в последно време сме свидетели на една порочна практика, в т.ч. и в БСП, когато на угодна на ръководството структура, търсят някаква функция.

Ресурсът, необходим на БСП, е съвкупността от всички средства, в т.ч. финансови, материални, информационни, интелектуални и др., които са потребни, за да могат структурите на БСП да работят ефективно. При определяне на необходимия ресурс се използват два подхода. При първия подход, наречен прав, съобразно поставените цели, се определят функциите за тяхното реализиране, най-добрите структури за тях и тогава се определят и необходимите ресурси, които да гарантират ефективното и качественото им функциониране във времето. При обратния подход, когато предварително е лимитиран вида и количеството на ресурсите, с които ще се разполага, в обратен ред, по ресурсите с които се разполага, се определят структурите и съответните им функции, които те могат да се изпълнят и съобразно това се поставят целите, които системата може да постигне. Последният подход, се прилага вече 12 години при управлението на България и на всички е ясен резултата, който се постига с този подход.

Ценностната система на БСП, това са принципите, правилата и нормите, които я ръководят, в нейната политическа, организационна и управленческа дейност, в т.ч. и при управлението на държавата, когато й се възложи. Това е много важна характеристика за една партия, защото една и съща цел или една и съща функция, се реализират в условията на различни ценностни системи. Това прави ценностната система на политическите партии, вододелът между лявото и дясно политическо пространство.

Ценностната система на съвременния социализъм, който изповядва и БСП, произлиза от традициите на хуманизма, класическата философия и етиката на християнството. От хуманизма тя е взела потребностите на реалния човек и способността му да ги предвижва в обществените отношения. От класическата философия е взет принципа, че човешките отношения трябва да се организират така, че нито един член на обществото, да не е средство, за постигане целите на други хора. Този категоричен императив лежи в основата на вижданията на Маркс за социализма, и за това Маркс е един от теоретиците на съвременния социализъм. Колкото до християнската етика, още от времето на Ваймарската република, десетте Божии заповеди, обосновават морала на справедливото общество и служат като аргумент за обосноваване на социализма. Обобщавайки, можем да кажем, че принципите, правилата и нормите на съвременния социализъм, селектирани от историческия опит, съдържат организационните условия, без които той не може да се осъществи. Тези условия са : Демокрацията като всеобща форма на обществения живот; Забраната на всяка диктатура; Реален шанс на всеки да се образова; Стимулиране на многообразието във всички сфери на обществения живот; Международна солидарност. Но най-важното правило на съвременният социализъм е отказът от всякакви привилегии, защото социализмът осъществява интересите на всички хора, чрез принципа на справедливостта. Това означава, че партиите, които изповядват съвременния социализъм, в т.ч и БСП, като народни партии, управлявайки, трябва да са страж на императива на справедливостта в държавата. Една социалистическата партия не трябва да допуска сложните социални системи, от които е съставена държавата, да се развиват на самотек. Явление много характерно в управлението на България, за последните 12 години.

Ценностна система, съчетана с целите, които си поставя една партия, предопределят интереса и предпочитанията на обществото към нея. Затова преди предстоящите избори, ръководството на БСП трябва ясно да декларира пред обществото, както целите на партията, така и ценностната й система. Само така БСП може да се превърне във флагман на политическия живот на България и да убеди народа ни, че може да удовлетвори потребността от социалистически обществени отношения в държавата. Това може да й даде перспективата да стане управляваща партия, защото процесът за утвърждаване на социализма протича вече в света, и заради което, академик Кирил Василев написа: “Преходът от капитализъм към социализъм фактически е започнал почти навсякъде, в много страни на света, макар че на този етап на развитие, капитализмът все още да властва на планетата. Неговата икономическа и политическа власт е вкоренена и като традиция. Но в капиталистическото общество съществуват обективни социалистически тенденции, “кълнове” на бъдещата неизбежна обществена система. Това са кооперациите и различните граждански сдружения в опозиция на властта на капитализма, това е социалната политика, провеждана в интерес на труда и под натиска на масите.” Към казаното от него ще си позволя да добавя и социализирането на собствеността, чрез акционерната форма, с която се предоставя собственост и на наемния труд.

Нямам претенция, че изчерпвам темата за печелившата стратегия и ориентация на БСП – за нейната перспектива, да се справи с политическата ситуация в страната, за възможността й да реализира главната цел на всяка социалистическа партия. Но на въпроса, може ли БСП да се справи с тези задачи, си спомням един стих от песен на Владимир Висоцки, че най-хубавата планина е тази, на която не е стъпвал човешки крак. Защо тя е най-хубавата ли ? Защото само такава планина може да бъде цел за личностите на човешкото общество. Защото само дръзновението на личности, които искрено вярват в социализма, са перспективата на БСП. А ако ме питате, какво представляват тези личности, отговорът е : “Всяко живо същество, което иска да превъзхожда другите, не трябва да прекарва живота си в бездейна неизвестност, по подобие на животните, които Бог е създал с наведена глава и роби на стомаха си.” Той е даден от римския мислител Гай Салустий Крипс, 64 години преди Христос.

Ако днес в партията те не преобладават, ако БСП не може да ги създава, утре те непременно ще се появят. Може и в нова партия, но обезателно в социалистическа партия. Защото бъдещето е на социализма и аз дълбоко вярвам в това. Защото, както е казал поета :”Не се гаси, туй що не гасне.”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук