СВЕ­ТОВ­НИ­ЯТ СО­ЦИ­А­ЛЕН ФО­РУМ В НАЙРОБИ

0
151


От 20 до 25 яну­а­ри в Най­ро­би, Ке­ния, се със­тоя сед­мо­то из­да­ние на Све­тов­ния со­ци­а­лен фо­рум. Ак­ти­вис­ти, ко­а­ли­ции, со­ци­ал­ни ор­га­ни­за­ции и дру­ги дру­жес­т­ва от Азия, Ла­тин­с­ка и Се­вер­на Аме­ри­ка, Ка­риб­с­ки­те ос­т­ро­ви, Ев­ро­па и Аф­ри­ка про­ве­до­ха по­ре­ди­ца от кул­тур­ни ме­роп­ри­я­тия, сим­по­зи­у­ми, шес­т­вия, фил­мо­ви ве­че­ри и праз­нен­с­т­ва. Ор­га­ни­за­то­ри на кул­тур­ни­те дни в Най­ро­би бя­ха Ин­тер­на­ци­о­нал­ният ко­ми­тет на Све­тов­ния со­ци­а­лен фо­рум и Ор­га­ни­за­ци­он­ни­ят ко­ми­тет на Аф­ри­кан­с­кия со­ци­а­лен фо­рум.

Под мо­то­то “Е­дин друг свят е въз­мо­жен” учас­т­ни­ци­те де­ба­ти­ра­ха с пре­дим­с­т­во те­ми­те за со­ци­ал­на­та спра­вед­ли­вост, меж­ду­на­родната со­ли­дар­ност, ра­вен­с­т­во­то меж­ду по­ло­ве­те, ми­ра и за­щи­та­та на окол­на­та сре­да.

Сед­ми­ят со­ци­а­лен фо­рум да­де въз­мож­ност за пред­с­та­вя­не на Аф­ри­ка – на ней­ни­те со­ци­ал­ни ор­га­ни­за­ции, ней­на­та ис­то­ри­я­ и про­дъл­жи­тел­на­та й бор­ба сре­щу чуж­до­то гос­под­с­т­во, ко­ло­ни­а­лиз­ма и не­о­ко­ло­ни­а­лиз­ма, на ней­ни­те при­род­ни бо­гат­с­т­ва, как­то и на при­но­са й към све­тов­на­та ци­ви­ли­за­ция.

Всич­ки дей­нос­ти в рам­ки­те на фо­ру­ма в Ке­ния бя­ха ор­га­ни­зи­ра­ни в след­ни­те те­ма­тич­ни кръ­го­ве:

• Из­г­раж­да­не на мир, спра­вед­ли­вост, ети­ка и ува­же­ние към раз­лич­ни­те ре­ли­гии;
• Ос­во­бож­да­ва­не на све­та от гос­под­с­т­во­то на меж­ду­на­ци­о­нал­ния и фи­нан­со­вия ка­пи­тал;
• Оси­гу­ря­ва­не на уни­вер­са­лен дос­тъп до об­щи­те бла­га на чо­ве­чес­т­во­то;
• Де­мок­ра­ти­зи­ра­не на зна­ни­е­то и ин­фор­ма­ци­я­та;
• Ели­ми­ни­ра­не на всич­ки фор­ми на дис­к­ри­ми­на­ция;
• Га­ран­ти­ра­не на ико­но­ми­чес­ки, со­ци­ал­ни и кул­тур­ни пра­ва;
• Из­г­раж­да­не на свят, в кой­то на­ро­ди­те имат пра­во на су­ве­ре­ни­тет и са­мо­оп­ре­де­ле­ние;
• Из­г­раж­да­не на на­род­на и прог­ре­си­ра­ща ико­но­ми­ка;
• Из­г­раж­да­не на де­мок­ра­тич­ни по­ли­ти­чес­ки струк­ту­ри и ин­с­ти­ту­ции с учас­тие на граж­да­ни­те във взе­ма­не­то на ре­ше­ния и в кон­т­рола вър­ху об­щес­т­ве­ни­те дей­нос­ти и ре­сур­си.

––

СПРАВКА: СВЕТОВНИЯТ СОЦИАЛЕН ФОРУМ

Све­тов­ни­ят со­ци­а­лен фо­рум (ССФ) въз­ник­ва през 2001 г. ка­то ал­тер­на­ти­ва на Све­тов­ния ико­но­ми­чес­ки фо­рум в Да­вос и от­то­га­ва се про­веж­да па­ра­лел­но с не­го. Цел­та му е да очер­тае стра­те­гии за съп­ро­ти­ва сре­щу не­о­ли­бе­рал­на­та гло­ба­ли­за­ция и за из­г­раж­да­не на ал­тер­на­тив­ни па­ра­диг­ми за ико­но­ми­чес­ко, еко­ло­гич­но и со­ци­ал­но раз­ви­тие. Меж­ду­на­род­на под­к­ре­па за не­го­во­то уч­ре­дя­ва­не и ут­вър­ж­да­ва­не оси­гу­ря­ват френ­с­ко­то ме­сеч­но из­да­ние “Льо Монд дип­ло­ма­тик” и меж­ду­на­род­но­то дви­же­ние Аttac.

Све­тов­ни­ят со­ци­а­лен фо­рум (ССФ) се съ­би­ра за пър­ви път през 2001 г. (от 25 до 30 яну­а­ри) в бра­зил­с­кия град Пор­то Алег­ре. От­то­га­ва под мо­то­то “Е­дин друг свят е въз­мо­жен” са про­ве­де­ни об­що се­дем све­тов­ни сре­щи на ал­тер­г­ло­ба­лис­ти­те.

През 2002 г. (31 яну­а­ри – 5 фев­ру­а­ри) в Пор­то Алег­ре (Бра­зи­лия) ид­ват око­ло 50 хи­ля­ди ду­ши от це­лия свят. Де­ле­га­ти­те са над 12 хи­ля­ди и пред­с­тав­ля­ват 123 стра­ни.

През 2003 г. (23-28 яну­а­ри) Пор­то Алег­ре съ­би­ра око­ло 100 хи­ля­ди ду­ши от це­лия свят. Око­ло 20 хи­ля­ди де­ле­га­ти от 123 стра­ни учас­т­ват в ме­роп­ри­я­ти­я­та.

През 2004 г. (16-21 яну­а­ри) фо­ру­мът се про­веж­да в Мом­бай (Ин­дия). Учас­т­ват 74 хи­ля­ди ду­ши, пред­с­тав­ля­ва­щи 1653 ор­га­ни­за­ции от 117 стра­ни.

През 2005 г. (26 – 31 яну­а­ри) Све­тов­ни­ят со­ци­а­лен фо­рум се зав­ръ­ща в “род­но­то си мяс­то” – Пор­то Алег­ре (Бра­зи­лия). Бро­ят на учас­т­ни­ци­те над­х­вър­ля 200 хи­ля­ди, над 6872 ор­га­ни­за­ции от 151 стра­ни учас­т­ват в об­що 2500 ме­роп­ри­я­тия в рам­ки­те на фо­ру­ма. Най-го­ле­ми­те де­ле­га­ции са от Бра­зи­лия, Ар­жен­ти­на, САЩ, Уруг­вай и Фран­ция.

През 2006 г. фо­ру­мът е по­ли­цен­т­ри­чен. Про­веж­да се на три кон­ти­нен­та – от 19 до 23 яну­а­ри в Ба­ма­ко (Ма­ли, Аф­ри­ка) и Ка­ра­кас (Ве­не­цу­е­ла, Аме­ри­ка), а от 24-29 март в Ка­ра­чи (Па­кис­тан, Азия).

През 2007 г. (20-25 яну­а­ри) в Най­ро­би (Ке­ния) се про­ве­де Сед­ми­ят све­то­вен со­ци­а­лен фо­рум.

Под­роб­на ин­фор­ма­ция за Све­тов­ния со­ци­а­лен фо­рум мо­же да бъ­де на­ме­ре­на на ин­тер­нет ад­рес: www.forumsocialmundial.org.br.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук