МНО­ЖАТ СЕ ОП­ТИ­МИС­ТИ­ТЕ ЗА БЪЛ­ГА­РИЯ – НА­МА­ЛЯ­ВА­ЛО ПОТ­РЕБ­ЛЕ­НИ­Е­ТО НА ХЛЯБ

0
179

Хрис­то Хрис­тов е роден на 3 ав­густ 1956 го­ди­на в град Ел­хо­во. За­вър­шил спе­ци­ал­ност­та Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, ра­бо­тил е пос­ле­до­ва­тел­но във вес­т­ни­ци­те „Ма­ри­ца – из­ток“, „Сеп­тем­в­ри“, „Днес“, „До­ми­но“, Кон­ти­нент“, „Стан­дарт“, „Зе­мя“, „Се­га“, „Ду­ма“ и „Ре­пуб­ли­ка“. В мо­мен­та е ко­рес­пон­дент на вес­т­ник „Па­ри“ за Ста­ро­за­гор­с­ка об­ласт. Ав­тор на до­ку­мен­тал­но-пуб­ли­цис­тич­на­та кни­га „Стъ­па­ла към хо­ри­зон­та“ и сбор­ни­ка „Ро­га­ти ра­бо­ти-би­ва­ли­ци от нас­то­я­ще­то“. Член на СБЖ.
С це­ли 13 про­цен­та се е уве­ли­чил бро­ят на бъл­га­ри­те, ко­и­то смя­тат, че дър­жа­ва­та вър­ви към ро­зо­ви бъд­ни­ни, твър­ди пуб­ли­ку­ва­но в сре­да­та на март про­уч­ва­не на елит­на со­ци­о­ло­ги­чес­ка аген­ция.

Вмес­то 17 на сто, как­то е би­ло през 2002 -ра, ве­че 30 про­цен­та са оп­ти­мис­ти. Са­мо де­то с те­зи тем­по­ве шан­со­ве­те да я до­ка­ра­ме до на­по­ло­ви­на оп­ти­ми­зъм, на­по­ло­ви­на пе­си­ми­зъм са ня­къ­де да­ле­ко в не­о­боз­ри­мо­то бъ­де­ще.

И как ли да бъ­де чо­век оп­ти­мист на фо­на на вес­т­ни­кар­с­ки заг­ла­вия ка­то: „Пен­си­о­не­ри раз­мах­ват бас­ту­ни и ис­кат ос­тав­ки!“„Но­ви­нар“.

Ис­ка­ли ми­нис­тер­с­ки ос­тав­ки зам­ра­зя­ва­не на де­пу­тат­с­ки­те зап­ла­ти!

В Ста­ра За­го­ра , а и в още 18 гра­да! Об­лас­т­ни, че и в сто­ли­ца­та. И не за пръв път, а за шес­ти ве­че. И се за­кан­ва­ли да про­дъл­жат та­ка до …пъл­на по­бе­да

„Хла­пак за­ги­на в бой за ча­ша мля­ко!“„Стан­дарт“.

12-го­диш­но де­те по­чи­на­ло при па­да­не от стъл­бищ­на пло­щад­ка в учи­ли­ще­то на се­ло Хан Ас­па­ру­хо­во, до­ка­то ти­ча­ло към очак­ва­ща­та ги в при­зем­ния етаж за­кус­ка по прог­ра­ма­та на МТСП.

„Хвър­лят 3 т ме­со – май кри­ли в не­го дро­га“„24 ча­са“.

Ку­пи­ща­та пър­жо­ли би­ли на­ме­ре­ни в го­рис­та мес­т­ност край Ка­ло­ти­на, из­дир­ва­ли хла­дил­ния ка­ми­он, кой­то ги за­ка­рал там за ра­дост на гар­ва­ни­те и ли­си­ци­те.

„Го­ле­ми­те аку­ли в те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ния биз­нес си приб­ра­ха офер­ти­те за­ра­ди ло­ши за­ко­ни“„Па­ри“.

Фи­нан­со­ви­ят вес­т­ник се ка­хъ­ри, че во­де­щи­те чуж­ди те­ле­ко­ми се наз­лън­дис­ва­ли да из­ку­пу­ват род­ни опе­ра­то­ри. А уж сме пъл­ноп­рав­ни чле­но­ве на ЕС ?!

При та­ки­ва заг­ла­вия как да бъ­деш щас­т­лив?

Дру­го си е, ко­га­то про­че­теш: „Ита­ли­ан­ци ис­кат вер­то­ле­ти­те ни!“ („Ду­ма“) или „Пу­тин ни обе­ща ре­ки от пет­рол“ („Труд“)!

Ре­чеш ли оба­че да се за­дъл­бо­чиш в тек­с­то­ве­те, ще ус­та­но­виш, че и тук ня­ма осо­бе­но мяс­то за въ­о­ду­шев­ле­ние. За­що­то ита­ли­ан­ци­те не щат да ку­пят ос­та­ре­ли­те съ­вет­с­ки ле­та­тел­ни апа­ра­ти, а да ги ре­мон­ти­рат сре­щу се­ри­оз­ни су­ми от па­ри­те на да­нъ­коп­лат­ци­те.

А Пу­тин на­ис­ти­на обе­щал ре­ки от при­род­ни бо­гат­с­т­ва да те­кат през Бъл­га­рия, но за дър­жа­ва­та ще ос­та­ват ед­ва 30-50 млн. до­ла­ра.

На то­зи фон идат и ме­ра­ци­те на Во­лен Си­де­ров да се при­е­ме за­кон за пе­ча­та. Къ­де­то да бъ­де рег­ла­мен­ти­ра­но кой пие, кой пла­ща и кой ле­жи в зат­во­ра за неп­ре­ме­ре­ни при­каз­ки по ад­рес на … са­мия Си­де­ров.

Ни­що чуд­но та­зи идея да на­ме­ри под­к­ре­па и от сто­лич­ния кмет Бой­ко Бо­ри­сов, след ка­то аме­ри­кан­с­ко спи­са­ние взе, че пус­на в обо­рот ин­фор­ма­ция за връз­ки­те му с не­до­там чи­та­ви бъл­гар­с­ки биз­нес­ме­ни.

За­се­га не­фор­мал­ни­ят ли­дер на ГЕРБ се за­до­во­ля­ва са­мо с пра­ща­не на пис­ма до Ва­шин­г­тон. В ко­и­то нас­то­я­ва Го­ле­ми­ят бял брат да да­де „слам­ки­те“ си на род­на­та ни Вър­хов­на ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра. Та тя да пре­це­ня­ла чист ли му е ко­съ­мът!

Че­те на­ше­не­цът те­зи и по­доб­ни на тях заг­ла­вия и цъ­ка. До­сущ ка­то ча­сов­ник. За­що­то не знае, че до­хо­ди­те на се­мейс­т­во­то му са по­рас­на­ли с це­ли 66 лв. спря­мо яну­а­ри 2006-а и че ве­че мо­же да си поз­во­ли да по­хар­чи 11,8 лв. за дре­хи. Ко­и­то как­то и да ги гле­даш са 5,5 – 6 ев­ро или euro. Как­то и че от фев­ру­а­ри на­сам си поз­во­ля­ва да хап­ва до 2 ки­лог­ра­ма ки­се­ло мля­ко. С чет­вър­тин­ка в по­ве­че.

Пак ста­тис­ти­ка­та е от­че­ла, че е спад­на­ло пот­реб­ле­ни­е­то на хля­ба, но пък е на­рас­на­ла кон­су­ма­ци­я­та на ме­со­то.

Не с мно­го, но има раз­ли­ка.

Все дан­ни в пол­за на ев­ро­оп­ти­миз­ма.

Що­то на­ли в Ев­ро­па наб­ля­гат на мес­це­то и не­до­люб­ват тес­те­ни­те из­де­лия?!

Ама на, ни­кой не ги е сло­жил на чел­но мяс­то те­зи фак­ти. По­не да бя­ха из­ве­ли ре­ше­ни­е­то на МВР да про­го­ни от ра­йо­на край Ми­нис­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и го­ри­те тра­вес­ти­ти­те и прос­ти­тут­ки­те! Уви, то­ва да го про­че­теш най-мно­го ня­къ­де сбу­та­но сред но­вин­ки­те от пос­лед­ния час.

Ина­че ни убеж­да­ват кол­ко е важ­но е да из­ле­зем вку­пом на пред­с­то­я­щи­те из­бо­ри за ев­ро­де­пу­та­ти. Ва­жен бил то­зи вот, ва­жен за Бъл­га­рия, ва­жен за бе­бе­та и сто­лет­ни­ци, за пъл­но­лет­ни и пос­та­ве­ни под зап­ре­ще­ние, обяс­ня­ват ни от си­ния ек­ран но­ви и ста­ри по­ли­ти­ци. Спо­ред ед­ни, тряб­ва­ло да вка­ра­ме по­ве­че дес­ни де­пу­та­ти, що­то дес­ни­ца­та се­га на­би­ра­ла ско­рост. Спо­ред дру­ги, тряб­ва­ло да пред­по­че­тем ле­ви­те, тъй ка­то ля­во­то би­ло прог­ре­сив­но.

От „Ата­ка“ се къл­нат, че са­мо тех­ни хо­ра в Страс­бург ще са от пол­за на це­ло­куп­ния бъл­га­рин.

От син­ди­ка­ти­те пък от­ся­ко­ха, че от во­да­чи­те им Трен­чев и Хрис­тов по-хар­ни ня­ма­ло. За да не ос­та­не по-на­зад, по ев­ро­пис­та­та по­тег­ли и проф. Кръс­тьо Пет­ков, но то при не­го е на прин­ци­па: ни­то ден без дви­же­ние.

ДПС пък се за­ре­че на пър­во мяс­то в лис­та­та си да сло­жи ет­ни­чес­ки бъл­га­рин. Та да ви­де­ли всич­ки, че и с та­къв чо­век на­че­ло тях­но­то си е тях­но. Въп­ре­ки ту­пур­ди­я­та око­ло про­мя­на­та в за­ко­на и изис­к­ва­не­то за … от­сед­на­лост.

Пок­рай те­ма­та за от­сед­на­лост­та ня­кои се въз­тор­г­на­ха от слу­чая с 90-го­диш­на­ ста­ри­ца, ко­я­то до­ри от­ка­за­ла да оти­де в бол­ни­ца, що­то ни­ко­га не би­ла из­ли­за­ла из­вън род­но­то си се­ло. Рек­ла на кме­та да я ле­ку­ват там, къ­де­то се е ро­ди­ла, пък ако й е пи­са­но да мре – да мре. Но да си е у до­ма.

На­ме­ри се и те­ле­ви­зи­о­нен во­дещ, кой­то я да­де за при­мер.

Ако по­ве­че­то на­шен­ци би­ли ка­то ба­ба­та, със си­гур­ност сме ще­ли да овар­дим бъл­гар­с­ко­то в ус­ло­ви­я­та на гло­ба­ли­зи­ра­щия се свят!!!

Да се раз­п­ла­чеш от уми­ле­ние…

16 март 2007 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук