УНИКАЛЕН НАУЧЕН ТРУД

0
189

 

По някаква парадоксална логика винаги когато Историята се отдава на своите капризни игри, когато нейните сеизмични вълни преобръщат и разрушават дълготрайно съграждани и битували човешки стойности и общностни институции, когато духовната култура е изправена пред невероятни изпитания и опасности – тъкмо тогава, в такива драматични ситуации, се раждат и проправят своя път през бродовете на времето изумителни със своята проницателност и дълбочина научни или художествено-творчески произведения. В подобни трудове сякаш незнайно как и необяснимо защо, но цялата съкровищница на мъдростта и опита на човечеството намира съответни проекции и присъствия, за да предложи нови проблематизационни и интерпретационни призми и инструменти. Така чрез последните творческият анализ може да навлезе и осветли, да превземе и употреби както натрупаното като историческа зестра и дълг, така и онова, което чевръстата и сервилна конюнктура радушно или натрапчиво предлага и налага на изследователите.

В метежното ни преходно време, при радикалните обрати и поврати на социума, при погрома и мъчителните конвулсии на духовно-културната сфера, при пагубните реформи и редукции в науката, просветата и образованието, сякаш настъпват мрачни и оскъдни времена за пълноценна научноизследователска дейност. Притиснат до стената от кръвожадните обстоятелства и безпощадните процеси, човекът на духа, академичната мисъл и творческият патос са принудени да мислят повече за съдбовно-екзистенциални, всекидневно-биографични аспекти на своето оцеляване, отколкото спокойно да насочат взор, да концентрират воля към проникването, обяснението и анализирането на ставащото.
В подобни драматични обстоятелства, когато трагикомизмът на човешките стойности и отношения, на волята и делата на обществените субекти се разкриват в цялото великолепие на своята многобагрена и непоносимо-противоречива природа и битийност, тъкмо тогава се случват чудесата на просветване на научни трудове, които прехвърлят тесногръдия рубеж на всекидневно-конюнктурното, които понасят с творческата си ориентация и инвенция към далечните хоризонти за истините и дълбините на човешкото битие, за смисъла и предназначението на човешкия живот, за властта на истинските ценности (противопоставена срещу ценността на инструментализираната власт), за новаторски прочит на станалото и предстоящото в обществото и житейската съдба на човека.

В подобни размирни времена на мизерно отношение към науката и нейните представители, при потопа на сиво-жълтия поток в книгоиздаването, издателство “Ciela” има куража и волята да предложи на читателската аудитория и последния, трети том от уникалното и фундаментално произведение на доайена на българската етика проф. Любомир Драмалиев “Философски увод в морала и правото”. Цялата трилогия е наистина забележителен капитален труд в родната научна мисъл и теория. Той няма достоен и съперничащ му аналог в пределите на родната ни етическа и юридическа традиция и литература.
По един невероятно увлекателен начин, с проникновена и дълбочинна аналитичност авторът ни въвежда в тайнствата на дискретните взаимоотношения между морала и правото. Навлизайки в лабиринтите на същността, спецификата, структурата и функциите на морала и правото, Л. Драмалиев ни открива съвсем нови и неочаквани зрителни ъгли на проблематизация на сякаш седиментирали проблемно-тематични комплекси или на прясно родени, току-що пърхащи и пулсиращи дилеми в динамично и противоречиво преобразяваното ни социално време и пространство. Показвайки ни общото и различното в генеалогията и съвременността на социалната регулация в нейните морални и правни ипостаси, той ни открива невероятни дълбини и нови хоризонти в обяснението и интерпретацията на нравствения и правния регулативни феномени.

Капиталният труд на проф. Л. Драмалиев не ни подвежда да се съобразим и подчиним на предпочетена от него едноизмерна и със строг дисциплинарен режим монистична методологическа интенция и анализ. Напротив, авторът ни предлага с щедра непосредственост и неподправеност невероятното пъстроцветие на интердисциплинарния си подход и поход, които ни насочват към безкрайно деликатните и трудно разгадаемите смислови и функционални “отечествени територии” на категориалните проблеми и дилеми на морално-правната нормативност. Този вид нормативност той разкрива като централен блок на общата система на поведенческата регулация.

Специално внимание е отделено на осветляването и анализирането на категориално-понятийните редове, както и на методологическите подходи и теоретическия инструментариум на тяхното научно дефиниране и тълкувание. Дешифрират се аксиологическите и прескриптивните аспекти на поведенческата регулация, в които се срещат и взаимодействат, съвпадат или взаимопроникват по своята мисъл и съдържание етическите и юридическите категории. Така във втория том на многостранен, обстоен и задълбочен анализ се подлагат субстанциално значими за морално-етическата и правната теория и практика категории като добро и зло, правопорядък и правонарушеност, справедливост и законност, дълг и правна дължимост – в тяхната директна или опосредствана и многолика осъществимост. Осветлението, обяснението и анализът на тези категории се извършва по невероятно интригуващ маниер, при който абстрактно-теоретическите ориентации и послания на автора се подсилват много от ерудирания и мащабен начин на специфична “екскурзия” и конкретизирана употреба на неимоверното историческо и духовно-културно съкровище на морално-етическата и правната теория и практика на човечеството, на различните школи и направления на научната мисъл и дело в тези сложни сфери на социалното битие и съзнание.

В последния, трети том предмет на анализ са категориалните проблеми, в които е съсредоточена и надделяваща субективната страна на поведенческата регулация. В избрания от автора “понятийно-категориален ред” се проблематизират и разработват категории като свобода, отговорност, умисъл, съвест и техните разнородни и разнолики въплъщения.
Едно от ярките и забележителни достойнства на тази уникална трилогия е отсъствието на типичната за подобни специализирани трудове откъснатост между абстрактно-теоретичното и актуално-практическото измерения на “пулсиращото” в дискутираните проблеми и категории. Проф. Л. Драмалиев ни прави съпричастни към най-живо-
трептущите въпроси и колизии на днешния ден, към основните ребуси на човешкото битие в динамично-противоречивото ни глобално и преходно съвремие. Далеч от шумната и безразборно безобразна глъч на всекидневно-житейското и медийно-манипулативното, на идеологемно-спекулативното и политически-пропагандното проблематизиране и тълкувание на тези съдбовни въпроси и тревоги на съвременния човек, авторът ни предлага изискано, на места и с невероятно елегантен хумор, поставяне и “аутопсиране” на тези проблеми и колизии с научния “скалпел”.

Реализацията на това изключително интересно и задълбочено научно произведение далеч надхвърля неговата предварителна инструментална цел и замисъл – да бъде в помощ на подготовката и усъвършенстване на квалификацията на студентите. Макар и първоначално адресиран и конструиран като специализиран лекционен курс по етопедия, впоследствие завършеният вариант на този замисъл дава невероятни и плодотворни възможности и предпоставки не само за студенти и аспиранти, но и на научни, изследователски и експертни кадри, а и на всички, заинтригувани от изумително сложните тайнства на социалната регулация, да се възползват от щедро предоставеното ни от проф. Л.Драмалиев духовно и научно богатство, от перфектността на неговите аналитични ходове и решения на конкретните тематични кръгове.
Уникалният и фундаментален труд на доайена на родната ни етика е поредното красноречиво доказателство, че най-практична е високата теория, отвеждаща ни към истините за духа и битието.

Нужно е и още едно пояснение. Капиталната разработка на изтъкнатия ни учен не е оставена на съдбата на самоволния избор на читателя. Непосредствено след публикуването на последния том на този изключителен научен труд, по инициатива и с активното и искрено съучастие на два авторитетни факултета в родната ни Алма Матер – Философския и Юридическия, бе организирана среща-дискусия върху трилогията. На нея присъстваха и участваха много учени от различни научни институти и ВУЗ-ове, студенти и интересуващи се от тези проблеми и теми. Показателно е и обстоятелството, че трудът на проф. Л.Драмалиев бе презентиран от петима авторитетни наши учени – чл.кор. проф.Нено Неновски, чл.кор. проф. Стоян Михайлов, чл.кор.проф.Добрин Спасов, проф.д.ф.н. Васил Проданов и доц. д-р Ваня Ангушева, всеки работещ в по-близки или по-далечни проблемно тематични и изследователски територии, но всички откриващи някакъв досег и потребност от предоставеното ни творческо-изследователско дело на този последен труд на нашия изтъкнат учен и преподавател.

В заключение мога да спомена съвсем откровено, че иначе в зиморничаво-оскъдните ни времена за високо-стойностни публикации в сферата на научната проблематизация и интерпретация на моралния и правния регулативни феномени този капитален труд е една рядкост. Тъкмо като такова положително и изключително явление той напълно заслужава участта да бъде мултиплициран ефекта от неговото познаване и теоретическо или практическо усвояване и употребяване от хора не само на научно-изследователския и преподавателския труд, но и от всеки, който искрено се интересува от свещените тайнства в човешката регулация на поведенческата вариативност. Особено във времена, каквито са днешните и съобразно исторически повели и дължимости, тревоги и отговорности, опасности и последици, каквито в днешния глобализиращ се свят стават все повече и по-влиятелни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук