ДЕКЛАРАЦИЯ НА Г-СВЯТ (АТТАС)

0
171

АТТАС е международно движение за демократичен контрол върху финансовите пазари и техните институции. Съкращението идва от френското “Association pour unе taxation des transactions financieres pour l’aide aux citоyens” и означава “Асоциация за облагане на финансовите трансакции в полза на гражданите”.
Днес АТТАС съществува в повече от двадесет страни, където неговите организации са изцяло изградени в съответствие с местните особености на социалните движения и на обществото.
Според АТТАС Г-8 е нелегитимна структура, която налага волята си на света, изразявайки интересите на свръхбогатите.
Н. В.

Ние се обръщаме към народите на света, за да посочим последиците от политиките, учредени и наложени от едно ръководство на правителствата, които претендират да управляват планетата. Тези политики имат ужасяващи последици за всички народи. Ние искаме да подчертаем отговорността на ръководителите на тези страни в сегашното състояние на нещата. Ние искаме да потвърдим, че алтернативни политики могат да се прилагат незабавно, че един друг свят – по-справедлив е възможен. Ние искаме да потвърдим, че това ръководство е нелегитимно, че шефовете на правителствата на осем най-богати и най-силни страни, събрани в Г-8, нямат никакъв мандат да управляват света; ние изискваме разпускането на Г-8.

I. – Ние не искаме повече един неправедлив свят.
– Ние не искаме повече един свят, където елементарните права на общността на жителите на планетата (прехрана, образование, здраве, култура, енергия, информация, достъп до водата, до жилищата, до една подходяща работа, към пенсия и др.) не се зачитат.

– Ние не искаме повече един свят, основан върху нарастващи неравенства между гражданите на една и съща страна и между страните.

– Ние не искаме повече един свят на дискриминации спрямо жените, местното население, емигрантите, младите, синдикатите, инвалидите или на всякакви други групи.

– Ние не искаме повече един свят, който жертва бъдещите поколения чрез разграбването на невъзобновените ресурси и разрушаването на околната природа.

– Ние не искаме повече един свят, основан върху генерализираното комерсиализиране, изхабяването на живота и намаляването на разнообразието, частното присвояване на обществените блага, свиването на публичния сектор и неравния достъп до гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права.

– Ние не искаме повече един свят, основан върху ограничаването на свободите – лични и колективни, нетолерантността, моралното превъоръжаване, криминализирането на социалните и гражданските движения.

– Ние не искаме повече един свят, основан върху правото на по-силния и на държавния тероризъм, който организира общата несигурност и чиято “война без граници” е най-новото и най-криминалното развитие.

– Ние не искаме повече един свят, в който гражданите са лишени от тяхното право на защита и използването на своите ресурси /вода, земя, минерали, биологическото разнообразие/.

II. – Ние не признаваме политическата отговорност на ръководителите на Г-8.

– Несправедливостта, която характеризира това състояние на света не е една фаталност, тя е следствие на икономическите и социалните политики, които ръководителите на Г-8 са наложили; те носят първоначалната политическа отговорност, заедно с ръководителите на страните, които са ги приели.

– Ръководителите на страните от Г-8 са предоставили болшинството от икономическата и финансова власт на финансовите пазари и транснационалните компании, учредявайки по този начин една диктатура на едрите акционери и подчинявайки на техните интереси всички публични власти, в това число тези на вашите собствени държави.

– Ръководителите на страните от Г-8 поставиха под въпрос деколонизацията чрез управляването на кризата на един дълг, за който те са главни виновници и чрез налагането на приспособяване на всяко общество на световния пазар.

– Ръководителите на страните от Г-8 са задълбочили неравенствата до едно непознато досега ниво, помогнали са за концентрацията на богатствата, поощрили са центровете на финансов рай, финансовата безнаказаност и желанията за мафиотските капитали смазаха механизмите за преразпределение на богатствата и фискалните системи, ликвидирали са обществените услуги, влошиха статуса на наемниците и социалната помощ, разширили са системата на временната заетост, намалили са заплатите, разрешили са финансовите кризи чрез главозамайващо увеличаване на бедността, на безработицата и на изключванията.

– Ръководителите на страните от Г-8 са опразнили от тяхното съдържание международни институции, представляващи общността на държавите, въздигайки се в управление на планетата.

– Ръководителите на страните от Г-8 са превърнали международните финансови институции, специално Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ) в жандарми на световния либерален ред.

– Ръководителите на страните от Г-8 са подчинили чрез Световната търговска организация (СТО) всички фундаментални права на законите на бизнеса и в името на конкуренцията и са дали пълна свобода за действията на олигополите.

– Те са опразнили от тяхното съдържание многостранните демократични системи за регулиране на обединените нации чрез юридически правила, които обслужват изключително силните.

– Ръководителите на страните от Г-8 са създали, специално с НАТО, един гигантски военен имперски апарат, който те са делегирали на Съединените щати. Този апарат заплашва да удари всички политически и социални сили, които се противопоставят на интересите, на които те са говорители.

III. Ние настояваме за незабавни други политики

– Светът не е осъден да търпи опустошенията на неолибералната глобализация, която се противопоставя на солидарната глобализация, за която ние настояваме. Множество предложения съществуват, за да се постигне, без да се чака, този по-малко несправедлив свят.

– Ние настояваме незабавно анулирането на дълга на страните от Юга, вече платен много пъти, връщането от народите на отвлечените по чужди банки национални ресурси. Ние искаме създаването на една справедлива и безпристрастна арбитражна система на мястото на едностранната защита на кредиторите.

– Ние настояваме незабавно за забраната и елиминирането на центровете на фиксален, юридически и банков рай, премахването на безнаказаността на престъпността, включително в международен финансов мащаб.

– Ние искаме чрез програмата на ООН за развитие незабавно да се постави началото на една спешна програма, позволяваща да се осигури достъпа на световното население до основни услуги, като продоволствена, жилищна, образователна, здравна и енергийна сигурност.

– Ние искаме незабавно създаването на една международна система за преразпределение на богатствата и специално таксуването на финансовия капитал и финансовите доходи, установяването на една система за глобални такси, между които таксата върху финансовите трансакции, позната под името “Такса Тобин” и екологическите такси и тяхното влияние върху финансирането на развитието, започвайки чрез достъпи за всички до фундаменталните права.

– Ние настояваме незабавно да се приеме допълнителния протокол за икономическите, социалните и културните права, подготвен от Комисията за човешките права на ООН и който предвижда универсалността на правата, тяхната подсъдност и създаването на механизми за помощ за гражданите – жертви на насилие по тези права. Ние установяваме, че някои държави не са одобрили този протокол, нито са ратифицирали съответния пакт.

– Ние настояваме незабавно признаването на формите на демокрацията на участие, допълнена с представителната демокрация, спазването на които трябва да бъде препотвърдено, което да позволи сменяемостта на базата волята на гражданите.

– Ние настояваме незабавно защитата и разширяването на обществените блага и услуги и започването на един дебат върху легитимността на възможните форми за обществено присвояване на средства за производство, за консумация, за разпределение и кредит.

– Ние настояваме незабавно подчиняването на правилата на СТО – на нормите на Международната организация на труда (МОТ), както и на международните договори, конвенции и съглашения за околната среда, човешките права и специално правото на продоволствие. Ние искаме да бъдат изключени от правилата на СТО глобалните обществени блага (образование, здраве, култура, вода и др.).

– Ние настояваме незабавно да се преустановят преговорите за Генерално Съглашение за търговията с услугите (AGCS), тъй като не е имало едно обсъждане – публично и със зачитане на противни гледища; Ние искаме забраната на всякакви нови преговори, което влючва отхвърлянето на всякакви “оферти” за либерализация.

– Ние настояваме незабавно спазването на международните съглашения върху околната среда.

– Ние настояваме незабавно да се забранят генетично изменените организми (ГИО) в областта на земеделието и продоволствието толкова дълго, колкото е необходимо за научното доказване на тяхната безвредност.

– Ние настояваме незабавно за задължаване относно директно допитване до съответните народи за ратифизирането на наложени програми от международните институции за регионални съглашения за свободна търговия, например Зоната за свободна търговия на Америките (ZLEA).

– Ние настояваме изтеглянето на страните и премахването на военните бази, които САЩ са инсталирали под различни претекси в американския континент.

– Ние искаме незабавното замразяване на покупките на военен материал за да се сложи край на курса на въоръжаването между страните.

– Ние настояваме незабавно да се приеме една универсална конвенция за установяването на социален и екологически контрол върху активността на транснационалните фирми.

IV. – Ние потвърждаваме надеждата, че един друг по-справедлив свят е възможен

– Тези предложения са възможни за едно незабавно прилагане. Те са възможни само в рамките на една промяна на политиката. Тя може да бъде следствие от една масова мобилизация на народите, осъзнали глобалните несправедливости и свързано с надеждата, че един друг по-справедлив свят е възможен.

– Появата на едно планетарно движение за съпротива срещу неолибералната глобализация, за еманципация на народите и за отхвърляне на имперската война е безспорна. Това движение включва всеки ден нови сили – социални и граждански. То напредва в общественото мнение, все по-враждебно срещу неолибералните политики и благоприятни за алтернативите на световното социално и гражданско движение.

– Тази еволюция натежава вече върху еволюцията на някои власти. Това може да се види в противопоставянето, срещу СТО в Южна Африка, в Бразилия и Индия относно някои медикаменти; в мястото на народните движения в политическата еволюция в Бразилия, в Еквадор, във Венециуела, в Южна Корея.

– Г-8 няма никаква легитимност за упражняване на своето ръководство върху света. Дори ако някои от техните ръководители са били демократично избрани да ръководят техните страни, никой не е получил мандат за ръководенето на света. Ето защо ние се противопоставяме на съществуването на една директория, формирана от държавите, или правителствени ръководители на най-богатите и най-силните страни в света, при това всички стари колониални сили. Ние се противопоставяме също на всякакви предложения за “преструктуриране” от типа на Г-15 или Г-28, които са само формации, правещи още по-трудно необходимото редефиниране на една международна система, която да подпомогне световната демокрация.

Ето защо ние оспорваме легитимността на Г-8 и искаме нейното разпускане.

Париж, 28 май 2003 г.
Превод Бенжамен Варон

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук