КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

0
190


ПРОГРАМА САПАРД
Обща информация и основни цели на програмата

Програмата на Европейския съюз САПАРД представлява Специална програма за присъединяване в земеделието и развитието на селските райони, която е инструмент за подкрепа на усилията на страните-кандидатки в процеса на присъединяване към ЕС, за да се подготвят за Общата селскостопанска политика и Единния вътрешен пазар на Европейския съюз. След присъединяването през май 2004 г. на 10 страни към ЕС бенефициенти по програма САПАРД останаха България и Румъния, а от 2005 г. и република Хърватска.

Програмата има за цел да допринася за прилагане на законодателството в сферата на Общата селскостопанска политика и да решава специфични проблеми за устойчивото адаптиране на земеделския сектор и селските райони в страните-кандидатки. В Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 – 2006 г. (НПРЗСР) са формулирани основните цели за земеделието, горите и хранителната промишленост, включително преработката на риба, които ще бъдат водещи при осъществяване на програма САПАРД:

• развитие на ефективно земеделско производство и конкурентен хранително-преработвателен сектор чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти;

• устойчиво развитие на селските райони в съответствие с най-добрите екологични практики чрез създаване на алтернативна заетост, разнообразяване на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура.

Кого подпомага програма САПАРД?
По програмата могат да кандидатстват:

• физически лица, регистрирани по българското законодателство на възраст от 18 до 55 години (това изискване не важи за мярка 03 – развитие на традиционни занаяти). За да бъдат подпомогнати, те трябва да бъдат регистрирани като земеделски производители според Наредба № 3 на МЗГ от 29.01 1999 г.;

• юридически лица, регистрирани по българското законодателство, с не повече от 25% държавно или общинско участие във фирмата;

• общини от селските райони на страната.

Желаещите да кандидатстват с проект по САПАРД трябва да проверят kои са допустимите бенефициенти по съответната мярка.

Финансиране по програма САПАРД
Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделските стопанства са указани в Наредба № 14 от 18 май 2001 г. на МЗГ (обн., ДВ, бр. 50 от 1 юни 2001 г.) Директната помощ е само за инвестиции в земеделските стопанства. Субсидията за частните стопани е 50 % от одобрените инвестиционни разходи и се изплаща след реализиране на инвестицията. Останалата част се поема от кандидата. Разходи, направени преди официалното одобрение на проекта, не се признават.

Максималният допустим разход по общите условия е до 12% от стойността на проекта, а максималният срок за неговото изпълнение е 24 месеца. Минималният размер на инвестиционния проект е 1000 евро, а максималният – 1,5 мнл. евро. За периода от 7 години, в който действа програмата, кандидатите могат да получат финансиране до 5 пъти, като общата сума не може да надхвърля максималния размер за финансиране, определен за съответната мярка.

По програмата се финансират следните два вида проекти:

• публични инвестиции: за тях безвъзмездната помощ от ЕС ще бъде 75%, а останалите 25% ще се финансират от държавния бюджет;

• частни инвестиционни схеми: от тях се очаква генерирането на приходи и затова субсидията е в размер на 50%, а останалите 50% от средствата се осигуряват от частно участие на земеделските производители.

Държавен фонд „Земеделие” е национален партньор по програма САПАРД за осигуряване на необходимото държавно съфинансиране за проектите по САПАРД. Фондът функционира като разплащателна агенция (според изискванията на европейското законодателство) за субсидиите, отпускани от ЕС по програма САПАРД. Предстои ДФ “Земеделие” да се преустрои като разплащателна агенция.

Основно условие за всеkи кандидат, който желае да бъде финансиран по програмата, е да няма просрочени задължения към банки, държавен фонд „Земеделие” и никакви задължения към държавния и общинските бюджети.

Видовете дейности, които се финансират по програма САПАРД, са:
В Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 -2006 г. се определят четири приоритетни области за българското земеделие, а във всяка от тях се предвижда прилагането на конкретни мерки:

1.1. Инвестиции в земеделски стопанства.
1.2 . Подобряване преработката и маркетинга на селскостопанските и рибните продукти.
1.2.1.Изграждане на пазари на едро.
1.3. Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда.
1.4. Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти.
1.5. Създаване на групи производители.
1.6. Управление на водните ресурси.
2.1. Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи.
2.2. Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културните традиции.
2.3. Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура.
3.1. Подобряване на професионалното обучение.

Четвъртата приоритетна област чрез своите мерки за техническа помощ, включващи проучвания, информационни и рекламни кампании, има за основна цел да осигури: ефективна информация по прилагането на програмата и предвидените инвестиции; навременен мониторинг и оценка на програмата с оглед подобряване на резултатите от различните етапи; изследвания и оценки за оптимизиране на инвестициите; обучение на програмните мениджъри и бенефициенти.

Оценка и подбор на проектите по програма САПАРД
Кандидатстването за финансиране по програмата се извършва чрез попълване на молба за кандидатстване, изготвена от МЗГ, и подаване на всички необходими общи и специфични документи по видове инвестиции. Документите, както и критериите за избор на проектите са указани в съответните приложения на Наредба № 14 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделските стопанства по специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в Република България – САПАРД.

Всички, които се интересуват, е необходимо периодично да проверяват в уебсайта на Министерството на земеделието и горите за наредбите по програма САПАРД, където са направени значителни промени.

ПРОГРАМА ФАР

Програма ФАР е основният инструмент на Европейската общност за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация. Понастоящем след присъединяването от 01.05.2004 г. на Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Латвия, Литва и Естония бенефициенти по програмата са България и Румъния, а от тази година и Хърватска. Финансовите средства се отпускат като безвъзмездна помощ.

Подкрепата на ФАР за България е насочена към следните области:
• Икономическа реформа и приложение на достиженията на правото на Oбщността;
• Икономическо и социално сближаване;
• Укрепване на държавната администрация;
• Интеграция на малцинствата и изграждане на плуралистично гражданско общество;
• Трансгранично сътрудничество;
• Подготовка на проекти.

ПРОГРАМА ФАР – ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ФАР ТГС)
Обща информация за програмата

ФАР ТГС е специален инструмент в рамките на програма ФАР за пограничните райони в страните-кандидатки. Ежегодно страната-кандидатка договаря със съседната страна-членка на Европейския съюз или кандидатка и с Европейската комисия конкретните проекти и размера на безвъзмездните помощи за дадена бюджетна година. В края на бюджетната година се подписва финансов меморандум с ЕК, който определя проектите и годишните суми за финансиране и съфинансиране. Програмата съфинансира проектите чрез безвъзмездна помощ. Понастоящем България участва във ФАР ТГС с Гърция и Румъния.

Главната цел е да бъдат насърчени добросъседските отношения и стабилността между страните участнички, от което имат полза регионите и общностите и от двете страни на границата. Конкретните дейности по програмите за трансгранично сътрудничество за България включват изграждане на нови гранични контролнопропускателни пунктове и подобряване на ефективността на вече съществуващите, изграждане на общи мрежи за пренос на електроенергия в пограничните региони и разрешаване на екологични проблеми, съществуващи и от двете страни на границата.

Основните цели на програмата са:
• Преодоляване на икономическите и социалните трудности;
• Помощ при хармонизиране на икономическите и социалните условия от двете страни на външните граници на ЕС;
• Подобряване на контактите и отношенията между населението, институциите и предприятията на страните съседки;
• Подготовка на страните-кандидатки за по-активно участие в програма ИНТЕРРЕГ – програмата, която финансира проекти за развитие на граничните региони на страните членки-на ЕС.

Кого подпомага програма ФАР ТГС?
По програмата могат да бъдат финансирани проекти на:
• общини и общности в определения пограничен район;
• организации на областно и районно равнище;
• организации за междуобщинско сътрудничество;
• еврорегиони;
• търговските камари;
• професионалните сдружения;
• профсъюзните (синдикалните) организации;
• организации с нестопанска цел.
Организации със стопанска цел и национални организации без отчетлива роля в граничния район не са приемливи кандидати и на практика не се финансират по програмата.

Процедура на финансиране
Финансирането се използва за проекти, които имат положителен принос за развитие на трансграничните дейности и улесняват социално-икономическото развитие на региона и процеса на интегриране в разширена Европа.

Програмата Фар ТГС предоставя съфинансиране на проекти (до 75% съфинансиране от ЕС) в областта на:

• облекчаване на административните и институционални пречки пред свободния поток от хора, стоки или услуги през границата, отчитайки аспектите на сигурността при такива потоци;
• подобряване на инфраструктурите, особено комуникационни съоръжения и местно водо-, газо- и електроснабдяване, като се обезпечава изгода за пограничните райони;
• опазване на околната среда, например управление на отпадъците, управление на околната среда и предпазване от замърсявания;
• справяне с проблеми, изостряни от близостта с външните граници;
• мерки за развитие на селските райони, с особено внимание към насърчаване на проекти за трансгранично сътрудничество;
• мерки в областта на енергетиката и транспорта, целящи завършване на изграждането на трансевропейски мрежи (т.е. транснационални транспортни коридори и доставка на енергия);
• действия, свързани с правосъдие и вътрешни работи (т.е. облекчаване на пречките, причинени от различия в правно-административните системи);
• насърчаване на деловото сътрудничество, развитие на предприятия, финансово сътрудничество и сътрудничество между представителни институции на бизнессектора.
• подкрепа на инвестициите и осигуряване на помощни средства и услуги, особено за трансфер на технологии и за маркетинг на малки и средни предприятия;
• мерки за обучение и трудова заетост.
Програмата ФАР ТГС предоставя съфинансиране 75 – 90% в областите:
• местно икономическо развитие, включително туризъм;
• мерки за насърчаване на сътрудничеството в здравеопазването, особено съвместно трансгранично ползване на ресурси и база;
• развитието или изграждането на съоръжения и ресурси за подобряване на информационния поток и комуникациите между граничните региони, включително подкрепа на трансгранични медии: радио, телевизия, вестници и други;
• културни обмени;
• местни инициативи за трудова заетост, образование и обучение.

Съвместен фонд за малки проекти (СФМП)
Най-общото предназначение на този фонд е да подкрепя малки, достигащи директно до хората проекти (с до 90% съфинансиране от ЕС) и малки инфраструктурни проекти (до 75% съфинансиране от ЕС) с ангажираното участие на местни действащи лица от пограничния район, с цел:

• да се разшири периметърът на програмата;
• да се насърчи по-нататъшното ангажирано местно участие;
• да се съфинансират действия от малък мащаб, които да служат като подготовка за по-крупни дейности по трансграничното сътрудничество (напр. обмени и съвместни семинари, водещи до съвместни технико-икономически планове за инфраструктурни проети).

От СФМП могат да се съфинансират проекти, които се нуждаят от суми до 200 000 евро.

Видове дейности, финансирани от програма ФАР ТГС
По програма ФАР ТГС се финансират дейности в следните области:
• културен обмен;
• местно самоуправление и демокрация;
• човешки ресурси;
• проучвания по териториално устройство и развитие;
• икономическо развитие и туризъм;
• управление и техническа помощ (консултации).

Оценка и подбор на проектите
Проектите, съфинансирани по програма ФАР ТГС трябва да удовлетворяват следните изисквания:

• да отговарят поне на една от изброените области според регламента на ФАР ТГС;
• да са разположени в района за трнсгранично сътрудничество;
• да имат силно и очевидно въздействие върху трансграничното сътрудничество;
• да са в бюджетните рамки на 2-5 млн. евро (изключенията трябва да са добре обосновани);
• да имат достатъчна проектна готовност (да са готови за изпълнение);
• да има съпътстваща документация (технико-икономически проучвания, проектна документация, одобрени технически планове, оценка за въздействие върху околната среда);
• да имат партньор в съседната страна;
• да са съгласувани с общинската стратегия за развитие, областния план за регионално развитие и програмата за регионално развитие и социално-икономическо сближаване на плановия регион;
• да съответстват на стратегията, приоритетите и мерките в съвместния програмен документ;
• задължително да са без елемент на стопанска печалба.

През последните години Европейската комисия е съфинансирала основно инфраструктурни проекти и сега променя приоритетите към т.нар. меки проекти (без доставка на стоки или строителство) и повече интегрирани проекти.

Важен критерий при оценка на проектите е наличие на опит, т.е. кандидатът трябва да е участвал успешно (да е спечелил) с предишни свои проекти по програма ФАР ТГС на ЕС.

ПРОГРАМА ИСПА
Обща информация и основни цели на програмата

Програма ИСПА (Инструментът за структурни политики за предприсъединяване) е един от трите предприсъединителни финансови инструмента за подготовка на икономиките на страните, кандидатстващи за членство в Европейския съюз, за периода 2000-2006 г.

Помощта на ЕС в рамките на ИСПА се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент на Съвета № 1267/99, според който подкрепата на Общността за страните-кандидатки се оказва в областта на икономическото и социалното сближаване и във връзка с екологичната и транспортната политика.

Двете основни сфери на дейност на програмата (околна среда и транспорт) съвпадат с тези на Фонда за сближаване на ЕС.

Основните цели на програма ИСПА са :
• Да подготви страните-кандидатки за присъединяване чрез институционално изграждане и подготовка на проекти;
• Да запознае страните-кандидатки с политиките и процедурите на ЕС;
• Да хармонизура законодателството на страните-кандидатки с европейското законодателство в областта на опазване на околната среда;
• Да се изгради модерна пътна мрежа и разширяване на достъпа до трансевропейската транспортна мрежа.

Бенефициенти по програма ИСПА са:
ИСПА финансира проекти на тези организации и структури, които пряко се възползват от реализацията им. В транспортния сектор това са железопътните компании, пътните, пристанищните или летищните власти. В сектор околна среда това са общините или съответните общински компании или държавни предприятия.

За финансова помощ от ИСПА могат да кандидатстват:
• отделни проекти;
• етапи от проекти, които са технически и финансово независими (тук се включват и необходимите за осъществяването на един проект проучвания – предварителни, за приложимост, технически и др.);
• групи проекти (проекти, групирани по определени критерии);
• проекти на малки схеми (за финансиране на екологични проекти).

Финансиране
До 01.V.2004 г. между десетте страни-кандидатки от Централна и Източна Европа се разпределяха 10 млрд. евро, а понастоящем, след присъединяването на Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Словения, Литва, Латвия и Естония към ЕС в програмата участват Румъния и България, а от 2005 г. и Хърватска. Годишната квота за Р България е между 8 и 12%, т. е. 80 – 120 млн. евро за двата сектора (350-240 млн. евро за целия период на действие на програмата за всеки сектор). Максималното финансиране по ИСПА е до 75% от стойността на проекта, в изключителни случаи – до 85%. Останалите средства се осигуряват чрез съфинансиране от Републиканския бюджет, кредити и други. По изключение предварителните проучвания и техническата помощ могат да се финансират до 100%. Финансирането на проектите е в съответствие с подписаните финансови меморандуми с всяка от страните-кандидатки.

По програма ИСПА се финансират мащабни проекти на стойност над 5 млн. евро, които осигуряват осезателно въздействие в областта на опазване на околната среда и подобряване на транспортната инфраструктура. При представянето на убедителни аргументи могат да бъдат финансирани по изключение и по-малки проекти.

Видове дейности, които се финансират по програма ИСПА
Околна среда – доближаване на страните-кандидатки до стандартите на Европейския съюз.

ИСПА се фокусира върху направленията, изискващи най-големи инвестиции, т.е най-скъпо струващите проекти (над 5 млн. евро). Това се отнася до следните области:

• Осигуряване на питейна вода;
• Канализационни системи;
• Пречистване на отпадни води;
• Управление на твърди и опасни отпадъци;
• Замърсяване на въздуха.

Реализирането на тези направления е тясно свързано с подобряване на здравето и качеството на живота на гражданите и има директно положително въздействие върху икономическото и социалното сближаване на страните -бенефициенти.

Транспорт – разширяване на трансевропейските транспортни мрежи до страните-кандидатки.

Съществува неотложна нужда от строителство и рехабилитация на транспортната инфраструктура в страните-кандидатки и свързването й с транспортните мрежи на ЕС. Това е ключов елемент от стратегиите за икономическо развитие на страните-кандидатки и ще бъде също така жизненоважно за успешното им интегриране във вътрешния пазар и за повишаване на производителността и ефективността на този пазар. Финансирането по програмата цели да обхване проекти, които насърчават устойчиви форми на движение на хора и стоки, особено проекти, които са от интерес на Общността, както и проекти, които дават възможност на заинтересованите страни да постигнат целите на партньорството за присъединяване. Това включва проекти, целящи разширяване на трансевропейските транспортни мрежи за осигуряване на добри връзки между ЕС и страните-кандидатки, вътрешни връзки между националните мрежи и връзки от тях до трансевропейските транспортни мрежи.

Техническа помощ – пряко свързана с проектите, получили финансиране.

Сравнително малка част от бюджета на програмата може да бъде използван и за финансиране на предпроектни проучвания и техническа помощ (консултантски услуги). Трябва да се покаже ясно връзката между тези мерки и проектите, финансирани по програмата. Техническата помощ е много важна за осигуряване на високо качество на проектите по отношение на тяхното изготвяне, управление и въздействие.

Оценка и подбор на представените проекти по програма ИСПА
При оценяване на проектите се прилагат следните критерии:
• икономически и социален принос;
• ефективно управление на проектите;
• приоритети, установени за съответната област в партньорство за присъединяване;
• принос за прилагане на политиката на Общността за опазване на околната среда и резултат от оценката на въздействието върху околната среда;
• принос на проекта за трансевропейските мрежи и общата транспортна политика;
• оптимален баланс между сферите на околната среда и транспортната инфраструктура;
• отчитане на възможностите за алтернативни форми на финансиране.

През февруари 2005 г. бе подписан меморандумът за програма ИСПА от министъра на финансите Милен Велчев и ръководителя на делегацията на ЕС у нас Дмитрис Куркулас.

* Материалите са на Европейската комисия и са адаптирани за печат от доц. Йосиф Аврамов, доктор по икономика

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук