ЗА ИДЕЙНО-ПРОГРАМНА ДИСКУСИЯ В БСП

0
202

 

Янаки Стоилов, проф. д-р, ръководител на катедра „Теория и история на държавата и правото“ в СУ „Св. Кл. Охридски”. Избиран е за народен представител в VІІ ВНС (19901991 г.) и в няколко парламента, зам.-председател на 43-ото НС (20142017 г.). Член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (20092017 г.). Член на НС на БСП от 1991 г. и няколко пъти негов зам.-председател. След 50-ия конгрес на БСП е председател на Комисията на НС на БСП по идейно-програмно развитие и политическо образование, директор на Националния политически институт „Д. Благоев“.

 

 

В един силно променен свят трябва да върнем идеите в политиката и да засилим ролята на партията в обществото. Как?


 

Петдесетият конгрес на БСП прие решение за провеждане на идейна дискусия и изработване на нова програма на БСП. Това е своевременна, но много трудна за изпълнение задача. Тази трудност се дължи главно на две причини. Едната е от ценностно-пропагандно естество. През последните десетилетия медии, образователни и политически институции масово налагат критично отношение към социалистическата идеология до степен на нейното отричане. Мнозина я свързват предимно с миналото и с насилието. Другата причина е от политико-съдържателно естество. Тя е още по-сериозна, защото се отнася до способността на социалистическата теория да обяснява съвременните общества и да направлява тяхното развитие.

Идеологическата криза, в която изпадна социализмът, има своите причини. Веднъж тя е предизвикана от рухването на т.нар. реален или държавен социализъм в Европа. Втори път тя се дължи на идейния компромис, който европейската социалдемокрация направи с неолиберализма във формата на социаллиберализма. Вследствие на това за разлика от края на 80-те и началото на 90-те години на предишното столетие, когато пред България, а и пред социалистическото движение у нас, съществуваше западният, предимно европейски модел, който до голяма степен ориентира промяната на партията, то сега повечето от най-важните въпроси за характера и перспективите на социализма са открити. Това изправя БСП пред огромно предизвикателство и необходимост да се справи с него, ако иска да запази и засили своята роля в политическия живот в обозрима перспектива. 

Всяка програма, преди да се изрази в текст
трябва
 да се основава на теория и идеи

които дават отговори на най-важните въпроси: за характера на съвременното общество в глобален, регионален и национален аспект; за неговата социална структура и основни противоречия; за националните проблеми и приоритети; за ценностите, политиката и организацията на БСП. Това налага да се разгърне дискусия по теми и проблеми, която да задълбочи познанието за обществото, за характера на извършващите се в него промени и за ролята на самата социалистическа партия. Необходимо е дискусията да използва целия наличен капацитет от изследователи на левите идеи и специалисти в други области на теорията и практиката, като се разгърне в партийните издания (печатни и електронни) и се пренесе във всички структури на партията.

Комисията на НС на БСП за идейно и програмно развитие
вече формулира темите за дискусия

 

1. Какво въздействие оказва Четвъртата индустриална революция върху икономическите отношения, околната среда и социалната структура на съвременните общества в прехода от индустриалната към информационната епоха ‒ пролетариат, прекариат, самонаети, свободни професии, „средна класа“ и т.н. Посткапитализъм, социализъм и комунизъм в дигиталната епоха. Класите, социалните мрежи и другите конфигурации на съвременната социална стратификация във времето на качествен технологичен напредък и на безпрецедентна социална поляризация.

2. Проблемите за собствеността и разпределението. Социализъм от основата на самоуправлението и самодейното начало (на свободното сдружаване) и/или социализъм от върха на централизираната публична власт. Проблемите за експлоатацията, неравенствата, социализацията и социалната държава; за социалната база на социалистическата партия. Пак ли огромното мнозинство от хората ще плати цената на промените за сметка на единия и още няколко процента най-богати и облагодетелствани от сегашната система?! 

3. Ролята на социалистическите идеи в идеологическата триада ‒ либерализъм-неолиберализъм, възраждане на консерватизма, социализъм ‒ държавен и демократичен. Валидност на класическия понятиен апарат: „ляво ‒ дясно“, „капитализъм ‒ социализъм“ и т.н. Необходима ли е актуализация на тяхното съдържание и въвеждане на нови понятия? Има ли либерален социализъм и консервативно ляво? Класически и нови черти на социализма. „Бъдещето на социализма е в социализма на бъдещето“, но какво представлява той?!   

4. Ценности, принципи и структури на социализма. За ценностното и формационното възприемане на социализма ‒ алтернатива или съчетаване. Ролята на идеите, тяхното разпространение и въздействие върху масовото съзнание в съвременната епоха. Индивидуални и обществени интереси. Отношението национално ‒ интернационално от гледище на съвременния социализъм. Икономическа, политическа и информационна власт ‒ съотношение и взаимодействие.  

5. Съвременният неолиберален капитализъм ‒ актуална характеристика и перспектива. Отражението на пандемията Ковид-19 върху социалния живот. Основни дилеми пред човечеството и управлението за овладяване и преодоляване на поредицата от различни по естеството си кризи. Задава ли се преход към нова обществена система (социалистическа или друга)? Социализмът като тенденция и възможна алтернатива.  

6. Екологичните императиви като определящ фактор за живота на планетата и на човечеството. Граници на растежа и на потреблението ‒ (не)устойчиво развитие. Кръгова икономика, съхраняване и възпроизвеждане на природните ресурси. Демографски дисбаланси. „Зелената“ и „червената“ перспектива на човечеството ‒ има ли бъдеще екосоциализмът?

7. Проблемите на заетостта и доходите: отношение към предложенията за въвеждане на гарантиран базов доход, за ролята на държавата за осигуряване на заетост и др. подобни. Ролята на образованието и науката в съвременния свят; технологични и социални иновации. Работнически съвети, синдикати, кооперации, кибуци и други форми на сдружаване. Ролята на предприятията на социалната и солидарната икономика.

8. Състояние и перспективи на демокрацията в съвременния свят ‒ формална и реална; либерална и социална; представителна и пряка. Проблемът за правата на човека в една социалистическа визия.

9. Как въздействат на социалистическото движение в отделните страни глобалните, регионалните и националните фактори от края на ХХ и първата четвърт на ХХI век ‒ от двуполюсен през еднополюсен към многополюсен или нов двуполюсен свят? Ще има ли нов световен хегемон? Държавата и наднационалните институции (състояние и перспективи на Европейския съюз и на други подобни регионални организации).

10. Опитът и проблемите на сродни партии в света и в Европа. Последиците от завоя на социалдемокрацията към „Третия път“ и „Новият център“ ‒ кризата на ГСДП; разпадът и залезът на левите партии с традиции във Франция и Италия; състоянието на британските лейбъристи при Дж. Корбин и на демократичните социалисти на Б. Сандърс. Маргинализирането на комунистическите партии в Европа. Причини, проявления („Сириза“, „Подемос“ и др., Европейската лява партия) и последици от разделенията на леви партии в Европа. Защо като цяло левите партии на Запад губят влияние и подкрепа? На какво се дължат икономическите и социалните успехи на азиатската (преди всичко китайската) версия на социализъм?  

11. От различните видове социализъм: „европейски“, „скандинавски“, „китайски“, „латиноамерикански“ и др., към извеждане на общи черти на социализма на ХХI век; специфични национални пътища за преход към социалистическо общество? Най-нови леви и социалистически идеи и практики. 

12. Етапи (1891‒1919, 1919‒1944, 1944‒1989, 1990‒2020 г.) и програми в идейно-политическите превъплъщения на партията за 130 години от нейното основаване в България. Какво от програмно-теоретичното и практическото наследство от първите програми на българските социалисти до последните ‒ „Нови времена, нова България, нова БСП“ и действащата „За България ‒ свободни граждани, справедлива държава, солидарно общество“, остава актуално и какво е новото, което предлагаме? 

13. Преходът ‒ мащаби и насоки. Българският преход след три десетилетия от началото на политическите промени ‒ необходима ли е отново равносметка? Ролята и мястото на България в съвременния свят, в Европа и на Балканите. Критичен анализ на геополитическото позициониране на България ‒ потвърждаване или промяна?

14. България ‒ състояние и перспективи след втория преход към капитализъм. Социалният въпрос (за хората, които разчитат предимно на своя труд) и националният въпрос (за бъдещето на българската нация и държава) през третото десетилетие на ХХI век ‒ основни проблеми и решения. Жалони на  икономическата и демографската политика. Републиканското управление и развитието на конституционализма в България.      

15. Защо е необходима БСП ‒ партия на кого, за какво и каква партия? БСП ‒ идеи, политика и организация. Единство между програма, политика и практика. БСП като част от световноисторическия преход към нова обществена система, като европейска и национална партия. Начини и форми за идейно-политическо въздействие върху обществото, за структуриране и функциониране на партията. Наименование и символи на партията на съвременните български социалисти.

Сега първата и най-актуална задача на Националния съвет е чрез работните си органи да предложи платформа на БСП за предстоящите парламентарни избори. В нейната основа трябва да залегнат идейни ориентири и елементи, които изразяват облика на социалистическата партия и нейните ангажименти преди всичко към хората на труда и към българската нация в тази тежка социално-икономическа, епидемиологична и демографска ситуация. Резултатите от парламентарните избори в голяма степен ще определят политическата атмосфера на дискусията в партията, включително идейната. Символичен факт е, че тя трябва да започне в годината, когато се навършват 130 г. от началото на организираното социалистическо движение в България. Нека да направим необходимото тази символика да изрази връщането на ролята на идеите в политиката, да стане мотив за обновление и засилване на БСП!

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук