ИЗЯВЛЕНИЕ НА РУСИЯ И КИТАЙ ОТНОСНО НАВЛИЗАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВА ЕРА И ГЛОБАЛНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

0
786

На 4 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация Владимир Путин посети Китай по покана на президента на Китайската народна република Си Цзинпин. Държавните глави проведоха разговори в Пекин и взеха участие в церемонията по откриването на XXIV зимни олимпийски игри.

Руската федерация и Китайската народна република, наричани по-долу страните, декларират следното:

Днес светът претърпява мащабни промени, човечеството навлиза в нова ера на бързо развитие и мащабни трансформации. Развиват се процеси и явления като многополюсност, икономическа глобализация, информатизация на обществото, културно многообразие, трансформация на системата за глобално управление и световния ред, нараства взаимосвързаността и взаимозависимостта на държавите, формира се тенденция към преразпределяне на баланса на световните сили, нараства търсенето на световната общност за лидерство в интерес на мирното и прогресивно развитие. В същото време, на фона на продължаващата пандемия от новата коронавирусна зараза в света, ситуацията в областта на международната и регионалната сигурност става все по-сложна с всеки изминал ден, глобалните предизвикателства и заплахи се множат. Някои сили, представляващи малцинство на световната сцена, продължават да се застъпват за едностранни подходи за решаване на международни проблеми и прибягват до силовата политика, практикуват намеса във вътрешните работи на други държави, увреждат техните законни права и интереси, предизвикват противоречия, разногласия и конфронтация, възпрепятстват развитието и прогреса на човечеството, което предизвиква отхвърляне от международната общност.

Страните призовават всички държави в интерес на общото благополучие да укрепват диалога и взаимното доверие, да задълбочават взаимното разбирателство, да поддържат такива универсални ценности като мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода, да зачитат правата на народите да избират самостоятелно пътя на развитие на своите страни, както и суверенитета и интересите на държавите в областта на сигурността и развитието, да защитават международната система, основана на централната роля на ООН, световния ред, основан на международните право, за постигане на истинска многостранност с централната и координираща роля на ООН и нейния Съвет за сигурност, за насърчаване на демократизацията на международните отношения, за гарантиране на постигането на мир, стабилност и устойчиво развитие на земята.

Страните са единодушни в разбирането, че демокрацията е универсална човешка ценност, а не привилегия на отделни държави, нейното насърчаване и защита е обща задача за цялата световна общност.

Страните изхождат от факта, че демокрацията е начин гражданите да участват в управлението на собствената си държава в интерес на подобряване на благосъстоянието на населението и осигуряване на принципа на демокрацията. Демокрацията се прилага във всички сфери на обществения живот и в рамките на националния процес, отразява интересите на целия народ, неговата воля, гарантира правата му, удовлетворява нуждите му и защитава интересите му. Демокрацията не се гради върху шаблони. В зависимост от социално-политическата структура, историята, традициите и културните характеристики на дадена държава, нейният народ има право да избира такива форми и методи за прилагане на демокрацията, които съответстват на спецификата на тази държава. Само собственият народ има право да преценява дали една държава е демократична.

Страните отбелязват, че Русия и Китай, като световни сили с богато културно и историческо наследство, имат дълбоки традиции на демокрация, основани на хиляди години опит в развитието, широка народна подкрепа и отчитане на нуждите и интересите на гражданите. Русия и Китай гарантират на своите народи правото в съответствие със закона да участват по различни начини и под различни форми в управлението на държавния и обществения живот. Народите на двете страни са уверени в избрания от тях път и уважават демократичната структура и традициите на другите държави.

Страните отбелязват, че демократичните принципи се прилагат не само във вътрешното управление, но и на глобално ниво. Опитите на отделни държави да наложат своите „демократични стандарти“ на други държави, да си присвоят монополното право да оценяват степента на съответствие с критериите за демокрация, да прокарват разделителни линии по идеологически основания, включително чрез създаване на блокове в тесен формат и ситуационни съюзи, всъщност са пример за потъпкване на демокрацията и отстъпление от нейния дух и истински ценности. Подобни опити да се действа като хегемон представляват сериозна заплаха за глобалния и регионален мир и стабилност, и подкопават стабилността на световния ред.

Страните са уверени, че защитата на демокрацията и правата на човека не трябва да се използват като инструмент за оказване на натиск върху други държави. Страните се противопоставят на злоупотребата с демократични ценности, намесата във вътрешните работи на суверенните държави под предлог за защита на демокрацията и правата на човека, както и опитите за провокиране на разцепление и конфронтация в света. Страните призовават международната общност да зачита многообразието от култури и цивилизации, правото на народите на различните страни на самоопределение. Страните са готови да работят заедно с всички заинтересовани партньори в интерес на насърчаването на истинската демокрация.

Страните отбелязват, че Уставът на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека определят благородни цели в областта на универсалните човешки права, определят основните принципи, които трябва да се следват и да се прилагат на практика от всички държави. В същото време, поради националните специфики, различията в историята и културата, социалната система и нивото на социално-икономическо развитие на държавите, е необходимо да се съпостави универсалността на правата на човека с реалната ситуация в конкретна страна, да се защитят правата на човека в съответствие със състоянието на нещата в държавите и потребностите на населението. Насърчаването и защитата на правата на човека е обща задача на международната общност. Държавите трябва да обръщат еднакво внимание на всички категории права на човека и да ги насърчават систематично. Международното сътрудничество в областта на правата на човека трябва да се осъществява на основата на равнопоставен диалог с участието на всички страни. Всички държави трябва да имат равен достъп до правото на развитие. Взаимодействието и сътрудничеството по въпросите на правата на човека трябва да се основава на равенството на всички страни и взаимното уважение с цел укрепване на международната система за правата на човека.

Страните вярват, че мирът, развитието и сътрудничеството са основните елементи на съвременната международна система. Развитието е ключов фактор за постигане на благосъстоянието на хората. Продължаващата пандемия от коронавируса представлява сериозно предизвикателство за прилагане на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Изключително важно е да се подобрят партньорствата за глобално развитие, за да се гарантира, че новият етап от глобалното развитие се характеризира с баланс, хармония и приобщаване.

Страните възнамеряват да засилят работата по свързване на плановете за развитие на Евразийския икономически съюз и инициативата „Един пояс, един път“ с цел задълбочаване на практическото сътрудничество между ЕАИС и Китай в различни области и повишаване нивото на взаимосвързаност между Азиатско-Тихоокеанския регион и евразийските региони. Страните потвърждават фокуса си върху паралелното и координирано формиране на голямото евразийско партньорство и изграждането на „Един пояс, един път“ в интерес на развитието на регионални асоциации, двустранни и многостранни интеграционни процеси в полза на народите на Евразийския континент.

Страните се споразумяха последователно да задълбочават практическото сътрудничество в областта на устойчивото развитие на Арктика.

Страните ще засилят сътрудничеството в рамките на многостранни механизми, включително ООН, и ще насърчават включването от международната общност на въпросите на развитието в списъка с ключови точки в координацията на глобалната макрополитика. Страните призовават развитите държави съвестно да изпълняват официалните си ангажименти за предоставяне на помощ за развитие, предоставяне на развиващите се страни на повече ресурси, справяне с проблемите на неравномерното развитие на страните и премахване на такива дисбаланси в държавите и насърчаване на сътрудничеството в областта на глобалното и международното развитие. Руската страна потвърждава готовността си да продължи работата по „Инициативата за глобално развитие“, предложена от китайската страна, включително участие в дейностите на „Групата от приятели в подкрепа на Глобалната инициатива за развитие към ООН“. За да се ускори прилагането на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., страните призовават международната общност да предприеме практически стъпки в такива ключови области на сътрудничество като намаляване на бедността, продоволствена сигурност, епидемичен контрол и ваксини, финансиране за развитие, изменение на климата, устойчиво развитие, включително зелено, индустриализация, цифрова икономика, инфраструктурна свързаност.

Страните призовават международната общност да осигури открити, равни, справедливи и недискриминационни условия за научно и технологично развитие, да ускори практическото внедряване на научните и технологичните постижения в производството с цел идентифициране на нови импулси за икономически растеж.

Страните призовават всички страни да засилят сътрудничеството в областта на устойчивия транспорт, активно да развиват контакти и да обменят знания в областта на изграждане на транспортен капацитет, включително интелигентен и устойчив транспорт, развитие и експлоатация на арктическите маршрути, както и да развиват други области в интерес на глобалното възстановяване след епидемията.

Страните предприемат сериозни действия и дават важен принос в борбата срещу изменението на климата. Страните, празнувайки съвместно 30-ата годишнина от приемането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, потвърждават своята ангажираност към тази конвенция, както и към целите, принципите и разпоредбите на Парижкото споразумение, включително принципа на общи, но диференцирани отговорности. Страните съвместно се стремят към ефективно изпълнение в пълнота на Парижкото споразумение, възнамеряват да изпълнят своите задължения, а също така очакват, че развитите страни реално ще предоставят на развиващите се страни годишна финансова подкрепа в размер на 100 милиарда щатски долара в борбата срещу изменението на климата. Страните се противопоставят на създаването на нови бариери пред международната търговия под предлог за борба с изменението на климата.

Страните решително насърчават развитието на международно сътрудничество и обмен в областта на биологичното разнообразие, активно участват в процеса на глобално управление в тази област и възнамеряват съвместно да насърчават хармоничното развитие на човека и природата, както и „зелената“ трансформация в интерес на глобалното устойчиво развитие.

Държавните глави оценяват положително ефективното сътрудничество между Русия и Китай в двустранни и многостранни формати за борба с пандемията, опазване живота и здравето на населението на двете страни и народите по света. Страните ще продължат да засилват сътрудничеството в разработването и производството на ваксини срещу коронавируса и лекарства за неговото лечение, задълбочават сътрудничеството в областта на общественото здраве и съвременната медицина. Страните възнамеряват да засилят координацията по противоепидемичните мерки в интерес на надеждна защита на здравето, сигурността и реда при осъществяване на контакти между гражданите на двете страни. Страните оцениха положително работата на компетентните органи и регионите на двете страни за осигуряване на карантинни мерки в граничните райони и стабилна работа на граничните контролно-пропускателни пунктове и възнамеряват да разработят въпроса за създаване на механизъм за съвместна превенция и контрол на епидемията в граничните зони с цел съвместно планиране на противоепидемични мерки на ГКПП, обмен на информация и изграждане на инфраструктура, подобряване на ефективността на митническото оформяне на стоки.

Страните подчертават, че проблемът с произхода на коронавируса е в научната плоскост. Изследванията по тази тема трябва да се основават на глобални познания, за това е необходимо да се установи сътрудничество между учени от цял свят. Страните се противопоставят на политизирането на този въпрос. Руската страна приветства съвместната работа на Китай и СЗО за идентифициране на източника на новата коронавирусна зараза и подкрепя съвместния доклад, изготвен от Китай–СЗО по този въпрос. Страните призовават международната общност да застане заедно на сериозен научен подход в хода на изследването на произхода на коронавируса.

Руската страна подкрепя успешното домакинство от китайска страна на Зимните олимпийски и Параолимпийски игри в Пекин през 2022 г.

Страните оценяват високо равнището на двустранното сътрудничество в областта на спорта и олимпийското движение и изразяват готовност за по-нататъшното му прогресивно развитие.

Страните са дълбоко загрижени за сериозните предизвикателства в областта на международната сигурност и изхождат от факта, че съдбите на народите на всички страни са взаимосвързани. Никоя държава не може и не трябва да гарантира своята сигурност в изолация от сигурността на целия свят и за сметка на сигурността на другите държави. Международната общност трябва да вземе активно участие в глобалното управление в интерес на гарантирането на всеобща, всеобхватна, неделима и устойчива сигурност.

Страните потвърждават твърдата си взаимна подкрепа в защитата на основните си интереси, държавния суверенитет и териториалната цялост и се противопоставят на намесата на външни сили във вътрешните им работи.

Руската страна потвърждава придържането си към принципа „Един Китай“, потвърждава, че Тайван е неразделна част от Китай и се противопоставя на независимостта на Тайван под каквато и да е форма.

Русия и Китай се противопоставят на действията на външни сили за подкопаване на сигурността и стабилността в общите съседни региони, възнамеряват да се противопоставят на намесата на външни сили под какъвто и да е предлог във вътрешните работи на суверенните държави, противопоставят се на „цветните революции“ и ще засилят сътрудничеството в гореспоменатите области.

Страните осъждат тероризма във всичките му прояви, насърчават идеята за формиране на единен глобален антитерористичен фронт с централната роля на ООН, засилват политическата координация и конструктивното взаимодействие в областта на многостранните усилия за борба с тероризма. Страните се противопоставят на политизирането на въпросите за борба с тероризма и превръщането им в инструментариум за политиката на двойни стандарти, осъждат практиката на намеса във вътрешните работи на други държави за геополитически цели чрез използване на терористични и екстремистки групи.

Страните смятат, че отделни държави, военнополитически съюзи или коалиции преследват целта за получаване на пряко или косвено едностранни военни предимства в ущърб на сигурността на другите, включително чрез нелоялна конкуренция, засилват геополитическото съперничество, раздуват антагонизма и конфронтацията, сериозно подкопават реда в областта на международната сигурност и глобалната стратегическа стабилност. Страните се противопоставят на по-нататъшното разширяване на НАТО, призовават Северноатлантическия алианс да се откаже от идеологическите подходи от епохата на Студената война, да зачита суверенитета, сигурността и интересите на други страни, разнообразието на техните цивилизационни и културно-исторически пътища и да се отнася към мирното развитие на другите държави обективно и справедливо. Страните се противопоставят на формирането на затворени блокови структури и противоположни лагери в Азиатско-Тихоокеанския регион и остават изключително бдителни по отношение на негативното въздействие върху мира и стабилността в този регион на американската индийско-тихоокеанска стратегия. Русия и Китай полагат последователни усилия за изграждане на равнопоставена, отворена, приобщаваща система за сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), която не е насочена срещу трети страни и гарантира мир, стабилност и просперитет.

Страните приветстват приетото съвместно изявление на лидерите на петте държави с ядрено оръжие за предотвратяване на ядрена война и за предотвратяване на надпревара във въоръжаването и вярват, че всички държави с ядрено оръжие трябва да се откажат от манталитета на Студената война и игрите с нулева сума, да намалят ролята на ядрените оръжия в своята политика за национална сигурност, да изтеглят ядрените оръжия, разположени в чужбина, да изключат неограниченото развитие на глобалната противоракетната отбрана (ПРО), да предприемат ефективни стъпки за намаляване на риска от ядрени войни и всякакви въоръжени конфликти между държавите с ядрени потенциали.

Страните потвърждават, че Договорът за неразпространение на ядрени оръжия е крайъгълният камък на системата за международно разоръжаване и ядреното неразпространение, важна част от следвоенната система за международна сигурност, играе незаменима роля за гарантиране на мира и развитие на планетата. Международната общност трябва да допринесе за балансираното прилагане на трите стълба на Договора и да работи заедно за защита на достоверността, ефективността и универсалността на този документ.

Страните са сериозно загрижени относно създаването от САЩ, Великобритания и Австралия (АУКУС) на „тристранно партньорство за сигурност“, което предвижда задълбочаване на сътрудничеството между неговите участници в области, засягащи стратегическата стабилност, по-специално решението им да започнат сътрудничество в областта на атомните подводници. Русия и Китай смятат, че подобни действия противоречат на целите за гарантиране на сигурността и устойчивото развитие на Азиатско-Тихоокеанския регион, увеличават риска от започване на надпревара във въоръжаването в региона и създават сериозни рискове от ядрено разпространение. Страните категорично осъждат подобни стъпки и призовават участниците в АУКУС да изпълняват вярно задълженията си за ядрено и ракетно неразпространение, заедно за защита на мира, стабилността и развитието в региона.

Страните са дълбоко загрижени относно плановете на Япония за изпускане на радиоактивна вода от атомната електроцентрала „Фукушима“ в океана и потенциалното въздействие върху околната среда от подобни действия. Страните подчертават, че към обезвреждането на радиоактивна вода трябва да се подходи с цялата отговорност и да се извършва правилно въз основа на споразуменията на японската страна със съседни държави, други заинтересовани страни и съответните международни структури и при спазване на прозрачност, научна обосновка, в съответствие с международното право.

Страните смятат, че излизането на САЩ от ДРСМО, ускоряването на изследванията и разработването на наземни ракети със среден и по-малък обсег и желанието им да бъдат разположени в Азиатско-Тихоокеанския и европейския регион, както и да ги прехвърлят на своите съюзници, водят до увеличаване на напрежението и недоверието, увеличават рисковете за международната и регионалната сигурност, водят до отслабване на международната система за неразпространение и контрол на въоръженията и подкопават глобалната стратегическа стабилност. Страните призовават САЩ да отговорят положително на руската инициатива и да се откажат от плановете си за разполагане на наземни ракети със среден и по-малък обсег в Азиатско-Тихоокеанския регион и Европа. Страните ще продължат да поддържат контакти и засилват координацията по този въпрос.

Китайската страна се отнася с разбиране и подкрепя предложенията на Руската федерация за формиране на дългосрочни правно обвързващи гаранции за сигурност в Европа.

Страните отбелязват, че денонсирането на редица важни международни споразумения в областта на контрола върху въоръженията от страна на Съединените щати оказва изключително негативно въздействие върху международната и регионалната сигурност и стабилност. Страните изразяват загриженост относно напредъка на плановете на САЩ за развитие на глобална противоракетна отбрана и разполагане на нейни елементи в различни региони на света, съчетано с изграждане на потенциала на високоточни неядрени оръжия за обезоръжаване на удари и други стратегически задачи. Страните подчертават значението на използването на космическото пространство за мирни цели, силно подкрепят централната роля на Комитета на ООН за мирно използване на космическото пространство за насърчаване на международното сътрудничество, поддържане и развитие на международното космическо право и регулиране на дейностите в областта на космическото пространство. Русия и Китай ще продължат да изграждат сътрудничество по теми от взаимен интерес като дългосрочната устойчивост на космическите дейности и изследването и използването на космическите ресурси. Страните се противопоставят на опитите на отделни държави да превърнат космическото пространство в арена на въоръжена конфронтация, потвърждават намерението си да положат всички необходими усилия за предотвратяване на въоръжаването на космоса. Те ще се противопоставят на дейности, насочени към постигане на военно превъзходство в Космоса и използването му за бойни действия. Страните потвърждават необходимостта от започване на преговори възможно най-скоро, за да се сключи правно обвързващ многостранен документ въз основа на руско-китайския проектодоговор за предотвратяване поставянето на оръжия в космическото пространство, използването на сила или заплахата със сила срещу обекти в космоса, които биха осигурили фундаментални и надеждни гаранции за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването и пространство за въоръжение.

Русия и Китай подчертават, че съответните мерки за прозрачност и изграждане на доверие, включително Международната инициатива за отказ от разполагане на оръжия в космическото пространство, също могат да допринесат за целта за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването в космоса, но такива мерки трябва да допълват, но не и да заместят ефективен правно обвързващ режим, регулиращ космическите дейности.

Страните потвърждават убедеността си, че Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване е от съществено значение като стълб на международния мир и сигурност. Русия и Китай подчертават своята решимост да запазят авторитета и ефективността на Конвенцията.

Страните потвърждават необходимостта от пълно спазване и по-нататъшно укрепване на Конвенцията, включително чрез нейното институционализиране, укрепване на нейните механизми и приемане на правно обвързващ протокол за ефективен механизъм за проверка, както и чрез редовни консултации и сътрудничество при решаване на всякакви въпроси във връзка с прилагането на Конвенцията.

Страните подчертават, че вътрешната и външната военно-биологична дейност на Съединените щати и техните съюзници пораждат сериозни опасения и въпроси в международната общност относно спазването на Конвенцията. Страните споделят мнението, че подобни дейности представляват сериозна заплаха за националната сигурност на Руската федерация и Китай и увреждат сигурността на съответните региони. Страните призовават САЩ и техните съюзници да действат открито, прозрачно и отговорно, като правилно отчитат своите биологични военни дейности, извършвани в чужбина и на национална територия, както и да подкрепят възобновяването на преговорите по правно обвързващ протокол към Конвенцията с ефективен механизъм за проверка.

Страните, потвърждавайки отново своя ангажимент за постигане на целта за изграждане на свят, свободен от химически оръжия, призовават всички страни по Конвенцията за химическите оръжия заедно да поддържат нейната достоверност и ефективност. Русия и Китай са дълбоко загрижени за политизацията на Организацията за забрана на химическите оръжия и призовават всички нейни членове да засилят солидарността и сътрудничеството, за да защитят традицията на вземане на решения въз основа на консенсус. Русия и Китай настояват САЩ, като единствената страна по Конвенцията, която не е завършила процеса на унищожаване на химическите си оръжия, да ускорят елиминирането на своите запаси от химическо оръжие. Страните подчертават важността на поддържането на баланс между задълженията на държавите в областта на неразпространението и интересите на законното международно сътрудничество при използването на модерни технологии и свързаните с тях материали и оборудване за мирни цели. Страните отбелязват резолюцията „Насърчаване на международното сътрудничество в областта на мирното използване в контекста на международната сигурност“, одобрена по време на 76-ата сесия на Общото събрание на ООН по инициатива на Китай, съавтор на Русия, и очакват последователното ѝ изпълнение в съответствие с поставените в него цели.

Страните придават голямо значение на въпросите на управлението в областта на изкуствения интелект. Страните са готови да засилят диалога и контактите по въпросите на изкуствения интелект.

Страните потвърждават готовността си да задълбочат сътрудничеството в областта на международната информационна сигурност и да допринесат за изграждането на отворена, сигурна, устойчива и достъпна информационна среда. Страните подчертават, че принципите на неизползване на сила, зачитане на държавния суверенитет и основните човешки права и свободи, ненамеса във вътрешните работи на други държави, утвърдени с Устава на ООН, са приложими към информационното пространство. Русия и Китай потвърждават ключовата роля на ООН в отговора на заплахите за международната информационна сигурност и изразяват подкрепата си за Организацията при разработването на нови стандарти на поведение за държавите в тази област.

Страните приветстват прилагането на глобалния процес на договаряне в рамките на единен механизъм, като в този контекст подкрепят дейностите на отворената работна група на ООН по сигурността при използването на информационни и комуникационни технологии и изразяват готовността си да говорят в нея от единна гледна точка. Страните считат за необходимо да се обединят усилията на международната общност за разработване на нови норми за отговорно поведение на държавите, включително такива от правен характер, както и универсален международноправен документ, регламентиращ дейността на държавите в областта на ИКТ. Страните вярват, че Глобалната инициатива за сигурност на данните, предложена от китайската страна и подкрепена по принцип от руската страна, осигурява основа за обсъждане и формиране от Работната група за мерки за реагиране на заплахи за сигурността на данните и други заплахи за международната информация сигурност.

Страните потвърждават подкрепата си за резолюции 74/247 и 75/282 на Общото събрание на ООН, подкрепят работата на съответния специален комитет от правителствени експерти и улесняват преговорите в рамките на ООН за разработването на международна конвенция за борба с използването на информационните технологии за престъпни цели. Страните поемат инициативата да осигурят конструктивното участие на всички страни в преговорите, за да гарантират скорошно споразумение за авторитетна, универсална и всеобхватна конвенция и я представят на Общото събрание на ООН по време на 78-ата сесия в стриктно съответствие с резолюция 75/282. За тези цели Русия и Китай представиха съвместен проект на такава конвенция като основа за преговори.

Страните подкрепят курса към интернационализация на управлението на Интернет, застъпват се за равни права за управлението му, считат за неприемливи всякакви опити за ограничаване на суверенното им право да регулират и гарантират сигурността на националните сегменти на Интернет, интересуват се от по-активно участие на Международния съюз по далекосъобщения в решаването на тези задачи.

Страните възнамеряват да задълбочат двустранното сътрудничество в областта на осигуряването на международна информационна сигурност на базата на съответното междуправителствено споразумение от 2015 г. За тази цел страните се споразумяха да приемат план за руско-китайско сътрудничество в тази област в близко бъдеще.

Страните подчертават, че Русия и Китай, като световни сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, възнамеряват стриктно да се придържат към моралните принципи и отговорност, решително да поддържат международната система, в която ООН играе централна координираща роля в международните дела, поддържат световен ред, основан на международното право, включително целите и принципите на Устава на ООН, насърчават многополюсността и демократизацията на международните отношения, съвместно изграждат още по-проспериращ, стабилен и справедлив свят и съвместно създават нов тип международни отношения.

Руската страна отбелязва положителното значение на концепцията на китайската страна за изграждане на „общност с обща съдба за човечеството“ за укрепване на солидарността на световната общност и обединяване на усилията в отговор на общите предизвикателства. Китайската страна отбелязва положителното значение на усилията на руската за формиране на справедлива многополюсна система на международни отношения.

Страните възнамеряват твърдо да отстояват неприкосновеността на резултатите от Втората световна война и установения следвоенен световен ред, да защитават авторитета на ООН и справедливостта в международните отношения и да се противопоставят на опитите за отричане, изопачаване и фалшифициране на историята на Втората световна война.

За да предотвратят повторение на трагедията на световната война, страните решително ще осъдят действията, насочени към принизяване на отговорността за зверствата на фашистките агресори, милитаристични нашественици и техните съучастници, оскверняване и опетняване на честта на страните победителки.

Страните се застъпват за формирането на нов тип отношения между световните сили, основани на взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимоизгодно сътрудничество. Те потвърждават, че руско-китайските междудържавни отношения от нов тип превъзхождат военно-политическите съюзи от ерата на Студената война. Приятелството между двете държави няма граници, няма забранени зони в сътрудничеството, укрепването на двустранното стратегическо сътрудничество не е насочено срещу трети страни, не се влияе от променящата се международна среда и промените в ситуацията в трети страни.

Страните потвърждават необходимостта от консолидиране, а не разцепване на международната общност, необходимостта от сътрудничество, а не от конфронтация. Страните се противопоставят на връщането на международните отношения в състояние на конфронтация между големите сили, когато слабите стават плячка на силните. Страните възнамеряват да се противопоставят на опитите да се заменят общоприетите и съвместими с международното право формати и механизми с определени правила, разработени в „тесен кръг“ от отделни държави или блокове от държави, противопоставят се на решаването на международни проблеми не на основата на консенсус, а чрез схеми за заобикаляне, да се противопоставят на политиката на сила, тормоз, едностранни санкции и екстериториално упражняване на юрисдикция, както и срещу злоупотребата с политиките за контрол на износа, да подкрепят улесняването на търговията в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО).

Страните потвърдиха намерението си за изграждане на координация на външната политика, прилагане на истински мултилатерализъм, засилване на сътрудничеството на многостранни платформи, защита на общите интереси, поддържане на международния и регионален баланс на силите и подобряване на глобалното управление.

Страните подкрепят и защитават многостранната търговска система, основана на централната роля на Световната търговска организация (СТО), участват активно в реформата на СТО, противопоставят се на едностранните подходи и протекционизма. Страните са готови да засилят партньорския диалог и да координират позициите си по търговски и икономически въпроси от общ интерес, да допринесат за гарантиране на устойчиво и стабилно функциониране на глобалните и регионални производствени вериги, да насърчат формирането на по-отворена, приобщаваща, прозрачна, недискриминационна система от международни търговски и икономически правила.

Страните подкрепят формата на Г–20 като важна диалогова платформа за обсъждане на въпросите на международното икономическо сътрудничество и мерките за антикризисна реакция, съвместно насърчават укрепването на духа на солидарност и сътрудничество в рамките на Г-20, подкрепят водещата роля на асоциацията в тези области като международната борба срещу епидемиите, възстановяване на световната икономика, подкрепа на приобщаващото устойчиво развитие, подобряване на глобалната система за икономическо управление по справедлив и рационален начин в интерес на колективната борба с глобалните предизвикателства.

Страните подкрепят задълбочаването на стратегическото партньорство в рамките на БРИКС, насърчават разширяването на сътрудничеството в три основни области: политика и сигурност, икономика и финанси и хуманитарен обмен. По-специално Русия и Китай възнамеряват да насърчат развитието на взаимодействието в областта на общественото здравеопазване, цифровата икономика, науката, иновациите и технологиите, включително технологиите с изкуствен интелект, както и да засилят координацията на страните от БРИКС на международни платформи. Страните се стремят да укрепят допълнително формàта БРИКС+ като ефективен механизъм за диалог с регионални интеграционни асоциации и организации на развиващи се страни и държави с нововъзникващи пазари.

Руската страна ще окаже пълна подкрепа на китайската страна като председател на асоциацията през 2022 г. и ще окаже съдействие за ползотворното провеждане на XIV срещата на върха на БРИКС.

Русия и Китай се стремят да укрепят цялостно Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и допълнително да засилят ролята ѝ при формирането на полицентричен световен ред, основан на универсално признатите принципи на международното право, многостранна, равнопоставена, съвместна, неделима, всеобхватна и устойчива сигурност.

Те считат за важно последователното прилагане на споразуменията за подобряване на механизмите за противодействие на предизвикателствата и заплахите за сигурността на страните членки на ШОС и в контекста на решаването на този проблем се застъпват за разширяване на функционалността на Регионалната антитерористична структура на ШОС.

Страните ще допринесат за придаване на ново качество и динамика на икономическото взаимодействие между страните членки на ШОС в търговията, производството, транспорта, енергетиката, финансите, инвестициите, селското стопанство, митниците, телекомуникациите, иновациите и други области от взаимен интерес, включително чрез използването на модерни, спестяващи ресурси, енергоефективни и „зелени“ технологии.

Страните отбелязват ползотворното взаимодействие в рамките на ШОС на базата на Споразумението от 2009 г. между правителствата на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество в областта на международната информационна сигурност, както и в рамките на специализираната група от експерти. В този контекст те приветстват приемането на 17 септември 2021 г. в Душанбе от Съвета на държавните ръководители на държавите членки на ШОС на Плана за взаимодействие между държавите членки на ШОС за осигуряване на международна информационна сигурност за 2022–2023 г.

Русия и Китай изхождат от постоянно нарастващото значение на културното и хуманитарното сътрудничество за прогресивното развитие на ШОС. С цел укрепване на взаимното разбирателство между народите на страните членки на ШОС, те ще продължат ефективно да насърчават задълбочаването на взаимодействието в области като културни връзки, образование, наука и технологии, здравеопазване, опазване на околната среда, туризъм, контакти между хората, спорт.

Русия и Китай ще продължат да работят за укрепване на ролята на АТИС като водеща платформа за многостранен диалог в Азиатско-Тихоокеанския регион по икономически въпроси. Страните възнамеряват да засилят координацията на действията, за да изпълнят успешно „Насоките за развитие на AТИC до 2040 г.“ с фокус върху създаване на свободна, открита, справедлива, недискриминационна, прозрачна и предвидима търговска и инвестиционна среда в региона. Специален акцент ще бъде поставен върху борбата срещу пандемията от новата коронавирусна инфекция и икономическото възстановяване, дигитализацията на широк спектър от различни сфери на живота, икономическото възстановяване на отдалечени територии и установяването на взаимодействие между АТИС и други регионални многостранни асоциации със съгласуван дневен ред.

Страните възнамеряват да развиват сътрудничество в рамките на формата „Русия-Индия-Китай“, както и да засилят взаимодействието на такива места като Срещата на високо равнище в Източна Азия, Регионалния форум за сигурност на АСЕАН, Срещата на министрите на отбраната на АСЕАН – членове на АСЕАН и партньори по диалога. Русия и Китай подкрепят централната роля на АСЕАН в развитието на сътрудничеството в Източна Азия, продължават да увеличават координацията за задълбочаване на сътрудничеството с АСЕАН и съвместно насърчават сътрудничеството в областта на общественото здраве, устойчивото развитие, борбата с тероризма и противодействието на транснационалната престъпност. Страните възнамеряват да продължат да работят в интерес на укрепване на ролята на АСЕАН като ключов елемент от регионалната архитектура.

Поглед.инфо – Свят/04.02.2022

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук