РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА

0
175


За баланса и координацията
Защитата на националната сигурност, разглеждана от една страна ка¬то цел, а от друга – като процес, е част от дейността на държавата по обез¬печаване на устойчивото развитие на обществото.

В организацията и практическата дейност за неутрализиране или ограничаване на рисковете, заплахите и опасностите за националната сигурност участват различни органи на държавата. Всеки от тях, в зависи¬мост от своите конкретни функции в държавния механизъм, използва оп¬ределени форми, методи и средства за реализиране на компетенции в посочената област. Основните държавни органи са институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президентът.

Президентът като държавен глава осъществява функции, свър¬зани с гарантиране на националната сигурност на страната. Той има важна роля за насочване на специализираните служби за противодействие на терористичната дейност към решаване на техните задачи за защита на конституционно установения държавен строй в съответствие със зако¬нодателството и висшите политически интереси на страната.

Законодателната власт – като основополагаща в държавния механизъм, е ръководещ, координиращ и контролиращ център на цяла¬та дейност в държавата.

Народното събрание в съответствие със своите пълномощия оказва въздействие върху обезпечаване сигурността на нацията и участва в борбата с тероризма чрез традиционните си форми на дейност: законодателна, конститутивна и върховен контрол.

Активната дейност на законодателните органи във всички посочени форми на настоящия етап е важен фактор за ефективно участие на звената от държавния механизъм в гарантиране на националната сигурност и създава важни предпоставки за организация на борбата на специализира¬ните служби с тероризма в съответствие с изискванията на правовата и де¬мократичната държава.

Висшият орган на изпълнителната власт на национално рав¬ни¬ще – Министерски съвет, заема едно от водещите места при определяне на политиката в областта на националната сигурност, като приема актове за управление на съответните органи и осъществява контрол над тяхната дейност. Той оказва управляващо въздействие върху специализираните, разузнавателните и контраразуз¬навателните служби, непосредствено включени в състава на някои от висшите отраслови органи за управление (Министерство на вътрешните работи, Министерство на от¬браната) и в рамките на своите компетенции, участващи в борбата с теро¬ризма.

Съдебната власт, обособена в единна независима система, интегрира три относително самостоятелни (функционално и струк¬турно автономни) подсистеми: съд, прокуратура и следствие.

Съдебните органи са водещо звено в системата на съдебната власт. Като се отчита тяхното общо предназначение по обезпечаване на националната сигурност, включително и в борбата с тероризма, те изпъл¬няват важна роля в осъществяване на обща и частна профилактика спрямо посегателствата върху конституционния строй и в прилагане на наказателни мерки към лица, извършили престъпни деяния, насочени срещу националната сигурност на страната. Същевременно те оказват възпи¬тателно въздействие върху гражданите и по-конкретно за изграждане на чувство на уважение към конституционните основи на държавния строй и въздържане от участие в престъпни актове против него; информират компетентните органи за правонарушения и обстоятелства, застрашаващи националната сигурност, с цел отстраняване на конкретните причини и условия за посегателства върху политическите обществени отношения.

В съвременните условия ролята на органите на прокуратурата се повишава. Те участват в защитата на националната сигурност от насил¬ствени посегателства с традиционни форми на своята дейност, включително чрез прилагане на общия надзор за точното и еднаквото изпълнение на законите и другите нормативни актове от държавни органи, длъжностни лица, обществени организации и граждани; осъществяват ръководство и надзор при предварителното разследване на престъпления против репуб¬ликата; поддържат обвинения по дела за противодържавни престъпления, разкриват и вземат участие в премахване на причините предизвикващи, и условията благоприятстващи извършването на посегателства върху по¬литическата организация на обществото.

Следствените органи като част от съдебната система извърш¬ват предварително производство по дела за подготовка, опит и из¬вършване на терористични актове. В периода на преход от тоталитарна към демократична държава тяхната роля за разкриване и пресичане на пре¬стъпните посегателства срещу личността и конституционно установения държавен строй с цел неговото подронване и отслабване чрез терористич¬на дейност е нараснала значително.

Разглеждането на функциите, изпълнявани от всяка подсистема органи, влизащи в държавния механизъм за защита на националната сигурност показва, че те имат преимуществено две групи задачи в сферата на борбата с насилствените посегателства върху политическите обществени отношения в страната:

а) организиране на противодействие на политическо равнище;
б) общо предотвратяване на престъпните посегателства против конституционно установения държавен строй.

Посочените форми на участие на държавните органи в борбата с тероризма са необходимо, но недостатъчно условие за постигане на успешен краен резултат.

Терористичната дейност, независимо дали е осъществявана на тери¬торията на страната или извън нея, се характеризира с конспиративност, използване на специфични форми и методи на политическо насилие и се провежда от позиции, създадени преди всичко ,,вътре” в нашето общество (това не изключва извършването и на открита терористична дейност, но в тези случаи става въпрос по-скоро за изключения).

Спецификата на тероризма изисква непосредствено съприкосновение между силите, противодействащи на терористичната дейност, и силите на терористичните организации и групи. Това обективно изисква прила¬гането както на открити, гласни, официални, така и на негласни, конспиративни сили и средства, форми и методи на работа за обезпечаване сигурността на страната. В условията на демократизация на държавата преосмислянето на особеностите на борбата с насилствената политическа дейност доведе до преразглеждане на нейната организация и формиране на специализирани структури за защита на поли¬ти¬ческите обществени отношения от терористични посегателства – Национална служба ,,Сигурност” и Национална служба ,,Борба с орга¬низираната престъпност”.

Създаването на тези органи е функционално необходимо за изграж¬дане на общодържавна система за комплексна борба с тероризма и оси¬гурява реализацията на задачите за пряко противодействие на терорис¬тич¬ната дейност както на равнището на нейните организатори (проникване в терористичните организации, затрудняване на тяхната дейност и т.н.), така и на равнището на нейните изпълнители (разкриване, предотвратяване, пресичане на конкретните престъпни актове).

Разполагайки със специални сили и средства и използвайки специ¬фични форми и методи, специализираните служби имат възможност непо¬средствено да проникват в терористичните организации и групи, своевременно да разкриват техните планове, потенциал, подготвящи се акции, да водят борба с тях ,,отвътре” (от собствените им позиции), активно да въздействат върху силите, средствата и средата, която те се стремят да използват за решаване на своите задачи.

Като заемат централно място в сферата на непосредствената борба с тероризма, специализираните служби не могат със собствени сили да решат в пълен обем целия комплекс от задачи по това направление. На първо място стои задачата за придобиване на разузна¬вателна информация, свързана с плановете за терористична дейност на международните терористични организации и техните връзки с местни екстремистки организации, както и работата по опазване на обектите на терористичен интерес.

Във връзка с това особено място в системата от органи, противодействащи на насилствените посегателства срещу полити¬ческата организация на обществото, имат структурите, намиращи се в състава на различни органи на управление и в повечето случаи изпъл¬няващи многопланови задачи в областта на националната сигурност. Тях¬ната роля се изразява в участие при решаване на съответните разузнава¬телно-информационни и оперативно-издирвателни задачи, в оказване на съдействие или осигуряване дейността на специализираните служби, както и в изпълнение на самостоятелни задачи чрез прилагане на негласни (за някои от тях) и на гласни – административноправни и войскови мерки – за противодействие на тероризма.

Към тях, на първо място, се отнасят структурни звена в системата на МВР, където като автономни елементи влизат специализи¬раните служби, и на второ – структурни звена извън МВР, които са непосредствено подчинени на различни държавни органи: на президента, на Министерството на отбраната, на Министерството на правосъдието.

Към тези структурни звена са включени:

а) при президента на републиката:
– Националната разузнавателна служба, която организира и осъ¬ществява работата по проникване в международните терористични орга¬низации (разкриване на планове за терористична дейност, връзки с теро¬ристични организации, планирани акции против България, каналите за проникване на терористи на територията на страната и т.н.). Придобитата информация се предава в специализираните служби;
– Националната служба за охрана обезпечава сигурността на вис¬ши държавни служители, високопоставени гости и членове на делегации от чужбина. Тя осъществява самостоятелно или във взаимодействие с полицията физическата им охрана, извършва анализ на оперативната обста¬новка по линия на борбата с тероризма, обменя съответната информация със специализираните служби и съвместно с тях предотвратява осъществя¬ването на терористични актове срещу посочените лица;

б) при Министерство на отбраната:
– Служба ,,Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване”. Наред с другите задачи военното контраразузнаване ръководи и контролира оперативната дейност по линия на противодействието на терористичните актове срещу Българската армия и обекти, свързани с отбраната. Предотвратява осъществяването на терористични актове срещу военнослужещи;

в) при Министерство на правосъдието:
– Главна дирекция ,,Места за лишаване от свобода”. Дейността й е насочена към получаване на сигнали за възможна подготовка за терористични действия сред лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Тази информация се изпраща на специализираните служби;

г) при Министерство на вътрешните работи:
– Национална служба ,,Полиция”. При получаване на сигнали и други данни за терористични прояви в оперативно-издирвателната и охранителната си дейност, тя е длъжна своевременно да уведоми специализираните служби. Под тяхно ръководство полицията се включва в работата по разкриване, предотвратяване и пресичане на терористичната дейност – преди всичко в издирване и задържане на заподозрените лица. Тя осъществява и ефективен контрол при съхраняването, транспорти¬рането и използването на оръжие, боеприпаси и взривни вещества. При разкриване и наличие на основание полицейските служители конфискуват от гражданите незаконно притежавани оръжие, взривни и други вещества, които могат да бъдат използвани за извършване на терористични актове;
– Националната служба ,,Гранична полиция” заема важно място в борбата с тероризма, реализирайки комплекс от мерки за своевременно пресичане на опити за нелегално проникване в страната на терористи, вна¬сяне на оръжие, боеприпаси, взривни и отровни вещества, които могат да бъдат използвани за осъществяване на терористични действия. Тя предава придобитата информация в специализираните служби, а при необходимост прилага административно-правни мерки за пресичане на незаконната дей¬ност;
– Националната служба ,,Жандармерия” самостоятелно или съв¬местно със специализираните служби предотвратява, пресича и задържа участници в терористични актове и извършва спасителни операции. Охра¬нява стратегически обекти, изпълнява задачи за възстановяване и поддър¬жане на обществения ред, за недопускане на негативни масови прояви вследствие на извършени терористични акции;
– Националната служба ,,Пожарна и аварийна безопасност” организира защитата на държавното и частното имущество на гражданите от унищожение чрез пожари и при други извънредни ситуации от при¬роден и техногенен характер. При наличие на предпоставки или съм¬нение за извършване на терористични акции, във всеки отделен случай своевре¬менно информира специализираните служби;
– Специализираният отряд за борба с тероризма предприема отк¬рити мерки за предотвратяване на терористични действия, за залавяне на техните извършители, организира и осъществява освобождаването на заложници;
– Дирекцията за оперативно-техническа информация се прив¬ли¬ча за разкриване и обезвреждане на взривни устройства и други средства за извършване на терористични действия. Тя участва в разработката и вне¬дряването на технически средства за защита на стратегически обекти от терористични посегателства;
– Дирекцията за оперативно издирване в рамките на задачите за водене на външно наблюдение по различни направления на оперативната дейност осъществява наблюдение преимуществено на лица, подозирани в подготовка или извършване на терористични действия. Резултатите от тях се предават непосредствено на специализираните служби.

Анализът на функциите на посочените органи на МВР показва, че специализираните служби са интегриращо звено в антитерорис¬ти¬чната дейност. Благодарение на това мерките, използвани от посочените структурни звена, в съчетание с оперативните действия на специали¬зира¬ните служби, образуват единна, цялостна система, способстваща за ефек¬тивно разкриване, предотвратяване и пресичане на терористични прояви.

Тези мерки са различни по своя характер (оперативни, администра¬тивноправни, войскови и т.н.). Много от тях са насочени към непосредст¬вено противодействие на терористичната дейност, срещу конкретни теро¬ристични актове. Други се прилагат с цел тяхното ограничаване и предот¬вратяване. Специализираните служби са субект на оперативната дей¬ност и съответстващите оперативни мерки. Изпълнявайки опреде¬лени управленски функции в областта на антитерористичната дейност, специализираните служби същевременно имат координираща роля в съвместната работа с другите органи на управление (в и извън системата на МВР), т.е. те са задължени да осигурят комплексност на об¬щите усилия на държавата в противодействието срещу тероризма.

Дейността на специализираните служби и другите държавни органи взаимно се допълва, т.е. борбата с тероризма на съвременния етап може да бъде ефективна само чрез съвместните усилия на специализираните служ¬би и другите институции – публични и частни.

Функции на специализираните служби

Функциите, които специализираните служби изпълняват в антитерористичната дейност и които определят тяхното място сред другите органи, участващи в нея, са:

а) превантивна: изразява се в долавяне и разкриване на признаци за замисляне и подготовка на терористични актове, предприемане на мерки за тяхното предотвратяване или пресичане;

б) издирвателна: състои се в установяването на неизвестен автор на терористичен акт или в издирването на установен извършител при неизвестно негово местонахождение, както и в издирването на общоопасни средства, използващи се при извършване на терористичен акт, при тяхното загубване или заграбване;

в)профилактична: предполага прилагането на мерки (самостоятел¬но или съвместно с други органи) за отстраняване на причините, които предизвикват, и условията, благоприятстващи провеждането на терорис¬тични действия;

г) сигнална: осъществява се чрез информиране на съответните държавни органи за възникването на причини, които могат да доведат до извършване на терористични актове, или на предпоставки и условия, които облекчават тяхното провеждане;

д) методическа: състои се в оказване на помощ от страна на специализираните служби на други органи на държавата за изработване и прилагане на системи от мерки за борба с тероризма;

е) координираща: предполага провеждането на дейност, свързана непосредствено със съгласуване на задачите, формите на участие и дейст¬вията на отделни звена от държавния апарат в антитерористичната дей¬ност;

ж) контролна: реализира се посредством проверки и разкриване на нарушения в прилагането на законови и подзаконови нормативни актове по проблеми, отнасящи се до осъществяването на административноправни режими, използвани в борбата с терористичните прояви, и други мерки за противодействие срещу тероризма, възложени на различните органи на управление.

Посочените общи функции на специализираните служби в антитерористичната дейност, на основата на обобщаване на норма¬тивните актове, определящи правомощията и практическата им работа, могат да бъдат разкрити в следващите блокове от техни действия в разглежданата сфера:

а) ръководство на оперативната работа срещу терористичната дейност (определяне на задачите и приоритетните направления, изисква¬нията към агентурния апарат, основните обекти на защита, критериите за оценка на оперативната работа, задачите и формите на координация с другите структурни звена на МВР, държавните органи и др.);

б) организиране и осъществяване на оперативната работа на територията на България срещу действията на международни терорис¬тич¬ни организации и разузнавателни служби на някои държави, на вероятни и разкрити направления на тяхната терористична дейност (разкриване на плановете им, подготвени акции, канали за проникване в страната, устано¬вяване на контрол над тях, предотвратяване на терористичните им акции, проникване в тяхната организационна мрежа и др.);

в) разкриване на терористичните организации у нас, оперативна разработка на техните ръководители, членове и съмишленици, ултрадесни и ултралеви групи и движения с екстремистка и терористична насоченост, свързаните с тях структури на организираната престъпност (търговци и трафиканти на оръжие и наркотици и др.);

г) организиране с помощта на оперативни сили и средства и в сътрудничество с Националната служба ,,Полиция” и Националната служ¬ба ,,Жандармерия” защитата от терористични посегателства на чуждестранни дипломатически, търговски, консулски и други представителства, на техните сътрудници и официални гости, на международни политически и икономически обекти на територията на нашата страна;

д) участие в осъществяването (със свои сили и средства) на контрол върху преминаващите през ГКПП чужденци и български граждани за пре¬дотвратяване на опитите за влизане на членове на международни терористични организации, агенти на разузнавателни служби, свързани с терористична дейност, незаконен внос на оръжие, боеприпаси, взривни и други общоопасни средства;

е) организиране, ръководство и осъществяване на операции за пре¬дотвратяване и пресичане на опити за завземане и отвличане на самолети и други транспортни средства, както и за освобождаване на заложници (са¬мостоятелно и по-често във взаимодействие с Националната служба ,,По¬лиция”, Националната служба ,,Жандармерия”, Специализираният отряд за борба с тероризма, Дирекцията за оперативно издирване и др.);

ж) организиране и осъществяване на система от мероприятия за съз¬даване и функциониране на надежден режим за защита на обектите на ико¬номиката и транспорта, на стратегическите обекти от възможни терори¬стични посегателства;

з) участие в създаването на ефикасен режим на сигурност на застрашени обекти (чрез консултации, внасяне на предложения, извършване на експертизи) произвеждащи или съхраняващи боеприпаси, взривни веще¬ства, радиоактивни и други общоопасни средства, които могат да бъдат използвани при терористични акции;

и) оказване на помощ на Националната служба за охрана, на сто¬личната и регионалните дирекции на МВР за предотвратяване на терорис¬тични актове срещу висши български и чуждестранни държавни дейци, високопоставени гости и членове на делегации при пребиваването им в страната (предаване на информация за оперативната обстановка, за подго¬твяните терористични актове, координиране на необходимите мерки за за¬щита, разработване на план за сътрудничество и провеждане на съвместни операции и др.);

й) организиране и осъществяване на оперативна работа за получава¬не и проверка на сигнали за терористични действия, а при необходимост откриване на дела по информация, независимо откъде е получена;

к) организиране и провеждане съвместно с органите на следствието на неотложни оперативно-следствени действия при извършването на теро¬ристичен акт или наподобяващи го действия, както и ръководство на ком¬плексните мероприятия при издирване на изпълнителите;

л) организиране на работата по издирване авторите на анонимни писма и материали, съдържащи заплахи за извършване на терористични действия спрямо държавни и обществени деятели, стратегически обекти, чуждестранни представителства и др., както и предприемане на необходи¬мите мерки за тяхното предотвратяване;

м) включване в информационните фондове на лицата, разработвани или засечени в опити за подготовка на терористични актове, кражба на оръжие и взривни вещества, разкритите автори на анонимни материали, съдържащи терористични заплахи, лицата от политизирания криминален контингент, склонни към терористични прояви, както и психично болните лица с агресивно поведение, което може да се прояви във форми с терористичен характер;

н) оказване на методическа помощ при подготовката на специали¬зирани антитерористични групи за бързо действие при столичната и регионалните дирекции на МВР, както и при повишаване квалификацията на оперативните работници, работещи по тази линия в страната;

о) събиране, обобщаване и предоставяне на информация на ръковод¬ството на МВР и чрез него на съответните административни и стопански органи за разкрити условия, улесняващи извършването на терористична дейност от престъпни елементи, както и подготовка на аналитични мате¬риали за ръководството на страната за обстановката по това направление, причините, които предизвикват, и условията, благоприятстващи провежда¬нето на терористична дейност, основните заплахи за републиката в област¬та на тероризма и предложения за оптимизиране на антитерористичната дейност;

п) извършване на анализ и оценка на постъпващата информация за планираните и извършените терористични актове срещу страната, оценя¬ване ефективността на оперативната работа по направление на борбата с тероризма и подготовка на мерки за нейното усъвършенстване и пови¬шаване качеството на управлението й;

р) организиране и осъществяване на координация и взаимодействие в центъра и по места с другите служби на МВР, както и с държавните уч¬реждения, участващи в антитерористичната дейност: информиране за об¬становката, обмен на опит, координация на задачите, изработване и оценка ефективността на използваните мерки, съвместна подготовка и провежда¬не на комплексни мероприятия, предоставяне в разпореждане на другия орган на взаимна основа собствените ресурси (кадрови, материални и др.) и възможности и т.н.

Ефективното разкриване, предотвратяване и пресичане на терори¬стичната дейност, както и оперативното разследване на произше¬ствия, приличащи по външни белези на терористични актове, в решаваща степен зависи от своевременното разкриване на тенденциите в терорис¬тич¬ната дейност, определяне на открояващите се приоритети, тяхната връзка с изменението на социално-политическата и оперативната обстановка, изра¬ботването на прогноза за развитието на терористичната дейност и адеква¬тен модел на нашата борба против нея.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук