ИДЕЙНИ ОРИЕНТИРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА БСП ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

0
230

 До редакционното приключване на броя не бе обнародвана предизборна платформа на БСП, поради което публикуваме идейните ориентири, предложени от Комисията по идейно и програмно развитие на НС на БСП


 

Проект

 

 Цел – КИПР да предостави на Съветите на НС становище, което да им послужи при изработване на техните предложения за платформата на БСП.

Начин и срокове на работа – след първото заседание на 15 декември 2020 г. членовете на комисията могат да направят писмени предложения до 21 декември 2020 г. Те ще послужат за оформяне на обсъжданото становище, което ще предоставим на Съветите до края на годината или в първите дни на 2021 г. До края на януари трябва да проведем следващо заседание, на което да обсъдим вече подготвен от съветите проект на платформа.

 

Съдържание и елементи на политиката, които са важни и отличителни за БСП

Трябва да отчитаме, че сега хората се интересуват главно от три проблема – здравеопазване, доходи и противодействие срещу корупцията. Решенията на тези проблеми трябва да намерят място в предизборния документ и евентуално да определят неговата структура.

Здравеопазването да осигури достъпно и качествено лечение и профилактика на основата на икономически рационална организация, която включва необходимите медицински специалисти, лечебни заведения, оборудване и финанси. Водещи да бъдат принципите: „Всеки човек да получи необходимата здравна помощ“ и „Животът е по-важен от печалбата“.

Тежките загуби, които понасяме от Covid-19, се дължат, освен на самата епидемия, на недоброто управление на процеса и на наложения през последните две десетилетия модел на здравната система. Предлагаме:

–   превантивните и защитните мерки (карантини и др.) да се въвеждат централизирано и да се прилагат последователно, професионално и съобразно количествено обявени показатели в изпълнение на държавно одобрен план с постоянни и ясно определени отговорности на лицата, които го осъществяват;

–   при спазване на противоепидемичните мерки да продължи лечението на пациентите с други заболявания, включително хронични;

–   да се осигурят възможности за безплатно тестване на всеки при медицински показания и ваксиниране на всички желаещи срещу Covid-19, но при пълно зачитане на принципа на доброволност и без въвеждане на национални ограничения за лицата, които не са го направили;

–   с национално и европейско финансиране в областните болници да се обособят и оборудват здания или сектори за лечение само на инфекциозни болести, осигурени с необходимия медицински персонал;

–   да се подобри организацията и стимулира доброволният труд в помощ на здравните и социалните дейности;

–   лечението и превенцията на заразните и психическите заболявания да се поеме изцяло от държавния бюджет, за да се обхванат и здравно неосигурените лица и да се повиши нивото на здравна защита на населението;

–   въвеждане на национална здравна информационна система и лична здравна карта, която да съдържа цялата необходима информация за здравния статус на лицето и за прилаганите по отношение на него профилактика и лечение;

–   да се въведе достойно държавно гарантирано заплащане на медицинските специалисти, към което съобразно тяхната квалификация, натовареност и риск да се добавят допълнително средства; държавната регулация да повиши общото ниво на възнагражденията в здравеопазването и в същото време да предотврати поляризацията в доходите на медицинските специалисти;

–   да се повиши делът на държавното финансиране в медицинското образование, включително в медицинската специализация на лекарите, което би намалило таксите, заплащани от отделните лица; за сметка на това да се въведе изискване през определен период след тяхното дипломиране те да извършват лечебна дейност на територията на страната;

–   освен премахване на търговския статут на лечебните заведения да се изисква всяка многопрофилна болница, която разчита на финансиране от НЗОК, да поддържа интензивно отделение и да оказва спешна медицинска помощ.

 

В социално-икономическата политика се водим от принципите: „Трудът е непосредственият източник на благата“, „Социалният капитал е най-важен за напредъка на обществото“, „Демокрацията е непълноценна, ако не постига социална справедливост“.

Най-после в България трябва да започнем да намаляваме драстичните социални неравенства и да спрем драматичното влошаване на демографската ситуация. Мерки за това са:

–   преминаване към прогресивно и семейно подоходно облагане на доходите на физическите лица от 2022 г. при запазване на 10% ставка за ниските и средно високите доходи и въвеждане на следващи ставки за доходите, които са значително по-високи от средната заплата за страната;

–   намаляване на облагаемата основа на дължимия данък за отглеждане на всяко дете в семейството или от негов родител, като същевременно подпомагането за отглеждане на деца се съсредоточи върху действително нуждаещите се семейства;

–   държавата да осигури заплащането на таксите за детски градини за всички деца, навършили определената за това възраст;

–   изравняване на данъка върху дивидента с основната ставка за данъка върху доходите на физическите лица;

–   намаляване на ДДС върху лекарствата на 9%; ревизия на въведените отстъпки в този данък след приключване на епидемията, когато те не са довели до намаляване на цените на стоките и услугите за крайния потребител; въвеждане на по-висока от 20% ставка за луксозни стоки;

–   актуализация на пенсиите съобразно с осигурителния доход, така че минималната пенсия да достигне официалния праг на бедността; повишаване на максималния осигурителен доход, което ще увеличи постъпленията в пенсионната система и постепенно ще покачва тавана на пенсиите;

–   отмяна на промени, направени от управлението на ГЕРБ, които влошават положението на работниците и служителите (възможността за двойно увеличаване на извънредния труд и др.);

–   да се ограничат по вид и размер таксите, които доставчиците на различни услуги (банкови, комунални и прочее) налагат на гражданите и юридическите лица;

–   повишаване на качеството на регулацията и контрола на дружествата за пенсионно осигуряване, за да се гарантират интересите на работниците и се намалят разходите в полза на самите дружества за сметка на осигуряващите се в тях лица;

–   въвеждане на единна система за определяне на възнагражденията в публичния сектор, която да намали сегашните ведомствени диспропорции в заплащането на подобна по вид и натовареност трудова дейност;

–   постепенно намаляване на размера на таксите, заплащани от студентите за обучение по държавна поръчка в специалности, които са най-необходими за страната;

–   устойчиво повишаване на средствата за образование и наука, в това число на възнагражденията на преподавателите в училищата, включително висшите, с допълнителни стимули за изследователските университети – тези университети и БАН освен на проектно финансиране трябва да разчитат и на бюджетно финансиране за научна, развойна и международна дейност;

–   създаване на право на работниците и служителите да получават информация за икономическите и финансовите резултати на търговските дружества и организации, в които работят, както и право да участват в разпределяне на дохода от осъществяваната стопанска дейност;

–   създаване на благоприятни условия, включително финансови, за развитие на кооперативните форми на дейност и на предприятията на социалната и солидарната икономика;

–   изграждане на национален иновационен център с рисков фонд към него, който да стимулира създаването и внедряването на върхови технически и технологични постижения.

За рязко ограничаване на корупцията се ръководим от принципите на „съчетаване на институционалния с обществен контрол“, „реална откритост на управлението“, „персонална отговорност за злоупотреба с обществено доверие“.

 

Ефективното противодействие срещу корупцията е условие за повишаване на доверието към държавата и за оползотворяване на публичните средства – национални и европейски. Това налага поредица от мерки:

–   скъсване на порочните зависимости между политика, бизнес и медии;

–   съединяване на ведомствените информационни масиви в единна система за информация и контрол;

–   нормативно и фактически да се изключи възможността държавни структури извън изпълнението in house да възлагат дейности на частни дружества, за да не се заобикаля редът за обществените поръчки;

–   недопускане на възможност дружества, които оперират в офшорни зони, да ползват публични средства;

–   разширяване на кръга на лицата, които са длъжни публично да обявяват своите доходи и имущества, като към тях се включат членовете на надзорни и управителни органи на търговски дружества, на които държавата гарантира определен пазар (търговски банки, застрахователни и пенсионни дружества);

–   НАП заедно с работодателските организации всяка година да публикува списък на стоте компании, подредени според приноса им в набирането на средства от корпоративен данък, както и списък, който показва компаниите, които реализират най-големи обороти, но плащат най-нисък корпоративен данък;

–   преустановяване на порочната практика чрез преходни и заключителни разпоредби в нормативни актове да се прокарват промени с лобистки и корупционен характер;

–   детайлизиране на нормативната уредба и на бюджетните правила до степен, която не позволява на правителството и на отделните министри да оперират с финансови средства извън определеното предназначение и ред.

Всеки, който обещава значително да подобри живота на хората, икономическата среда и да повиши сигурността на страната, без да отстоява упорито и последователно националните интереси, е наивник или демагог. Тези интереси далеч не се изчерпват със защита на националната история, както в отношенията с Република Северна Македония. Те не се изразяват в ритуални, но безполезни действия, както в случая с преименуването на празника 24 май.

Водещи за нас са принципите на „мира, включително за решаване на международни спорове“ и „изграждането на доверие чрез взаимно зачитане на интересите и сътрудничество“.

Ние няма да отстъпим от енергийните мощности и проекти, които са необходими за енергийната сигурност на страната и за постигане на въглеродно неутрална икономика:

–   изграждане на нова атомна централа в Белене и поддържане на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй“;

–   използване на наличната и изграждащата се газопреносна мрежа, като се ръководим от принципа на икономическата ефективност и стабилност на доставките;

–   съхраняване на водните запаси чрез поддръжка и добро управление на язовирите и рационално използване на водата преди всичко за снабдяване на населението и за развитие на поливното земеделие чрез подобряване на състоянието и развитие на ВиК мрежите и мелиоративните системи;

–   равномерно развитие на транспортната инфраструктура и информационната свързаност на страната.

Няма да допуснем под претекст за защита на националната сигурност и изпълнение на съюзнически задължения България да бъде въвличана във военно противопоставяне в района на Черно море и на Балканите.

Ще се стремим да съчетаваме нашите интереси с общата политика на ЕС, към взаимно изгодно сътрудничество на двустранна и многостранна основа с други държави от света и региона, които имат най-голямо значение за нашето развитие и стабилност.

По въпроси, които са от национална важност и задълго определят положението на България, какъвто е евентуалното присъединяване към Еврозоната, ще предложим провеждане на национален референдум.

Ще предложим кандидати за народни представители, притежаващи необходимата подготовка и морални качества, които се ангажират с изпълнение на нашата предизборна платформа.

Властта за нас не е самоцел, а средство да отстояваме интересите на мнозинството български граждани и националните интереси. Вашето силно доверие би ни дало мандат за управление, за да решим поставените въпроси.

 

14.12.2020 г.                                                  Янаки Стоилов

 

                Председател на КИПР на БСП

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук