ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

0
331

 

 

 Третият форум на леви, зелени и прогресивни сили бе проведен в Брюксел на 8-10 ноември 2019 г. В него взеха участие 410 представители на 148 партии, движения, профсъюзи, асоциации и организации от 37 страни.

 Той е продължение на Първия форум, проведен в Марсилия през ноември 2017 г., и на Втория, състоял се в Билбао през ноември 2018 г. 

 

МАРСИЛСКИ ФОРУМ 

10 11 ноември 2017 година

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БИЛБАО

9 11 ноември 2018 година

 

 

В момента Европа преживява все по-тревожен период на политическа и икономическа криза. Предизвикателствата стават все по-многобройни: политиките на строги икономии, нарастващите неравенства, енергийната криза, изменението на климата, справянето с Брекзит, миграционната криза, заплахите за мира, възобновяването на въоръжаването и нарастващ и все по-заплашителен расизъм.

В този контекст Третият европейски форум на левите, зелените и прогресивните сили, който се състоя на 8, 9 и 10 ноември т.г. като продължение на форумите в Марсилия през 2017 г. и в Билбао през 2018 г., е добра новина.

 

Този форум е пространство за политическа работа, за сътрудничество и еднопосочни действия в подкрепа на едно ново бъдеще за Европа.

 

Този форум продължава да се развива и се превръща в пространство за политическа работа, сътрудничество и обсъждане на съвместни действия на всички онези, които искат да подкрепят едно ново бъдеще за Европа. Всички хора и народи се стремят към свобода, справедливост, социално развитие, солидарност, мир, защита на нашите разнообразни обществени блага и екологична устойчивост.

На последните европейски избори т.нар. Голяма коалиция (1) за първи път не успя да постигне абсолютно мнозинство в Европейския парламент. Зелените отбелязаха напредък. Но пробивът на реакционните десни и крайно десни и на защитниците на патриархата и ксенофобската реторика е тревожен. Обществените и социалните инициативи се нуждаят от позитивна изява. Именно върху това трябва да работим. Трябва да използваме всяка възможност за противопоставяне на неолибералните, авторитарни и хищнически политики и да предлагаме решения за социална и екологична справедливост, мир и солидарност.

Ние, събрани тук, в Брюксел, осъждаме факта, че сегашното устройство на ЕС, уредено в неговите договори, не е нито израз на солидарност между националните икономики, нито е в състояние да отговори на социалните и екологичните кризи. Този ЕС по-скоро се превръща в инструмент в услуга на големите капиталистически и неолиберални икономики, които станаха определящи в европейското строителство, проектирайки институционална архитектура, която съчетава финансова глобализация с продуктивизъм (2), като същевременно безотговорно ограничава политиките за фискална справедливост и преразпределение на благата. Нашите обществени блага също стават жертва. Екологичният дефицитът не подлежи на преговори, докато часовникът отмерва минутите.

Затова ние, участниците в Европейския форум на зелените, прогресивните и левите сили осъзнаваме необходимостта да противодействаме на истинските причини за кризата, ако не искаме ситуацията да се влоши и да доведе до социални, икономически и екологични бедствия, които ще засегнат огромното мнозинство от хората.

 

Целта е да създадем Европа, която е социално и екологично устойчива, напълно демократична, основана на принципите на народния суверенитет, свободна от патриархата и която се бори срещу всички видове дискриминация.

 

Целта е да създадем Европа, която е социално и екологично устойчива, напълно демократична, основана на принципите на народния суверенитет, свободна от патриархата и която се бори срещу всички видове дискриминация и играе активна роля за изграждането на многополюсен свят на мир и солидарност.

Създаването на такава алтернатива изисква разработване на поредица от предложения, основани на принципи, сред които бихме откроили:

1

Ние се борим за пълна заетост и достойна работа и за използването на икономиката за подобряване на условията на живот на мнозинството. Трябва да сме подготвени за големите промени, засягащи света на заетостта и най-вече за все по-важната роля на дигиталните платформи. Трябва също да преразгледаме отношението между работниците и техните оръдия на труда. Това означава скъсване с настоящите европейски политики, които предизвикват социален дъмпинг, конкуренция между работниците и между системите за социална защита.

Предлагаме решения: гарантирани минимални заплати, с намаляване на възрастта за пенсиониране и продължителността на работната седмица, основаващи се на социалното и териториалното сближаване на европейските народи чрез гарантирани критерии за ориентирано към водещите нива изравняване на заплатите, заетостта, социалната защита и качествените публични услуги, както и договорености за европейско осигуряване срещу безработица.

2

Заявяваме, че едно предложение за екологичен преход трябва да включва мерки, които трансформират моделите на производство, потребление и обмен, като усъвършенстват политиките за борба с изменението на климата, за защита на животните и биоразнообразието. Продуктивизмът не бива повече да бъде в основата на един такъв  подход, а устойчивото запазване на обществените блага и на нашите екологични, икономически и социални придобивки.

Предлагаме ново отношение към използването на водата като общо благо, което прави селскостопанските и риболовните политики по-справедливи в социално и екологично отношение.

Отстояваме нов, чист европейски енергиен модел, основан на възобновяеми енергийни източници и енергийна самодостатъчност, при който доставката на енергия се разглежда като право, чрез създаване на механизми за развитие на енергийна ефективност, чрез създаване на по-строги механизми за намеса и проверка в условията на  демократичен подход, прилагайки мерки за енергиен суверенитет, който насърчава устойчивото развитие в ключови сектори на социалната икономика.

3

Защитаваме мястото на публичните услуги в обществото. Образованието, здравеопазването, жилищата и мобилността са основни права. Държавите и народите трябва да могат да отказват комерсиализирането им, за да гарантират тяхната универсалност и достъпност.

Възнамеряваме да защитаваме публичните услуги както от политиките на строги икономии, така и от конкуренцията в частния сектор.

4

 Разглеждаме насърчаването на равенството между половете като основен принцип на европейската интеграция, който ще помогне да се преодолее настоящата пропаст между признаването на правото, неговото гарантиране чрез закона и ефективното му прилагане.

Възнамеряваме да насърчаваме равното заплащане и овластяването на жените чрез прилагане на политиките за равенство между половете и формулирането на ясни и задължителни цели за спазване на равенството между половете на всички нива.

5

 Застъпваме се за мирна Европа, свободна от ядрени оръжия и в подкрепа на Договора за забрана на ядреното оръжие (TPNW), която насърчава мира и солидарността сред всички народи по света, приема неотменимостта на фундаменталните граждански, политически и социални права на неговите жители, и която е отворена и социално отговорна; една Европа, която работи за развитието на многополюсен свят, което слага край на „Крепостна Европа“ със своите избирателни и дискриминационни миграционни политики и гарантира търговския обмен при спазване правата на човека, като прилага честни и допълващи се търговски практики и която скъсва с нарастващата милитаризация на Европа и нейното подчинение на НАТО.

6

 Обявяваме се за Европа, която насърчава модел за развитие на нашите общества, който вече не е фокусиран върху краткосрочната печалба за малцина, а върху защитата на всички наши общи придобивки. Искаме Европа, която поставя човека в основата на всичките си действия, а не на индивидуалните интереси на няколко мултинационални компании. Ние ясно заявяваме, че това наше виждане е несъвместимо с консервативната неолиберална Европа. Искаме нов демократичен модел, подкрепен от съзнателно и приобщаващо гражданско участие. Ние се борим срещу криминализиране на социалните движения, както и срещу преследването на активисти в Европа и по света.

7

 Подкрепяме духа на Манифеста от Вентотене (3), осъждайки факта, че този стремеж за изграждане на по-справедлива, по-социална, по-демократична Европа бе предаден и е манипулиран от онези, които, присвоявайки си името му, развиват свръхцентрализиран, неолиберален, авторитарен и хищнически Европейски съюз, ръководен от институции без никакъв демократичен контрол, което причини най-тежката системна и климатична криза от 1945 г. насам.

В този смисъл нашият Форум има свои приноси чрез провеждане на различни дискусии, семинари и събрания. Такива прояви допълват настоящата декларация.

Всеки политически, социален или синдикален съюз трябва да пренесе тези разработки в своя собствен обхват на действие, за да превърнем 2020 г. в година на мобилизация и масова борба, която да даде израз на волята на милиони европейци да се борят за по-добро общество.

 

Ще работим с План за действие, споделен с гражданските движения, социалните движения и професионалните съюзи.

 

Ето защо считаме за изключително важно да продължим работата на този  Трети форум през 2020 г. чрез прилагане на План за действие, споделен с гражданските движения, социалните движения и профсъюзите. План, който беше обсъден в хода на различни дискусии, семинари и събрания.

 

Призоваваме всички народи на Европа да подкрепят феминистките, профсъюзните, екологичните, ЛГБТИ, гражданските, пацифистките и социалните борби.

 

Призоваваме всички народи на Европа да подкрепят борбите на феминисти, профсъюзи, еколози, ЛГБТИ, на граждани и пацифисти, както и социалните борби; призоваваме също за участие в мобилизационни движения, за да се противопоставим на агресивните икономически и военни политики, налагани от правителството на Съединените щати. Призоваваме за мобилизация срещу крайната десница и идеите, които тя внася в политическия дебат.

Именно затова ние, които се събрахме в Брюксел през последните няколко дни, приемаме предизвикателството да работим, за да осигурим условията, които да позволят сътрудничеството и координацията между плуралистичните сили, участващи в настоящия форум, да продължат чрез различни граждански, социални, политически, синдикални и институционални действия, които да бъдат разгърнати през 2020 г.

За да се развият това сътрудничество и координация и за да се гарантира приемствеността в дейността на съществуващите работни групи, ние ще осигурим Работната група, функционираща още от Първия форум, да продължи да функционира и ще осъществим координация на политиките с представители на трите стълба, съставляващи Форума, както и чрез съгласуване на изпълнителско ниво, което ще гарантира, че задачите и целите, които възприемаме, се реализират и развиват.

Накрая, от този момент нататък призоваваме за пристъпване към подготовка за Четвъртия форум, като продължение на нашата обща воля.

 

Брюксел, 8-10 ноември 2019 г.

 

                                                                                

 Бележки:

(1) Голяма коалиция – термин, използван за обозначаване на тясното взаимодействие между политическите групи на ЕНП и на Прогресивния алианс на социалисти и демократи (Групата на СиД, представляваща партиите членки на ПЕС) в Европейския парламент, установило се през предходните мандати на ЕП и обосновавано с необходимостта да се развива „Европейският проект“. Това взаимодействие не е оформяно с изричен детайлно разписан коалиционен договор, каквато е практиката в отделни страни членки на ЕС, например в Германия между ХДС/ХСС и СПД.

В средата на мандата на предходния, 8 eвропейски парламент, Групата на СиД обяви, че се отказва от установилата се коалиционна практика, издигайки свой кандидат за поста председател на парламента, вместо да спази неформалното споразумение на поста да се редуват представители на ЕНП и на СиД за по половин парламентарен мандат (след председателството на Мартин Шулц от СиД през първата половина на мандата на 8-ия ЕП, което изтече в края на 2016 година, постът по неформалната договорка следваше автоматично да се заеме от представител на ЕНП). При проведените избори кандидатът на СиД Джани Питела, председател на Групата на СиД, загуби, като за председател бе избран Антонио Таяни от ЕНП. Независимо от този обявен отказ, до края на мандата на предходния ЕП взаимодействието между двете групи по повечето принципни въпроси се запази при надделяващо влияние на ЕНП в съгласуването на компромисни решения по тях.

В текста на настоящата декларация се отразява обстоятелството, че в резултат на европейските избори от май т.г., в новия 9-и ЕП двете най-големи политически групи – на ЕНП и на СиД, за първи път не разполагат общо с над половината гласове в парламента. Това значително затруднява съгласуването на позиции по основните въпроси с достатъчна парламентарна подкрепа за приемането им, което поставя и Групата на СиД пред изострената дилема с кого да се коалира – дали с десницата, или със зелените и левите.

(2) Продуктивизъм – терминът обозначава възгледа, че производителността и растежът (т.е. работата) сами по себе си съставляват крайната цел на обществото, както и че „повече производство непременно представлява добро“. Критиките на продуктивизма се основават главно на разбирането за границите на растежа, обусловени от ограничените природни ресурси, като се разпростират и до въпросите за възпроизводството на населението, трудовата етика и дори до тези за алтернативните източници на енергия.

(3) Манифестът от Вентотене – точното заглавие на документа е „За свободна и обединена Европа. Проект за манифест“. Завършен е през юни 1941 година от Алтиеро Спинели, комунист, интерниран на остров Вентотене от фашистката власт на Мусолини. Манифестът е бил разпространен сред италианската Съпротива и скоро става програма  на европейското федералистко движение. Документът призовава за скъсване с миналото на Европа и за формирането на нова политическа система чрез преструктуриране на политиката и всеобхватна социална реформа.

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук