ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

0
158

 

Приета на Съвета на ПЕС на 24 ноември 2011 г.

 

Кризата, пред която е изправена Европа, не е свършила. Не вървим към създаване на нови работни места. Напротив, насочили сме се към по-голяма безработица и нова рецесия, ако политиките не се променят.

Милиони европейски граждани продължават да страдат от последиците на най-тежката финансова и политическа криза в последните години. Не тези хора причиниха кризата, но те понасят тежестта Ј. Това е двоен провал, провал на финансовата система и провал на отговора на кризата. Финансовата система се срина заради алчността, a отговорът на кризата се провали заради нежелание­то на мнозинството от консерватори и неолиберали в Европа да се противопостави на тази алчност.

Твърде дълго Европа беше в грешните ръце. Сега е време за промяна. Време е прогресивното мнозинство да върне Европа на правилния път. Политическите тенденции сменят своята посока. Едновременно с формирането на едно ново мнозинство ние ще настояваме за един прогресивен изход от кризата.

Ние, Партията на европейските социалисти и нейните партии-членки, сме готови да поемем отговорността и да поведем Европа в нова посока. Нашият план е ясен. Това е план, който ще създаде работни места, ще стимулира растеж и ще осигури силни и стабилни публични финанси. Ние сме готови да възродим онази Европа, която е синоним на просперитет,  увереност и надежда.

Нашият път е справедливият и устойчив изход от кризата. Основните стълбове на нашия план са:

1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗЕЛЕН РАСТЕЖ, РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНА И ТЕРИТОРИАЛНА КОХЕЗИЯ

Намаляване на публичните разходи не е достатъчно, за да излезем от кризата. Напротив, една адекватна инвестиционна програма за ЕС-27 от 210 милиарда публични и частни инвестиции годишно, включваща и растеж на публичните инвестиции с 1.1 процентни пункта на година, ще създаде 12 милиона нови работни места за 10 години, което ще изтласка безработицата обратно до 7.7%, като същевременно ще позволи публичният дефицит да намалее до средно 1.2% от БВП между 2016 и 2020 г. Такава мащабна инвестиция е необходима за създаване на работни места и генериране на устойчив растеж. Иновациите, възобновяването на промишлеността, подобряването на здравеопазването и образованието ще създадат много от работните места в Европа, от които спешно се нуждаем всички, особено младите хора, жените и възрастните работници и служители. По-доброто образование, уменията и иновациите са ключови политики. На­шият план се основава на система от широк социален принос и дълбока социална защита. Той се стреми към зелена и без­въглеродна икономика. Засилва европейската промишлена база и насърчава по-доброто използване на фондовете на ЕС, за да защити и насърчи справедлив растеж и солидарност за целия регион.

Имаме конкретен план за финансиране на подобна програма. Той се основава на справедливостта. Данъкът върху финансовите транзакции и зелените данъци трябва да бъдат неизменна част от нов план за финансиране на инвестициите. Нужно е да се борим с практиката на укриване на данъци и да реформираме данъчните си системи така, че да станат по-прогресивни. Спестяванията на трудещите се в пенсионни и застрахователни фондове трябва да бъдат защитени от бъдещи загуби на финансовите пазари. Нужно е да бъдат пренасочени към финансиране на дългосрочни инвестиции в публично-частното партньорство. Това ще гарантира повече работни места и по-стабилни доходи от пенсионните спестявания на трудещите се.

2. „ДЕМОКРАТИЧНА ПРОЛЕТ“ ЗА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

Тя трябва да включва независима Европейска агенция за кредитен рейтинг  и данък върху финансовите транзакции, който не може да бъде заобиколен. Нужно е инвестиционното и потребителското банкиране да бъдат разделени, за да защитим спестяванията на гражданите. Продажбите на къси позиции и кредитни деривативни контракти (credit default swap, CDS) и други вредни практики трябва да бъдат забранени. Необходимо е на новосъздадените европейски надзорни органи да бъдат осигурени нужните средства, за да изпълнят своята мисия. Финансовите пазари не бива да бъдат оставяни да станат господари на нашите общества. Минаха три години от фалита на „Леман Брадърс“, но всъщност финансовата реформа закъснява с цели 30 години. Трябва да си възвърнем загубените през последните години позиции. Трябва да сложим финансите там, където им е мястото; там, където бяха — слуги на реалната икономика, слуги на нашето общество.

3. ПО-СИЛНА И
ПО-ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА

Като първа стъпка за незабавно стабилизиране на суверенните пазари на облигации в Еврозоната и по този начин постигане на устойчивост на публичния дълг трябва да се обмисли възможността Европейският инструмент за финансова стабилност да се финансира директно от ЕЦБ. Създаването на Агенция за стабилност в еврозоната, в чиито компетенции може да се заложи емитирането на еврооблигации, ще позволи на Еврозоната да управлява заедно част от публичния дълг и да финансира транс­граничните инвестиции за растеж и създаване на работни места.Това ще позволи на Еврозоната да се изправи с цялата си тежест срещу спекулантите на пазара. Осигуряването на ефективен заемодател като ЕЦБ, който да се използва в краен случай, е жизнено важно, за да гарантираме самото съществуване на еврото. Ние, ПЕС, поставяме тези реформи в контекста на една по-широка обща икономическа стратегия за Еврозоната. Тази реформа трябва да включва мерки за засилване на взаимния контрол и фискална отговорност, както и да гарантира демократичната отчетност и легитимност, която не бива да пречи на европейския социален модел, без европейска намеса в националните политики за формиране на заплащането на труда. В това отношение Европейският парламент трябва да бъде поставен на равна нога с Европейския съвет. Това е Европа, която искаме. А не Европа, където ключовите решения се вземат от две консервативни правителства при закрити врати. Същевременно трябва максимално да използваме гъвкавостта, заложена в Пакта за стабилност и растеж,  за да оставим поле за маневри на всички държави, включително и на тези извън Еврозоната. Ясният принцип е, че само солидна икономика, основана на повече работни места и по-добри публични финанси, може да доведе до успех хората в Европа в бъдеще. Като първи приоритет всички държави-членки трябва, като част от общия европейски подход, да насърчават балансирана и стабилна икономика, като избягват прекомерния дефицит, докато в същото време създават растеж и по-добра заетост.

4. ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА

В този период на силна финансова, икономическа и социална турбуленция Европей­ският съюз трябва да говори с прогресивен глас в международните организации (ООН, МВФ, Световната банка) и Г-20. В този нов мултиполярен свят ЕС трябва да има водеща роля за прогресивни решения на проблеми като регулирането на финансовите пазари, търговията, работните места и достойния труд. Справянето с изменения­та на климата и превръщането на процеса на глобализация в устойчив изисква ЕС да насърчава демократичното управление и въвеждането на минимални стандарти на ООН за социал­на защита.

Нашият модел е социален модел. Той е демократичен. И не е модел, който разработваме сам за себе си, а е модел, който е дълбоко вкоренен в нашето общество. Нашият прогресивен Конвент на 25 и 26 ноември, който включва над 100 партии, синдикати, НПО, граждански групи и активисти, е силно послание за намеренията ни. Той представлява най-широката консултация, която предприема европейска политическа партия. Ние не правим политика при затворени врата. Нашият метод ангажира обществото, намира вдъхновение в обществото и служи на обществото.

Напротив, резултатът от десния отговор на кризата може да бъде обобщен с три думи: „ограничения, ограничения, ограничения“. Няма място за съмнение — техният начин не работи. Това, което прави, е да влоши живота на обикновените граждани. Време е за промяна. На европейските граждани им писна, те са уморени, притеснени. Те са ядосани, защото са жертви на криза, която не са причинили. Те са ядосани, защото плащат цената на ограниченията. Те изпращат зов за различна политика, която няма да ги превърне в изкупителна жертва за провала на пазара и за провала на грешните политически решения, породени от предубедената неолиберална идеология. Те трябва отново да заемат водещото място на обществото.

Ние, от ПЕС, го казахме няколко пъти. Ние предупреждавахме през последните две години, че Европа върви в грешна посока. А днес предупрежденията станаха реалност: близо 25 милиона души в Европа са без работа, без реална възможност да заработват. 25 милиона души се питат, защо са загубили работата си. 25 милиона души поставят под въпрос своето място в обществото. Има глад за нова посока. Посока, в която икономиката на знанието процъфтява, посока към учене през целия живот на всички граждани.

Ние можем да предложим тази нова посока. Ние имаме ясен изход от кризата, който ще запази благосъстоянието на държавите и ще бъде инструмент за растеж и възстановяване. Изход, който няма да накаже обикновените граждани за криза, която не са причинили, а изход, който ще им възвърне ръководната роля. Изход, който ще реши кризата, като изкорени нейните причини, който е справедлив и който е изграден на принципа на европейската солидарност.

Кризата не е само икономическа. Не е само социална. Тя е и криза на европейските ни идеали и демократични ценности. Демократичната легитимност на европейския проект е сериозно увредена. Чувството за общност, гордостта да бъдеш гражданин на нашите европейски социални общества, чувството на увереност и надежда ерозира. Годините на неолиберални политики позволиха на финансовите пазари да се сдобият с несъразмерно голяма власт да диктуват нашите публични политики. Това трябва да бъде прекратено. Не можем да позволяваме повече на финансовите пазари да диктуват обществената политика. Ние сме решени да върнем политиката в ръцете на хората. Да я върнем обратно в полза на обществото. Да си възвърнем демократичния контрол над нашите държави и над Европа.

Нека си върнем Европа. Нашата алтернатива е възможна. Като спечелим прогресивно мнозинство, ще можем да реализираме нашия план в полза на европейците. Където има желание, има и начин, а ние имаме и двете.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук