ДА ПРОВЕЖДАМЕ ЕФЕКТИВНО РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦЕВТИКАТА, ДА ПРЕОДОЛЯВАМЕ ТРУДНОСТИТЕ С УВЕРЕНОСТ И ЕНЕРГИЯ

0
175

Авторът е директор на Групата за задълбочаване реформата във фармацевтичната и здравната област към Държавния съвет на Китайската народна република и заместник-директор на Комисията за национално развитие и реформи

През април 2009 г. Централният комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) и Държавният съвет приеха важно решение за реформа във фармацевтичната и здравната област. След експериментиране в продължение на повече от година резултатите са забележителни. Усилията ни се насочиха към решаване на ключови и сложни проблеми, но в хода на реформата се сблъскахме с нови потребности и възникващи предизвикателства.

I. Благодарение на цялостното планиране и координация на Групата за задълбочаване на реформата във фармацевтичната и здравната област към Държавния съвет и сериозната организация, създадена във всички общини и ведомства в продължение на година, се отчете напредък в решаването на най-важните задачи в пет области. В основни линии реформата започна с добър старт.

На първо място, хората усетиха добрите страни на реформата. Постигнат бе чувствителен напредък в системата на гарантирано здравеопазване за всички. Основното здравно осигуряване обхвана 401 милиона градски жители и работници (вкл. 6,28 милиона съкратени от закрити или обявени в несъстоятелност държавни предприятия, 14,62 милиони студенти и 43,35 милиона мигриращи работници). Новата здравна система в селските кооперативи обхвана 833 милиона души, което представлява 94,2% от цялото селско население. Град­ските и селските програми за оказване на помощ с храна, дрехи, медицинско обслужване, наем, както и разходи за погребение, обхванаха всички нуждаещи се селски и градски жители, всички бездетни и немощни хора. Равнището на основната медицинска помощ се подобри чувствително. В 30 на сто от всички финансирани от държавата публични лечебни заведения се въведе национална система за предоставяне на основен пакет лекарства. Вследствие на това цените на лекарствата намаляха с около 30%. Темпът на създаване на публична система на здравеопазване значително се ускори. Държавният бюджет пряко подпомогна подобряване на условията в близо 1000 публични болници и в над 4700 селски и градски здравни заведения. Предвижда се еднакво предоставяне на основен пакет обществено здравеопазване за всички. Започна пилотна реформа в държавните болници.

Потвърди се правилността на посоката и подхода на реформата. Централният комитет на ККП и Държавният съвет очертаха основните насоки и принципи на реформата във фармацевтичната и здравната област, именно обществената медицинска и здравна помощ да се осъществява като публична социална дейност, основният пакет медицинска и здравна помощ да се превърне в обществено благо за всички с универсално покритие. Това е главното в реформата и в осъществяването на китайската програма за медицинска и здравна помощ. Концепцията бе реализирана на практика.

Как обаче създадохме система за предоставяне на основна медицинска и здравна помощ и осигурихме универсалното £ покритие?

През последната година тези въпроси бяха решени на практика.

На първо място, най-важното бе рационално да отделим основната от неосновната медицинска и здравна помощ. Основната медицинска и здравна помощ е публично благо, предоставяно от държавата. Отговорност на правителството е да гарантира всички хора да имат постоянен достъп до основната медицинска и здравна помощ. Практиката през последната години показа, че този подход съответства на сегашното състояние и етап в развитието на Китай. Това се отнася и до нерешения въпрос на реформата — все още не сме в състояние да предоставим всекиму на равни начала основната медицинска и здравна помощ.

На второ място, фокусът на реформата в краткосрочен план е да се положат основите на системата и да се подобрят публичните здравни заведения. В дългосрочен план до 2020 г. реформата трябва да обхване всички градски и селски жители. Важното  е да постигнем напредък по петте основни цели до 2011 г. Подобряването на публичните здравни заведения е основен приоритет в сегашните ни усилия. В момента обвързваме петте основни цели, като насочваме ресурси, персонал и технология към публичните здравни заведения. Благодарение на положените през последната година усилия оборудването и степента на помощ в публичните здравни заведения чувствително се подобри.

На трето място, утвърди се постоянен механизъм за функциониране на системата. Главното усилие в осигуряване на основна медицинска и здравна помощ като публично благо за всички е създаването на механизъм за постигане на това. През първата година от реформата правителството и областните управи на всички равнища увеличиха инвестициите за базисните нива и за публичните здравни заведения и пристъпиха към реформиране на производството на лекарства и организацията на болниците. Тези реформи трябва да решат „висящи“ проблеми във фармацевтичния сектор и в здравеопазването, да създадат условия за увеличаване на инвестициите, както и механизъм за ефективно и еднакво прилагане на всички нормативи и системи.

Икономическата и социалната значимост на реформата стана по-очевидна. Задълбочаването на реформата във фармацевтичната и здравната област е неотложно за подобряване живота на хората, както и за гарантиране правата и интересите на работещите в здравеопазването. Медицинските и здравните проблеми са ежедневни и решаването им е преди всичко същностно проявление на основната цел на ККП, като укрепва позицията £ като управляваща партия. Същевременно, реформата във фармацевтичната и здравната област може да бъде разглеждана и като важно средство за разширяване на вътрешното търсене, за насърчаване на стабилно и ускорено икономическо развитие.

Реформата започна на фона на международната финансова криза. Въпреки че държавните приходи през 2009 г. намаляха, разходите за медицински и здравни услуги на всички равнища надхвърлиха 390,1 млрд. юана (1 долар = 6,6 юана, бел.пр.), което представлява увеличение от 38,1% в сравнение с предходната година. Мерките за подобряване на системата на медицинската и здравната помощ, за гарантиране публичното здравеопазване да бъде еднакво достъпно за всички, както и за насърчаване на недържавния капитал да инвестира в лечебния и здравния сектор могат да доведат до тласък в развитието на медицинската промишленост и създаване на нови работни места. Усилията за ускоряване развитието на сигурността на медицинския сектор надхвърлиха очакванията на ползвателите и насърчиха търсенето, което благоприятства засилването на вътрешните стимули на икономическия растеж.

II. Сегашното състояние на реформата. Със задълбочаване на реформата във фармацевтичната и здравната област се усложняват и проблемите, мерките стават неотложни.

Най-вече усилията се фокусират върху ключови и трудни проблеми. Реформата на фармацевтичната и здравната система навлезе в решителната си фаза. Реформата засяга много заинтересовани страни. Направляващият механизъм в реформата на националната система на основните лекарствени средства и на болниците при навлизане в съществената си фаза трябваше да  преобразува модела на интереси, а реформата стана по-трудна и по-комплексна. От една страна, трябва да се разработват ефективни мерки за въвеждане на новости в системата и в механизма, да се насърчава реформата всеобхватно. От друга страна, трябва да изучаваме, прогнозираме и активно да реагираме на възникващи ситуации и проблеми, да балансираме взаимоотношенията между отделните страни, да се стремим да получим активно разбиране, подкрепа и участие от всички страни, за да гарантираме стабилния напредък на реформата в съот­ветствие с набелязаните цели и задачи.

Второ, трябва да постигнем ефективни резултати колкото е възможно по-бързо, като се съобразяваме с интересите на всички слоеве на обществото. Проблемите във фармацевтиката и здравеопазването са особено чувствителни и особено важни. С напредване на реформата центърът на вниманието на всички слоеве на обществото се измества от посоката и принципите на реформата към нейната ефективност и практическите £ последици. Цялото общество приема концепцията на реформата, но очаква много повече като резултати. Затова трябва да ускорим темпа, да отговорим на поетия от ККП и правителството ангажимент към обществото.

На трето място, реформата трябва да се справя с опитите на международната конкуренция да изравнява отделните страни. Днес много страни издигат подобряването на медицинската и здравната система в ключов момент в своята социална политика и в програмите за развитие, особено в светлината на международната финансова криза. В това те виждат възможност за решаване на натрупани с десетилетия социални и икономически проблеми. Неотдавна в САЩ стартира здравна реформа, която е много сходна с нашето планиране, идеи и реализация в сектора. Други страни, като Австралия например, също проучват как да подобрят медицинската и здравната си система. Реформата във фармацевтичната и здравната област се превърна във важен елемент в конкуренцията между страните, в основен критерий за доверие към дадена страна и за възможността £ да изпълнява ангажиментите си.

III. Бъдещите задачи на реформата в системата на здравеопазването и фармацевтиката. Тази година е изключително важна, трябва да се осигури плавен преход към следващия етап и справяне с трудностите в реформата на фармацевтичната и здравната система. Главната задача остава всички хора да имат гарантиран достъп до основната медицинска и здравна помощ, да се подобрява обслужването в публичните здравни заведения, да се установи стабилен механизъм на предоставяне на помощта. Да се съсредоточим върху онези мерки, които са в интерес на хората и  водят до ефективни резултати. Постоянно да подобряваме нашата политика и като отчитаме цялостното състояние на работата, да осъществяваме петте ключови задачи:

1. Ще продължим да развиваме системата на гарантирано здравеопазване на основата на поддържане и разширяване на сегашното покритие, като подобряваме чувствително равнището на качеството;

2. Ще изграждаме приоритетно национална система за основни лекарствени средства;

3. Ще подобряваме обслужването в системата на публичните медицински и здравни заведения, ще осъществим плана за повишаване на квалификацията на здравните работници, като акцентираме върху обучението на общопрактикуващи лекари;

4. Ще полагаме усилия да предоставяме основната медицинска и здравна помощ еднакво за все повече хора, като подобряваме качеството;

5. Ще продължим реформата на публичните болници, ще подобряваме качеството и ефективността на предоставяната помощ.

Най-трудните и ключови моменти в реформата през тази година са в предоставяне на основни лекарствени средства и в реформата на държавните болници.

Трябва да положим повече усилия за подобряване на ключовите връзки в разработване на национална система на основни лекарствени средства. Това е нова система, която включва производство, ценообразуване, предлагане, доставка, употреба, компенсации и възстановяване, както и персонал за снабдяване, вкл. лекарите от провинцията. Тези връзки трябва да бъдат подобрени и усъвършенствани, като се отчитат конкретните условия.

Практиката през последните години показва, че трябва да се съсредоточим върху два компонента в системата на основните лекарствени средства. Единият е стандартизиране на механизма за предлагане и покупка, който е решаващ за понижаване цената на лекарствата до разумно равнище. Този компонент е свързан пряко с реалната полза за хората.

Провинциите трябва да бъдат отговорни за закупуване на основните лекарствени средства чрез явно наддаване. Те също трябва да обединяват доставките; да свързват количеството с цената и пряко да сключват договори за покупко-продажба с производителя, като се възползват напълно от покупката на едро за сваляне на цената; да контролират качеството и доставката и да осъщест­вяват цялостен надзор. По такъв начин ще може да се намали ирационалната печалбарска верига между местните здравни заведения и производителите и разпространителите на лекарства, гарантирайки хората да получават сигурни и надеждни лекарства на евтина и разумна цена.

Вторият компонент е създаването на разумен и стабилен механизъм за финансиране на местните здравни заведения. Ако основните лекарствени средства могат да се продават на пациента, без да се маркират, каква политика трябва да се приложи за субсидиране на местните здравни заведения и как нормалната работа на тези заведения да бъде директно свързана с интереса на медицинските работници. По този въпрос трябва да се придържаме към принципа на достойно заплащане на медицинските работници, за да функционират нормално здравните заведения. За да работят те нормално, слабостите във финансирането им трябва да бъдат отстранени цялостно още в инвестиционния план на правителството за развитие на здравните институции и този план може да бъде допълнен с проучване на възможността за финансиране на медицинските услуги чрез здравния осигурителен фонд или по друг начин. При всички обстоятелства финансовото министерство трябва да поеме отговорността за осигуряване на основното финансиране; да проучим активно и възможностите на провинциалните лекари, и на непубличните медицински заведения за реализиране на системата за основни лекарствени средства. Освен това трябва да подобрим  механизмите за наблюдение и контрол на качеството, за унифициране на доставките, за подготовка и използване на основните лекарствени средства, както и за възстановяване на здравната застраховка, за да се гарантира, че реформата няма да се отклони от първоначалния си замисъл.

Трябва да извършим пробив в реформата на държавните болници. Напредъкът и ефективността на реформата на фармацевтичната и здравната система са пряко свързани с разбирането и отношението на всички слоеве на обществото. Освен това, в държавните болници са натрупани различни противоречия, свързани с функционирането на фармацевтичната и здравната система, които са се формирали и нараствали в продължение на години. Затова трябва да осъществим първо пилотна реформа, преди да разширим действието £. Да насърчаваме всички местни общности смело да експериментират и да въвеждат нововъведения в съдържанието и практическия подход на реформата. Затова трябва да работим усърдно в три области. Първата е да създадем механизъм за разделение на труда и координация между държавните болници и местните лечебни заведения, така че държавните болници да отделят повече усилия за лечение на сериоз­ните заболявания, да предават своя опит за справяне с трудностите, както и да подпомагат и ръководят местните медицински заведения за подобряване на обслужването. Втората област е да подобрим механизма на работа в държавните болници, персоналът им да бъде мотивиран и съхранен, да повиши вътрешната си кондиция. Държавните болници трябва да подобрят процеса на диагностиране и предоставяне на лечение, да стандартизират медицинското поведение, да съкратят времето за чакане, да облекчат натоварването на пациентите, да засилят отчитането на разходите и контрола, както и да подобрят вътрешната система на управление, така че да нараства оперативната ефективност и удовлетвореността на пациентите.

Третата област е да потърсим външни фактори за насърчаване на реформата и развитието на държавните болници. Трябва да създадем външна среда за различните социални фактори, които управляват здравни заведения, за да отговорим на различните изисквания на пациентите към здравната помощ.

Държавните болници може постепенно да започнат да предоставят персонализирана и високо специализирана медицинска помощ на пазарна основа. Правителството обаче трябва да засили надзора и контрола, за да се гарантират високи критерии на развитие.

 

Сп. Qiushi, № 12, 2010

Превод д-р Радко Ханджиев

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук