НОВ СОЦИАЛЕН ДОГОВОР ЗА ЕВРОПА – Mанифест на Партията на европейските социалисти

0
192

Манифестът е приет от Конгреса на ПЕС в Мадрид на  23 февруари 2019 г.

 

Европейският съюз трябва да служи по-добре на своите граждани. Европейските избори през май 2019 г. са нашата възможност да променим ЕС и да изградим една по-справедлива Европа.  Обществата ни още плащат социалната цена на икономическата криза от 2008 г., а трябва да се справим с неотложни предизвикателства. Европа трябва да преодолее неравенството, да се бори за данъчна справедливост, да се справи със заплахата от изменението на климата, да овладее възможностите на цифровата революция, да гарантира справедлива трансформация в селското стопанство, да управлява по-добре миграцията и да гарантира сигурност за всички европейци. Европа се нуждае от промяна на ръководството и насоката на политиката, трябва да остави неолибералните и консервативните модели от миналото и да насочи вниманието си към качествени работни места за своите граждани, здравословна околна среда, социална сигурност и икономически модел, който разглежда неравенството и разходите за живот. Статуквото не е вариант. Необходима е радикална промяна, за да се изгради проект за бъдещето, в който да повярват всички европейци. Носталгичните националисти не продават нищо друго освен опасни илюзии, поставяйки под заплаха вече постигнатия напредък и европейските ценности. Ние, социалистите и демократите, трябва да гарантираме благоденствието на гражданите и да осигурим социален и екологичен напредък, като не изоставяме назад никого и никоя територия по време на зеления и цифровия преход. Европа трябва да премине към кръгов модел на производство и потребление, който зачита границите на нашата планета. Искаме да укрепим единството на Европа, като същевременно зачитаме нейното многообразие. В качеството ни на социалисти и демократи ние предлагаме нов социален договор за Европа.

 

ЕВРОПА НА РАВЕНСТВОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА

Неравенството трябва да бъде драстично намалено, а концентрацията на блага и имущества в ръцете на малцина привилегировани трябва да бъде спряна. Една социална Европа със силни социални държави, мрежи за социална сигурност и качествени обществени услуги има решаващо значение за предотвратяване на бедността и защита на нуждаещите се, включително младежи, възрастни хора, уязвими работници и безработни. Имаме задължение да защитаваме хората, ако се разболеят, загубят работата си, получат увреждания или изпаднат в трудно положение. Правото на качествено здравеопазване, образование и достойни пенсии е универсално и трябва да се защитава. Хората от всички възрасти имат право да работят и да живеят достойно. Справянето с безработицата и социалното изключване трябва да става колективно, а не поотделно, като отделни слаби страни. Трябва да се спазва принципът за равно заплащане за равен труд на едно и също място. Всички работници трябва да имат едни и същи права: да няма работа без договор, да няма работа без справедливо възнаграждение, а договорите за нулеви часове и фиктивната самонаетост да се забранят. Ще се борим за достойни минимални заплати в цяла Европа. Бедността сред работещите е морално и икономически неоправдана. Искаме европейски механизъм за допълнително осигуряване за безработица, който да подкрепя държавите членки в случай на силно нарастване на безработицата. Ефективният социален диалог и синдикалното членство са най-добрият начин да се гарантира защитата на работещите и увеличението на заплатите. Ние искаме силен Европейски орган по труда, оправомощен да се бори със социалния дъмпинг и да осигурява справедлива трудова мобилност в целия ЕС. Необходим е социален план за действие, за да превърне стълба на социалните права в ЕС в задължителни правила, които укрепват системите за социално осигуряване, зачитат моделите на пазара на труда и подобряват стандарта на живот.

 

СОЛИДАРНА ЕВРОПА ЗА МНОЗИНА, А НЕ ЗА МАЛЦИНА

Няма да се кланяме на неконтролирани пазарни сили и най-накрая ще сложим край на политиките на строги икономии. Европа трябва да създаде икономически възможности за всички и да гарантира, че просперитетът е устойчив и справедливо споделен от всички европейци. Нуждаем се от дългосрочен инвестиционен план, за да подготвим нашите индустрии и работници, за да могат да се възползват от зеления преход, цифровата революция и растежа на изкуствения интелект. Индустриалната стратегия на Европа трябва да насочи инвестициите към научни изследвания и иновации, да подкрепи обучението и ученето през целия живот и да гарантира, че работните места в ЕС са създадени и защитени. Еврозоната също се нуждае от значителни реформи и от свой собствен бюджет. Европейските фискални правила трябва да бъдат преразгледани, за да се гарантира, че те насърчават устойчивия растеж и заетостта. Социалните права на гражданите трябва да имат предимство пред икономическите свободи за големите корпорации. Искаме данъчно правосъдие и ще продължим да водим борба срещу данъчните измами, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. Ще насърчаваме общ европейски подход, за да гарантираме подходящо ниво на ефективно данъчно облагане и да спрем конкуренцията за намаляване на корпоративния данък. Всеки гражданин и всяка компания трябва да дадат своя справедлив принос за обществото, като спазват данъчните си задължения. Печалбите трябва да се облагат там, където се генерират. Ние ще засилим правилата за финансовия и банковия сектор, защото гражданите не трябва да плащат за грешките, направени от банките, и не трябва да се страхуват за своите депозити. Европа се нуждае от по-голям бюджет, за да осигури сближаване и солидарност между гражданите, регионите и държавите, да подобри жизнения стандарт в цяла Европа и да намали неравенствата.

 

УСТОЙЧИВА ЕВРОПА, КОЯТО ОПАЗВА НАШАТА ПЛАНЕТА

Европа трябва да бъде лидер в борбата за околната среда и в усилията за справяне с изменението на климата, особено след като някои от нашите международни партньори изостават. Европа трябва да защитава биологичното разнообразие на нашия континент и в световен мащаб и да спира замърсяването. Нашата визия съчетава опазването на нашата планета с интересите на всички граждани; чистият въздух, чистата вода, чистата енергия и качествената храна трябва да бъдат достъпни за всички. ЕС трябва да приеме Пакт за устойчиво развитие със социални и екологични цели, за да се гарантира, че икономическите интереси не омаловажават значението на околната среда. Фонд за справедлив преход ще спомогне за изпълнението на Програмата и целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. по социално справедлив начин. Ще издигнем амбицията на ЕС в областта на климата до нивото на Парижкото споразумение и на най-новата наука за изменението на климата. Опазването на околната среда изисква обновяването на европейската индустрия, за да станем лидер в областта на възобновяемите енергийни източници и да бъдем независими от климатичните промени най-късно до 2050 г. Емисиите на CO2 следва да се облагат с данък в целия ЕС по социално справедлив начин, като замърсителите се задължат да плащат и се подкрепят инвестициите в чистата енергия на достъпни цени. Чрез подобряване на мобилността и качеството на въздуха и осигуряването на достъпни и енергийно ефективни жилища можем да подобрим качеството на живот на гражданите. За да постигнем това, ние ще популяризираме План за достъпни жилища и чист обществен транспорт в Европа. Ще се борим с енергийната и водната бедност и ще гарантираме достъпна, здравословна и качествена храна, безопасни продукти и край на вредното излагане на токсични химикали. Реформа на селскостопанската политика на ЕС би спомогнала за посрещането на новите изисквания на обществото, включително устойчиви производствени методи, по-добро хранене, намаляване на разхищаването на храни, по-добро благосъстояние на животните, опазване на климата и опазване на биологичното разнообразие.

 

СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА

Демокрацията е основополагаща ценност на ЕС. Тя трябва да се уважава в Европа и да се насърчава извън границите ѝ. Ние обещаваме да защитаваме и да подобряваме нашата демокрация, като дадем право на гражданите да участват в нея от местно до европейско равнище. Гражданската ангажираност, публичната отчетност и честните и прозрачни процеси на вземане на решения трябва да бъдат засилени на всички равнища. Ние искаме отворени и жизнени общества, в които хората имат равни права и могат да живеят свободни от дискриминация, предразсъдъци и сексизъм и при пълно зачитане на тяхната неприкосновеност на личния живот и сигурност. Културното многообразие обогатява Европа и нейните граждани. Разнообразието е част от идентичността и силата на Европа; правата на всички малцинства трябва да бъдат защитени. Предлагаме Деня на Европа, който отбелязваме на 9 май, да се превърне в официален празник на всички държави членки за честване на мира и единството на Европа. Ще се борим с онези, които проповядват омраза, нетърпимост и дискриминация към другите. Ще защитаваме върховенството на закона и правата на човека във всички държави членки и ще гарантираме, че ЕС разполага с всички необходими инструменти за това. Искаме силни мерки за предотвратяване на злоупотреби с ЕС или публични средства, независимо дали това се случва за частни печалби или за укрепване на политическата власт. Ние ще гарантираме, че организациите, които защитават гражданите, не са подложени на прекомерен натиск по отношение на тяхното финансиране и право на упражняване на дейност. Ние се противопоставяме на онези, които поставят нашата демокрация под натиск, като разпространяват „фалшиви новини“, манипулират обществения дебат или умишлено разрушават демократичния обмен. Свободните и независими медии и гражданското общество трябва да бъдат подкрепяни и да им се позволява да играят ролята си в демокрацията, а тези, които подават сигнали, трябва да бъдат защитени. Укрепването на полицейското и съдебното сътрудничество ще засили борбата срещу трансграничната организирана престъпност и тероризма.

 

ЕВРОПА НА ФЕМИНИЗМА, С РАВНИ ПРАВА ЗА ВСИЧКИ

Всяка форма на дискриминация е неприемлива в нашите съвременни европейски общества. Ние искаме обвързваща стратегия на ЕС за равенство между половете, чрез която ще продължим да водим борба за премахване на различията в заплащането и пенсиите, борба със сексуалния тормоз и насилието, основано на пола, и да гарантираме, че всеки човек има достъп до своите сексуални и репродуктивни пълни права. Всеки човек има право да взема решения за собственото си тяло. Вярваме в общество, в което жените и мъжете се радват на еднакъв баланс между професионалния и личния живот и на равнопоставено политическо участие; всяка жена има право на кариера, точно както всеки мъж има право да отглежда децата си и да се грижи за семейството си. Ние ще бъдем неумолими в борбата си за прекратяване на всички форми на дискриминация. Европа трябва да премахне юридическите и обществените пречки пред ЛГБТИ хората, за да живеят свободно, равнопоставено и с уважение.

 

ЕВРОПА НА НАПРЕДЪКА, С ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Нашите общества ще се изправят пред бъдещето с по-голям оптимизъм, щом нашите младежи имат по-добри перспективи, а нашите възрастни вече не се страхуват от несигурност в по-късния етап на своя живот. Младите европейци трябва да получат права и умения да планират своето бъдеще и да станат граждани с активна гражданска позиция. Развитието на бъдещите поколения трябва да се основава на принципа на солидарност между поколенията. Неприемливо е, че почти едно на всеки четири деца е изложено на риск от бедност. Всяко дете трябва да има достъп до качествено здравеопазване, грижи за децата, образование, жилище и храна. Ние ще приложим европейска гаранция за децата, за да сме сигурни, че това ще стане реалност. За да постигнем целите си за пълна младежка заетост и за намаляване на социалното изключване, ще разширим и гаранцията за младежта, която вече помага на милиони млади европейци да получат качествена работа, стаж или допълнително образование. Образованието е право, което трябва да бъде достъпно за всички. Ще продължим да подкрепяме и укрепваме програмата „Еразъм +“ и да гарантираме, че тя може да бъде от полза за хората от всички социални среди. И накрая, искаме европейските чекове за култура да подпомагат достъпа на младите хора до културата.

 

СИЛНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, КОЯТО ДОПРИНАСЯ ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ

Във все по-нестабилния свят Европа трябва да бъде маяк за демокра­цията, мира и стабилността, както и еталон за социална справедливост, диалог, многостранност, права на човека, достоен труд, върховенство на закона, устойчиво развитие и равенство между половете. Трябва да сме обединени пред лицето на непредвидими и изолационистки партньори и да насърчаваме различна форма на глобализация. В същото време ЕС трябва да настоява за реформа на ООН. Ще се погрижим ЕС да включи задължителни социални и екологични стандарти, права на човека, защита на потребителите и правата на работниците във всички бъдещи търговски споразумения. Тези споразумения следва да подлежат на демократичен контрол, като гарантират необходимото участие на гражданското общество. Ние се противопоставяме на старомодната частна арбитражна система. Ще се придържаме към обещанието да инвестираме 0,7% от нашия БНД в официална помощ за развитие и да укрепим нашите партньорства с развиващите се страни. И в бъдеще ще продължим да развиваме нашата обща европейска отбрана, да обединяваме и да споделяме нашите ресурси, за да осигурим мир и сигурност в сътрудничество с НАТО и други международни организации.

Европа се нуждае от справедлива обща политика в областта на убежището и миграцията, основана на споделена отговорност и солидарност между държавите членки, както и от сътрудничество с държавите на произход и държавите на транзитно преминаване. Всички ние можем да имаме полза от една добре управлявана, редовна и справедлива миграционна система; тя може да помогне за укрепване на икономиката, създаване на нови работни места и поддържане на нашата система за социална сигурност. Европа трябва да управлява миграцията по достоен, справедлив и подреден начин, като поддържа ефективен контрол на своите граници, като същевременно се бори с трафика на хора и с престъпната експлоатация на хора и засилва защитата на нуждаещите се от убежище. За да постигнем това, трябва да отворим безопасни и законни канали, да подкрепим капацитета за защита в съседните региони и да се справим с основните причини за миграцията, включително и за изменението на климата. Това ще наложи ново партньорство с Африка и цялостен европейски инвестиционен план за Африка. Ние ще насърчаваме по-доброто финансиране на политиките за интеграция и ще подкрепяме приемащите градове и общности.

Европейските избори през май 2019 г. са моментът за подписване на нов социален договор за Европа, която защитава правата на гражданите и насърчава солидарността и за Европа, който гарантира по-добър живот на мнозинството, не на малцинството. Ние водим борба за душата на Европа и за общото ни бъдеще. Партията на европейските социалисти ще допринесе за напредъка и ще подобри живота на гражданите в селата, в малките и големите градовете и в регионите в цяла Европа. Подкрепяйки партиите членове на ПЕС, вие ще подкрепите и изградите тази Европа.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук