ИЗ ПРОГРАМАТА НА БСП

0
189

 

Програмата на БСП „За България – свободни граждани, справедлива държава, солидарно общество“ е  приета с решение на 47- ия конгрес на БСП на 22 и 23 ноември 2008 г.

„ЗА БЪЛГАРИЯ – СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ, СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА, СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО“ 
 
 Нашата политика
 
За достоен живот на човека в България днес и утре, за постигането на целите, които осигуряват такъв живот, ние заявяваме намерението си да изработваме и реализираме цялостна стратегия за човешко развитие. Ние основаваме тази стратегия на следните основополагащи идеи, произтичащи от нашите ценности:
свободните граждани, които трябва да могат реално да упражняват пълния обхват на своите конституционни права и свободи – както личните и гражданските, така и политическите, социалните и икономическите, като гаранция за лична и политическа свобода;
справедливата държава, която провежда политика на целенасочено регулиране за преодоляване на социалните полюси, еднакво прилагане на законите; която създава правни, икономически и културни предпоставки за достойно човешко съществуване на всеки, предоставя равни шансове за реализация на всяка човешка личност, особено на децата и на младите поколения, работи за увеличаване на благосъстоянието на цялото общество;
–       солидарното общество, което отговаря на разбирането, че граждан­ското общество остава недовършено и половинчато, ако не е солидарно, ако не е общество на самостоятелни и отговорни граждани, които търсят защитата на своя интерес в рамките на общия и виждат в кооперативния принцип жизнено необходим компонент за достоен живот в модерното общество.
 
Стремежът към равноправно и солидарно общество същевременно не може да означава нито ограничаване на неприкосновеността на личното пространство на гражданина, нито подмяната на принципа на равенството с произвола на приравняването. Затова сме за истински солидарно общество, което е снабдено с необходимите защити и прегради, което е способно не само да възнаграждава, но и да санкционира и отхвърля злоупотребата с предимствата, които предлага.
 
В съвременните български условия ние разглеждаме Конституцията като основата, на която може и следва да изградим своята политика за реализацията на тези идеи през следващите петнадесет – двадесет години.
 
Основният закон на страната ни още в своя преамбюл издига във върховен принцип правата на личността, нейното ДОСТОЙНСТВО И СИГУРНОСТ! От основополагащо значение са нормите на Член първи от него, който постановява, че цялата държавна власт произтича от народа, както и че никой не може да си присвоява народния суверенитет!
 
Народът ∙ Държавата ∙ Обществото
 
Народът
 
Днешната дълбока социална диференциация, разочарованието, обезверяването и противопоставянето в съвременното общество спъват способността на народа реално да стане носител на властта, възможностите за развитие на демократична политическа култура, създават особено благоприятна почва за манипулации и популизъм.
 
Нашата цялостна стратегия и политика се подчиняват на императивната цел да се преодолее отчуждението между народ и власт, за да се осъществи у нас и сега великата идея за народния суверенитет! Следва да градим волята за народовластие въз основа на съзнанието за българското гражданство като принадлежност към българския народ, като синтез на граждански и народностни добродетели.
 
Върховното предизвикателство пред нас като народ днес е реалността, че България се намира в състояние на трайна демографска криза с потенциал да прерасне в катастрофа. Множеството фактори, обусловили и отрицателния ръст на населението от 80-те години на миналия век насам, и масовата емиграция след 1989 г., изисква не просто нова демографска политика на държавно ниво, а всеобхватна програма на всички държавни и неправителствени структури и общности на национално и местно равнище.
 
 Като цяло решаващото условие да пречупим демографския срив е и ще бъде способността ни да развиваме България като желано място за живот на днешните и бъдещите поколения. Именно това условие императивно налага необходимостта от нова стратегическа алтернатива за страната, подчинена на приоритетите на човешкото развитие, на интересите на гражданина и обществото.
 
Държавата
 
Българският народ от времето на националното си Възраждане има един върховен национален идеал – чистата и свята Република! Днес ние, българските социалисти, категорично отстояваме държавното устройство на България като република с парламентарно управление, рамката за изграждане на демократична, правова и социална държава.
 
Длъжни сме обаче ясно да осъзнаем, че все още сме далеч от това  нашата държава да е пълноценно демократична, в истинския смисъл правова, наистина социална. За да се изпълни с реално съдържание тази същност на конституционния модел, от решаващо значение е дали има парламент, правителство и съд, органи на местното самоуправление, които разполагат с компетентността и авторитета да защитават интересите на гражданите, да модернизират страната като европейска държава на ХХI век.
 
На сегашния етап отдаваме приоритет на необходимостта да се осигури добро управление за гражданите. Социалната държава, която си поставяме като цел да градим, трябва да бъде в състояние да предотвратява формирането на монополно високи цени на основни продукти и услуги, като хранителните стоки, горивата, комуникационните услуги и др.; да поддържа и развива преки връзки между образованието, иновациите и бизнеса; да защитава стратегическите интереси на обществото в сектори като енергетиката, селското стопанство, опазването на околната среда, високите технологии и външноикономическите отношения.
 
Като приоритетна насока на процесите на модернизация ще развиваме местното самоуправление, като едновременно с това утвърждаваме унитарния характер на държавата. Ще провеждаме цялостна стратегия на балансирано развитие на всички райони на страната, на преодоляване на дълбоките регионални различия. Един от определящите приоритети на тази стратегия следва да бъде разработката на политика за устойчиво развитие на българското село в новите условия.
 
Обществото
 
Съвременното българско общество е подложено преди всичко на поляризиращото влияние на пазарната икономика по отношение на доходи и равнища на живот. Наред с формирането на зараждаща се средна класа, все по-явно се очертава трайното обособяване на социален слой бедни хора, живеещи на ръба на оцеляването, обхващащ поне една пета от населението. На противоположния полюс се откроява прослойка с равнище на богатство и живот, напълно откъснати от средните за страната стойности.
 
Сега основният дефицит в съвременното българско общество е този за справедливостта. Трансформацията на собствеността в годините на преход, вместо да се извърши въз основа на принципите на отговорно управление и производително оползотворяване на фондовете, прие формата на ликвидация или „източване” в неявни и често „офшорни” държатели. В резултат е почти ликвидирана основата за солидарни усилия и действия, обединяващи различните социални слоеве и групи около общонационални каузи; вместо това на практика властва нагласата за поединичен напредък, твърде често за сметка на другите, на обществото.
 
В основата на бедността в нашето общество стои разрушителното въздействие на нерегулираните пазарни сили и недостатъчната ефективност на държавното въздействие. В тези условия се обезсмисля основополагащата ценност за равенството, принципът за равните възможности на всеки гражданин да намери работа, да създаде дом и семейство, да има достоен живот.
 
Ето защо за нас на първо място стои задачата да осигурим условия за развитие на обществото въз основа на ценностите и принципите на хуманността и солидарността. Това означава да формираме общество, в което не парите, а политиката определят шансовете за достоен живот, последователно да ограничаваме и изолираме пазарния натиск в политиката и държавното управление.
 
Възприемаме също като своя приоритетна задача да работим за преодоляване на закостенелите стереотипи за ролята на жената в съвременното общество. Затова поемаме каузата да бъдат премахнати бариерите срещу професионалното израстване на жените, да се осигурява равноправното им включване в кариерата и политиката, в деловия живот; кауза, която споделяме със съвременните леви партии. 
 
Грижата и развитието на децата е задължение не само на техните родители, но и на обществото като цяло. Затова ще насърчаваме отговорното родителство и ще настояваме за по-висок обществен контрол и силна нетърпимост към всички форми на погазване на правата на децата. Ще работим за това всяко семейство да има толкова на брой деца, колкото би искало, без да се налага майките и бащите да жертват за това своята кариера.
 
Изграждането на достъпна мрежа от качествени услуги за деца и възрастни хора ще върне жените към активно включване в обществения живот и трудовата реализация. Съчетанието на професионалния и семейния живот сега представлява непосилна задача за майките и бащите. Отговорността да преодолеем тази бариера е не само на обществото, но и на фирмите чрез мерки, които да адаптират режима на работното място към потребностите на работниците и специалистите със семейните задължения.
 
В отговор на демографските проблеми пред страната и на целта за догонващо икономическо развитие и постигане на икономика на знанието, е необходима дългосрочна национална младежка политика. В нейната основа следва да стои разбирането, че младите хора са богатството на страната, в което е жизнено необходимо да се инвестира.
 
На това разбиране трябва да се подчинят промените в образователната система; специалната подкрепа за младите семейства и грижата за децата; приобщаването на младите хора в управлението на всички нива; приоритетното им включване в икономическия и обществения живот. Ние ще работим за достойна професионална реализация на младите хора в България. Ще създаваме условия напусналите страната млади хора да се завръщат.
 
Историческо постижение на нашето общество е етническата толерантност, формиралото се в условията на тежки изпитания съжителство и съпричастност между българските граждани от различните етнически общности. Нашето намерение е в съвременните условия да утвърждаваме и развиваме този модел като основа за пълноценна и равноправна социална интеграция на етническите общности.
 
Политиката ни към хората от различните етнически, както и религиозни общности, се гради на разбирането за гарантирани човешки права на всеки, за равното право на човешко развитие като основи за трайна етническа и религиозна толерантност и разбирателство в обществото. Въз основа на това разбиране ще работим за необходимите условия българските граждани с различна етническа и религиозна принадлежност да могат да поддържат и развиват традиционната си култура и изповедание, своята идентичност, като същевременно пълноценно се интегрират в общонационалната култура и език.
 
БСП утвърждава правото на всеки човек на свобода на съвестта и вярата, както и равенството пред закона, без оглед на неговата религиозна принадлежност и убеждения. Ние, социалистите, ценим голямата роля на Българската православна църква в съхраняването на българската духовност и национална идентичност. БСП подкрепя инициативите за равнопоставен диалог между културите и религиите като елемент от новото глобално разбиране за международното и междудържавното сътрудничество.
 
 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук