КАКВО БЕШЕ ПОСТИГНАТО ДОСЕГА И КАКВО ПРЕДСТОИ

0
152

 Анна Георгиева e създател и редактор на „Списание Парламенти‒Солидарност“. Била е журналист в БТА, наблюдател и кореспондент в Европейския парламент и Европейската комисия в Брюксел, отговорник за връзките с обществеността в ЦИК и др.

 

 От идеята за провеждане на Конференция за бъдещето на Европа до нейното материализиране измина достатъчно дълъг период. Започвайки от една проевропейска реч на президента на Франция Еманюел Макрон, минавайки през съвместна френско-германска декларация, в която бяха очертани контурите на бъдещата инициатива, спъвайки се в разразилата се ковидпандемия и дългото съгласуване на детайлите и ролите между основните европейски институции, в крайна сметка беше сложена началната точка, която предопредели старта на Конференцията. Такава стана Съвместната декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа, подписана от председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията на 10 март 2021 г. (виж сп. „Ново време“, бр.3-4/2021, с.229-235). В нея бяха посочени целите на Конференцията, бяха изброени основните теми за обсъждане, беше начертана структурата на работа – пленарни сесии; изпълнителен съвет, който ги подпомага; многоезикова електронна платформа, чрез която европейските граждани ще могат да изразят вижданията и предложенията си за по-нататъшното развитие на европейския проект, и най-важното – Конференцията се прави, за да се чуе думата на обикновените европейци, да се доближат европейските институции, обвинявани често и справедливо в бюрократизиране и откъсване от реалните нужди и тревоги на гражданите, до източника на пълномощията им – народите на Европа.

На 9 май 2021 г., в Деня на Европа, Конференцията за бъдещето на Европа стартира с учредителната сесия на пленарния състав с церемония в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, на националните парламенти, обикновени граждани заявиха своите очаквания от Конференцията. Целта на Конференцията е гражданите да се включат активно в дебата за бъдещето на Европа с конкретни идеи, предложения и виждания за развитието на европейските политики и Съюза. Основните теми, по които ще се води дебатът и е важно да се чуе гласът на европейците, са: европейска демокрация и ценности, права, върховенство на закона, сигурност; промени в климата, околна среда и обществено здраве, по-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, млади хора, култура, спорт и цифрова трансформация; мястото на ЕС в света и миграция.
 
Учредителната пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа се състоя на 19 юни 2021 г. в Европейския парламент в Страсбург(вж. сп. „Ново време“, бр.5-6/2021, с. 189-197). Следващата пленарна сесия на Конференцията е предвидена за 22–23 октомври т.г., а първата сесия на Европейските граждански панели се очаква през септември т.г.
 
За успешното провеждане на Конференцията се отделя отговорна роля освен на Европейския парламент и другите европейските институции и на националните парламенти и институции. Събития, свързани с Конференцията, се провеждат навсякъде в ЕС на национално, регионално и местно ниво. Конференцията за бъдещето на Европа съчетава онлайн и офлайн събития, организирани от структури на гражданското общество и граждани, европейските институции и национални, регионални и местни власти. Те следва да привлекат в процеса на обсъждане най-широки кръгове граждани, от най-различни слоеве и професии.
 
Резултатите от организираните събития и идеите на европейците, свързани с бъдещето на Европа, се публикуват на откритата на 19 април т.г. многоезикова цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа ‒ https://futureu.europa.eu/. Там европейските граждани могат да обсъдят своите предложения и с други европейци. По данни на Европейския парламент от юли т.г. досега на онлайн платформата на Конференцията са публикувани над 5000 идеи по темите на Конференцията. Направените предложения на гражданите и препоръките от организираните събития ще послужат като основа за последващи дискусии в четири граждански панела.
 
Европейски граждански съвети ще обсъждат идеите, предложени на онлайн платформата или на събития и ще формулират предложения за промени в ЕС. Те ще бъдат включени в пленарните заседания на Конференцията и в крайна сметка в окончателния доклад на Конференцията. Ще има четири европейски граждански съвета. Всеки от тях ще се състои от 200 европейци, подбрани на случаен принцип, но по начин, който да гарантира, че те са представителни за Европейския съюз и отразяващи социално-икономическото, демографското и образователното многообразие на ЕС. Всеки от гражданските съвети ще избере 20 членове, които ще го представляват на пленарните заседания на Конференцията. Европейските граждански съвети ще заседават поне три пъти. Първите срещи са планирани за септември и началото на октомври, вторите заседания ще се проведат през ноември, а след това те ще приключат работата си през декември и януари.
 
Пленарните сесии на Конференцията ще обсъждат и развиват предложенията на гражданските съвети и ще се подготвят препоръки за конкретни действия на ЕС. Пленарните заседания имат важна роля за Конференцията, тъй като дават възможност на институциите и правителствата в ЕС да се срещнат директно с гражданите и да обсъдят техните предложения. На пленарните заседания на Конференцията се срещат граждани и представители на Европейския парламент, националните парламенти, правителствата в ЕС, Европейската комисия, неправителствени организации и социални партньори. Освен в края на октомври пленарни сесии се предвижда да се провеждат всеки месец от декември 2021 г. до март 2022 г.
 
Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа съвместно с пленарния състав на Конференцията ще изготви окончателния доклад и ще трябва да получи одобрение от него. Учредителното заседание на Изпълнителния съвет на Конференцията се състоя на 24 март 2021 г. Изпълнителният съвет на Конференцията включва представители на Европейския парламент, Съвета на ЕС , Европейската комисия и наблюдатели от други организации. Докладът на Изпълнителния съвет на Конференцията ще бъде представен на Европейския парламент, Съвета и Комисията за последващи действия. Окончателният доклад се очаква да бъде подготвен през пролетта на 2022 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията са поели ангажимент да предприемат последващи стъпки по препоръките на гражданите и заключенията на Конференцията в Съвместната декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа.
 
Какъв ще бъде крайният резултат от Конференцията предстои да видим. Тя ще приключи в рамките на Френското председателство на ЕС през юли 2022 г. Наред със свръхоптимистичните очаквания се прокрадва и скептицизъм, успоредно с призивите за нов европейски договор или сериозни промени в настоящия се появяват и опасения, навеяни от неуспеха на Европейската конституция преди десетилетие. В крайна сметка всичко зависи от гражданската активност на всички нас, от реалистичността на предложенията, но и от прозорливостта на европейците, които знаят от какво има нужда Европа, за да продължи да бъде модел на просперитет.

Конференцията за бъдещето на Европа навлиза в ключов етап
 
„Бъдещето на Европа е в твоите ръце. Изрази своето мнение“ е мотото и призивът на Конференцията за бъдещето на Европа. Европейските граждани искат ефективен ЕС, близък до техните грижи и тежнения, искат промени. Ще успее ли Конференцията да улови тези тенденции? Важна е гражданската подкрепа и на обикновените хора, не само на тези, ангажирани с европейската тема. По мнение на наблюдатели на европейските процеси след откриването ѝ през пролетта тази година Конференцията за бъдещето на Европа сега навлиза в ключов етап и предстои най-важното разбиране за това накъде ще върви ЕС. Ще бъдат ли активни европейците и ще бъде ли чут техният глас предстои да видим.
 
На своето шесто заседание, проведено на 19 юли т. г. в рамките на Словенското председателство на ЕС, Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа реши да предостави повече места за участие в пленарните заседания на Конференцията за регионалните и местните избрани представители, както и за социалните партньори. Съветът внесе поправки в процедурните правила като добави допълнително по шест избрани представители от регионалните и от местните власти за участие в пленарните сесии. Членовете на Съвета се съгласиха да увеличат и броя на представителите на социалните партньори от 8 на 12 души.
 
Съветът обсъди и комуникационния план, разработен съвместно от Европейския парламент, Европейския съвет и Комисията. Беше договорена близка координация между трите институции с цел засилване на общественото участие в многоезиковата дигитална платформа. Другите структури, които са включени в състава на Съвета, също ще предприемат стъпки в тази насока.
 
Съветът се занима и с осъвременена версия на организацията на Европейските граждански панели, както и с работните методи на работните групи към пленарните заседания, в които е предвидено участието на представители на гражданските панели.
В рамките на дискусията съпредседателят на Изпълнителния съвет на Конференцията Ги Ферхофстад отбеляза, че „взетите решения и подобрения в правилата показват, че контурите на Конференцията вече приемат завършен вид. Сега е ред на съдържателната част, в която влизат както идеите, изразени от гражданите чрез многоезиковата дигитална платформа, така и предложенията от започващите през септември граждански панели. Всички идеи и предложения ще бъдат представени и ­обсъдени на пленарните обсъждания, така че да можем да представим обобщеното виждане за един по-отговорен, ефективен и демократичен Съюз, който нашите граждани искат и заслужават.“
 
От името на ротационното председателство на ЕС словенският държавен секретар Гашпар Довжан заяви, че „днешните изменения в архитектурата на Конференцията ще доведат Европа отвъд столиците на държавите членки и ще позволят граждани от различни социални слоеве да вземат думата. Всеки европеец има своите собствени мечти и безпокойства по отношение на европейския проект и тези виждания трябва да бъдат изслушани, особено когато се обсъжда общото ни бъдеще. Искаме да дадем думата на колкото се може повече европейски граждани, за да разберем в каква Европа те искат да живеят, например, след 30 години“ .
 
Дубравка Шуица, вицепрезидент на Комисията за демокрацията и демографията, посочи, че „се пристъпва към следващата фаза на процеса: обсъжданията в европейските граждански панели, които представляват истински иновативен аспект от Конференцията за бъдещето на Европа“.
Предвижда се първата сесия на европейските граждански панели да се проведе през септември т. г. преди следващата пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа на 22–23 октомври т.г., съобщават от Европейския парламент.
 
Повече материали за Конференцията за бъдещето на Европа може да четете в сайта на многоезиковата дигитална платформа на Конференцията https://futureu.europa.eu/?locale=bg, както и в съвместната специализирана рубрика „Конференция за бъдещето на Европа“ на списание „Ново време“ и онлайн изданието „Списание Парламенти ‒ Солидарност“.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук