ИМА ЛИ ПОЧВА СОЦИАЛИЗМЪТ У НАС?

0
1142

Краткият отговор е: ДА, ИМА! Само някой трябва ясно да формулира съвременното понятие за „социализъм“ и да го вкара като базова ценност в съзнанието на хората у нас. В днешно време хората възприемат всякакви идеи, защо да не възприемат и социализма?

Без да е ясно какво е растението(социализъм) и как се обработва и засява почвата (общество) е невъзможно да се получат очакваните плодове. Разяснения по тези въпроси са в дългия отговор:

            І. ПОЯСНЕНИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА ВКАРВАНЕ НА ИДЕИ В СЪЗНАНИЕТО.

От вечни времена по света се води война за умовете и душите на хората (ментална война). Сега тя е по-интензивна и тотална поради информационните технологии, които позволяват бърз и пряк достъп до съзнанието на всеки индивид, прескачайки социалните филтри – семейство, общност, държава.

Пример: Внучето счита баба си за личен враг, защото така са му казали в Интернет. Била е комунистка.

Технология на съвременната „ментална война“ (най-общо):

 1. Създаване на хаос в мисленето на човека чрез премахване йерархията на ценностите и върховенството на абсолютните ценности (сакрали, аксиоми, догми), които стабилизират психиката, формират цивилизационния човек и служат за оценка на идеите и събитията. Без йерархия всички ценности и идеи се превръщат в еднакво важни. Човекът престава да различава доброто от злото, истината от лъжата, обективната реалност от виртуалната, главното от второстепенното. Такъв човек, прескачайки от една мисъл на друга, не може да подреди нито собственото си поведение, нито живота около себе си.

Този етап на менталната война беше успешно и масово реализиран от либерализма чрез хаос и многопосочно говорене – мнозинството от хората вече са подготвени за деструктивно зомбиране.

 1. ПОДМЯНА по случайно вътрешно или целенасочено външно убеждение на традиционните ценности със случайни, маниакални, „свръхценни идеи“ (според психиатричната терминология), колкото и нелепи да са при трезва оценка.
 2. Стремежът на човека към стабилност премахва хаоса в мисленето, като разумът кристализира около новия догматичен център – „свръхценната идея“, но вече НЕ като разум на цивилизационен човек, а като привърженик на деструктивна секта. Пост-човек, зомби с промит мозък, човек „обсебен от бесове“(според религиозната терминология).

Забележка: Има типологическо сходство на мисловните процеси при цивилизованите хора и обхванатите от маниакални идеи хора:

            – центриране на мислите около „свръхидеята“, подчинение на всички ценности на главната;

            – упорство и настойчивост в прокарване на своята „свръхидея“;

            – саможертва за идеята и остра форма на агресия по отношение на тези, които не я приемат;

            – постоянство, цялостност, приемственост и последователност в реализация на своята „свръхидея“.

При цивилизованите хора резултатът от „свръхидеята“ е съзидателен, при маниакалните – разрушителен.

Примери: 1. Свръхценната идея „борба със задкулисието“. Нелепа при трезва оценка. Възприета от някои наши политици и последователите им като „свръхценност“, с последващи конкретни действия и последствия.

 1. Свръхценната идея „Германия над всички“ през 30-те години на миналия век. Нелепа при трезва оценка. Възприета от германските ръководители и народа като „свръхценност“, с последващи конкретни действия и последствия.
 2. Свръхценната идея „Украинците – по-великата нация“. Нелепа при трезва оценка. Възприета от украинските ръководители и част от народа като „свръхценност“, с последващи конкретни действия и последствия.

Забележка: Хомофобията винаги кристализира във фашизъм. Историята показва – фашистите не се радват на дълъг живот.

Детайл: В средновековието човекът, обявен според тогавашните абсолютни ценности за обсебен от дявола, са го изгаряли на клада. За да не вреди и да не заразява другите. В днешно време, поради разрушена ценностна йерархия в обществото, такъв човек го правим министър-председател. С всички произтичащи последствия за обществото.

ІІ. ЩО Е ТОВА СОЦИАЛИЗЪМ?

Ще формулирам определение за понятието „социализъм“ на ниво висши идеи:

Социализмът е общество, осигуряващо достоен живот за всички и изградено на принципа за върховенство на обществения интерес над частния, на общото благо над частното.

При социализма висша ценност за човека е участие в обществените дела, а личният комфорт и безопасност (разумно ограничени) са средство за постигане на тази ценност.

Срещу горното определение за социализъм могат да възразят само либералите, според които частният интерес стои над обществения, общо благо не съществува, висша ценност за човека е комфорт и безопасност, а обществените дела са нужни само за тяхното обезпечаване.

Плановата икономика, основана на човешкия рационализъм и сътрудничество, е икономическото лице на социализма. Капиталистическата икономика, основана на стихийност на пазара и канибалската идея за унищожаване и поглъщане на конкурента, е икономическото лице на либерализма и фашизма.

Съществуват различни варианти за начина на реализиране на социалистическо общество. Марксисткият социализъм, с неговите идеи за обществена собственост на средствата за производство, диктатура на пролетариата и световна революция, е само един от вариантите за изграждане на социализъм. Експериментите при реализацията му не помогнаха, а по-скоро попречиха на идеята на социализма, дискредитирайки я с извращения на тема „рационализъм“ при осигуряване живота на хората, безцелни ограничения и смесвайки я с идеите на либерализма.

Предимствата на социализма, като общество с върховенство на общия интерес над индивидуалния, са поне две:

 1. Човекът непрекъснато повишава своята жизнеспособност, движейки се по пътя на прогреса към съвършенство. Когато биологическата еволюция (физическо усъвършенстване, необходимо за оцеляване в природата и сред конкурентите) почти достига своите граници и се увеличава множеството на индивидите, на основата на разума се засилва развитието на другия еволюционен компонент – социалният (взаимодействие със себеподобните). От конкуренция хората преминават към кооперация, от индивидуално поведение към колективно.

Ние сме съвременници на част от този преход – от либералния обществен модел с конкуренция на индивидите към модели на социалност, колективност, общинност.

Социализмът, чрез принципа за върховенство на обществените интереси над частните, съответства на общото направление за развитие на човека – социалната еволюция. Либерализмът, чрез преноса на биологичните еволюционни принципи върху социалното пространство, е контра-еволюционно отклонение, което постепенно ще изчезне.

 1. Присъединяването ни към англо-саксонската империя вкара у нас и нейната идеология – либерализма, но не във формата на класическа идеология, а като постидеология. Това означава, че ценности и идеите не се заявяват публично и не се обсъждат, което създава усещане за отсъствие на идеологии въобще. Либерализмът, навлязъл и в битието на човека като постидеология , наложи в съзнанието вяра за отсъствие на идеологически алтернативи.

Тридесетгодишното действие на либерализма у нас доведе до това, че България е на път да изчезне поради отреденото и в империята място на „победения“ в конкурентната борба. Този процес срамежливо наричаме „демографска криза“.

За да не изчезнем като народ, трябва да се освободим от либерализма, с неговия култ към разпадане, разлагане, тъмнина и смърт! Алтернативите са социализъм или фашизъм. Аз избирам социализъм! За вас – не зная

            ІІІ. КАКВО ДА СЕ ПРАВИ (план за действие в четири точки)?

 1. Създаване на НЕФОРМАЛНА група от единомишленици които, използвайки методите на аксиологията, да формулират съвременното понятие „социализъм“ на нива върховна ценност и универсални ценности (едно ниво по-ниско). Разработките да са във форма, годна за използване в технологиите на менталната война.

Липсата на ясно формирани универсални ценности създава разнопосочност при решаване на проблемите на нива локално-групови и индивидуални ценности.

Забележка: Използваното тук понятие „единомишленици“ означава група от хора, които са:

            – неувредени фатално от идеите на либерализма и уверени в необходимостта от смяната му със социализъм.

            – с развито критическо мислене, устойчиви на манипулации, познаващи и уважаващи логичното мислене и методологията на научните изследвания, с умения за работа в екип.

И сега има групи хора, които се занимават с проблемите на социализма. Не се забелязва тяхно съществено въздействие върху общественото съзнание. Вероятни грешки са, че се занимават с проблемите на нива текущи събития или личности, без да са изяснили проблемите на най-високо ниво(идеи), и второ – не използват достатъчно компетентно технологиите на политическите комуникации.

 1. Да бъде съставена политическа програма и устав на Социалистическа партия (не лява въобще, а социалистическа) за прилагане на идеите в реалната политика.

Идеите в политическата програма да съответства на разработените универсални социалистически ценности, а уставът да гарантира организационно реализацията им.

Политическа партия е необходима на социализма за масовото разпространение на идеите, а при получаване на власт – за превръщането на идеите в държавна норма.

 1. Да бъде отправено предложение към БСП за приемането на програмата и устава като свои основни документи. Има голяма вероятност най-много социалисти да се намерят в редиците на БСП. Ако тази хипотеза се окаже невярна, а либералните поражения в партията са големи и БСП отхвърли програмата и устава – да се създава нова социалистическа партия. Добре разработени програма и устав на Социалистическа партия няма да останат неизползвани!
 2. На всички етапи от плана да се разпространяват социалистическите ценности и идеи чрез технологиите на политическите комуникации и менталната война.

Считам, че целевата група, от която се търси подкрепа за социализма и към която следва да се насочат политическите послания, трябва да се определя по НОВ НАЧИН – според съзнанието, а не според битието, както традиционно я определя БСП.

Догмата „Битието определя съзнанието“ не е безусловно вярна. Факт е, че получаващите социални помощи не се превръщат автоматично в социалисти, въпреки желанието на някои политици и еднаквия корен на думите социални и социалисти.

Ако БСП (и други партии) се занимава само с битието(храната и тока) на населението, а грижата за съзнанието е оставена на други хора, съм сигурен че след пет години ние ще имаме мнозинство от нахранени (даже охранени) фашисти. Само не съм сигурен какъв ще бъде видът на фашизма, но най-вероятно ще е екофашизъм.

ІV. РЕЗЮМЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИДЕИ В ГОРНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ.

 1. Определение за понятието „социализъм“:

Социализмът е общество, осигуряващо достоен живот за всички и изградено на принципа за върховенство на обществения интерес над частния, на общото благо над частното.

 1. Целева група, от която се търси подкрепа за идеите на социализма: да се определя по нов начин – според съзнанието, а не според битието. Въвеждането на идеите трябва да се извършва пряко в съзнанието на хората, а не посредством битието им.
 2. Методи за въвеждане на социализма в обществото – чрез технологиите на „менталната война“. Без да се измени ценностната система на човека, социалистическите идеи няма да бъдат приети от обществото.
 3. План за действие в четири точки:

            Определение на съвременното понятието за „социализъм“ на нива върховна ценност и универсални ценности във форма, подходяща за използване в менталната война; разработване на програма и устав на Социалистическа партия (не лява въобще, а социалистическа) с цел прилагане на идеите в реалната политика; въвеждане в БСП или в нова партия на програмата и устава; разпространение на ценностите и идеите на социализма чрез технологиите на политическите комуникации и менталната война.

Без претенции за изчерпателност и истина от последна инстанция се надявам, че изложените от мен идеи и ценностен анализ ще помогнат за реализиране на социализма в България.

Благодаря Ви за вниманието!

Изказване на дискусията „СОЦИАЛИЗМЪТ ИМА ПОЧВА У НАС!“, организирана на 19 юли 2022 г. от Комисията по идейно и програмно развитие  на ГС на БСП-София.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук