На 8 май т.г. гос­ти на дис­ку­си­о­нен клуб "Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во" към РС на БСП "Сла­ти­на" бя­ха на­род­ни­те пред­с­та­ви­тел­ки от Ко­а­ли­ция за Бъл­га­рия Ма­ру­ся Люб­че­ва, член на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент и кан­ди­дат за ев­ро­де­пу­тат от Плат­фор­ма Ев­ро­пейс­ки со­ци­а­лис­ти, и д-р Ива Стан­ко­ва.

ЕВРОПА МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ

Бр.5-6, Май-Юни 2007
Маруся Любчева: Мно­го важ­на част от ра­бо­та­та на един на­ро­ден пред­с­та­ви­тел и член на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент са сре­щи­те му с из­би­ра­те­ли­те. Не са­мо в пре­диз­бор­ни пе­ри­о­ди. В Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент все­ки ме­сец има по ед­на сед­ми­ца, оп­ре­де­ле­на за сре­щи с из­би­ра­те­ли. Та­ка той се прев­ръ­ща в най-граж­дан­с­ка­та ин­с­ти­ту­ция на ЕС, под­дър­жа пул­са на граж­дан­с­ка­та ак­тив­ност по ре­ди­ца важ­ни проб­ле­ми. То­зи кон­такт е пос­то­я­нен и за­реж­да все­ки член на пар­ла­мен­та с не­об­хо­ди­ма­та "ре­ги­о­нал­на енер­гия", за да за­щи­та­ва интересите на своя ре­ги­он в различните парламентарни струк­ту­ри.

Днес съ­ю­зът не е то­ва, ко­е­то до­ри са меч­та­ли не­го­ви­те съз­да­те­ли, а всич­ки очак­ват и но­ви­ стъп­ки за прев­ръ­ща­не­то му в ос­но­вен фак­тор на све­тов­на­та по­ли­ти­ка и ико­но­ми­чес­ко раз­ви­тие. В то­зи мо­мент учас­ти­е­то на Бъл­га­рия в пър­ви­те за нея ев­ро­пейс­ки из­бо­ри при­до­би­ва из­к­лю­чи­тел­но зна­че­ние.
Бъл­га­рия е член на ЕС бла­го­да­ре­ние уси­ли­я­та на мно­го хо­ра, на пра­ви­тел­с­т­ва, на бъл­гар­с­кия пар­ла­мент, но пре­ди всич­ко на уси­ли­я­та, ко­и­то по­ло­жи­ха бъл­га­ри­те. Без тях то­ва прос­то ня­ма­ше как да се слу­чи. Бъл­га­рия ви­на­ги е би­ла ев­ро­пейс­ка дър­жа­ва и на та­зи зе­мя ви­на­ги са...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови