ПРЕДИ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, „ЛЕВИЦАТА!“ ИЗЛИЗА С ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

0
1406

Децентрализацията и устройствените планове на общините са ключови за качествено и ефективно местно самоуправление. В момента са наблюдават значителни различия при темповете на развитие и показателите на регионите в България, които се дължат основно на централизираната система на управление, която е силно зависима от цялостната държавна политика. Преотстъпването на общините на част от данъците върху доходите на физическите лица и ДДС и балансиране, чрез изравнителна субсидия, е най-добрият начин за финансиране на местната власт. Около тази теза се обединиха представителите на „ЛЕВИЦАТА!“ в рамките на дискусия „Местните власти в България – състояние и перспективи“. Във форума, който събра над сто човека, участваха кметове на общини и на кметства, общински съветници, областни управители и експерти.

Акцент беше поставен върху изработване и прилагане на Общ устройствен план за всяка община. Общият устройствен план е инструмент, с който се постига съгласуване на демографското, икономическото, социалното, пространственото и времево развитие на общността. Приемането на подробни устройствени планове, трябва да предотврати презастрояването в столицата, на големите градове и курортите, както и да ограничи високото строителство там, където то е несъвместимо с оформени културно-исторически квартали и влошава инфраструктурата и жизнената среда.

От „ЛЕВИЦАТА!“ са категорични, че териториалното планиране и градоустройството не трябва да позволяват нерегламентирано разрастване на градските зони, като за целта трябва да се осъществява строг контрол върху промяната статута на земята за спекулативно строителство.

„Държавата абдикира от свои задължения към общините, което не дава възможност на местната власт да изпълнява пълноценно отговорностите си. Процесът на децентрализация е спрян. Задълбочава се финансовата зависимост на общините от държавния бюджет. Определените за общините средства за субсидии и капиталови разходи са недостатъчни и често се разпределят по неясни формули. Държавата продължава да прехвърля на общините задължения, без да осигури финансовото им обезпечаване. Така общините осигуряват дейностите си в услуга на гражданите в условия на финансов недостиг, който предопределя ниското им качество“, заяви Костадин Паскалев при откриването на дискусионния форум.

По време на дискусията бяха обсъдени целите и приоритетите пред местните власти за периода 2023 – 2027г., както и основните проблеми в устройството и благоустрояването на населените места, социалните грижи и общинското здравеопазване, образованието, възможностите за икономическо развитие и финансова стабилност и перспектива.

Преди изборите за местни органи на самоуправление, „ЛЕВИЦАТА!“ ще излезе с Платформа за политиката на местното самоуправление. Амбицията на формацията е да осигури възможности за силно и компетентно местно управление, което води до предоставяне на качествени услуги на населението. Коалицията ще работи за приемане на икономически мерки за висока заетост и добри доходи за работещите – създаване на здравословна и природосъобразна жизнена среда и цялостна промяна в принципите на здравеопазване така, че здравето и животът на българските граждани да бъдат защитени, независимо от региона, в който живеят.

Сред основните приоритети на формацията са увеличаване размера на средствата от държавния бюджет за общините при ясни критерии и правила, изработването на единни стандарти за услугите, които се предлагат от общините, подобряване качеството и съкращаване на сроковете за предоставяне на гражданите и бизнеса на административни и технически услуги.

Като ключови цели бяха посочени още насърчаване на активната роля на общините за подобряване инвестиционната среда чрез изграждане и подобряване на инфраструктурата и създаване на нови икономически зони, както и съхраняване на общинската собственост и ограничаване на практиката за нейното разпродаване и концесионирането на общински услуги.

Сред посочените цели в платформата, изработена от „ЛЕВИЦАТА!“, са политики, насочени към младите семейства и стимулиране на раждаемост (в т.ч. достъп до качествено здравеопазване, образование, детски градини, социални и административни услуги и т.н.), развитие на центрове за култура и духовност, вкл. и в малките градове и села, пряко участие на гражданите в местното самоуправление и стимулиране на младите хора по места за участие в граждански инициативи съвместно с общината.

04.05.2023 г.

От сайта „Поглед.инфо“

https://pogled.info/politicheski/levitsata/predi-mestnite-izbori-levitsata-izliza-s-platforma-za-mestnoto-samoupravlenie.155513

 

 

ЛЕВИЦАТА И МЕСТНАТА ВЛАСТ

Голяма част от българските общини са застрашени от обезлюдяване и екологични проблеми.

Хората са неравнопоставени, а цели групи от тях застрашени от социално изключване. Достъп до образование и здравеопазване е затруднен.

Държавата абдикира от свои задължения към общините, което не дава възможност на местната власт да изпълнява пълноценно отговорностите си.

Процесът на децентрализация е спрян. Задълбочава се финансовата зависимост на общините от държавния бюджет. Определените за общините средства за субсидии и капиталови разходи са недостатъчни и често се разпределят по неясни формули. Държавата продължава да прехвърля на общините задължения без да осигури финансовото им обезпечаване. Така общините осигуряват дейностите си в услуга на гражданите в условия на финансов недостиг, който предопределя ниското им качество.

Различията при темповете на развитие и показателите на регионите в България са значителни. Не се провеждат политика на икономическо и социално развитие, съобразена с конкретните потребности в отделните райони. Задълбочава се още повече катастрофалното изоставане на едни райони за сметка на други в социално-икономически и демографски аспект.

Нарастващото разслоение в обществото, увеличаващата се бедност, тежките регионални диспропорции са заплахи пред българското общество. Раждаемостта драстично намалява, младите хора емигрират, обезлюдяват се села и градове, цели региони в страната.

Общините работят в условията на повишаващи се разходи за издръжка, отопление и нормативно обусловените ръстове на разходите за персонал в резултат на нарастването на минималната работна заплата и осигурителни прагове.

Въпросът как да се финансират общините е ключов за държавата!

Местната власт сега е част от централизирана система и нейното развитие в решаваща степен зависи от това, каква е цялостната държавна политика. Когато искаме все повече ресурси да се предоставят към общините от държавата, управляващите, които и да са партиите, автоматично вземат превес в местните избори, защото те разпределителят на ресурсите и определят възможностите..

Начините за финансиране на общините са два, чрез субсидии, за така наречените държавно делегирани дейности или преотстъпване на общините на част от данъците върху доходите на физическите лица и данък добавена стойност и балансиране, чрез изравнителна субсидия. Ние подкрепяме втория вариант, защото искаме реално местно самоуправление.

При запазване на настоящата система за финансиране на общините искаме разширяване на възможностите за достъп на общините до обща изравнителна субсидия. Разпределението на субсидията следва да бъде базирано на относителния дял на разходите на съответната община.

В постоянен диалог с местните власти се налага да се осъщесстви:

 • Актуализиране на разчетите на секторните министерства за развитието на действащите политики, с отразяване и на ефектите от актуализацията на ЗДБРБ и поетите ангажименти по нормативни актове;
 • Гъвкави условия за допълване на всички разчети и предложения, в съответствие с предвидената политика по доходите, в т.ч. и такава, свързана с прогнозното увеличение на минималната работна заплата, минималните и максимални осигурителни прагове и др.;
 • Осигуряване на буфери за покриване на разходите във връзка с колебанията на цените на елекроенергията и енергоносителите.

Предоставянето на комунални услуги е от особена важност за качеството на живот.

Водоснабдяването и отпадните води са  почти изцяло в ръцете на държавни структури – ВиК операторите, Комисия за енергийно и водно регулиране, като цените на услугите не съответстват на честите прекъсвания във водоподаването и качеството на питейната вода. Реализацията на проекти с европейски средства по оперативна програма „Околна среда“ е силно затруднено и често с наложени решения и като цяло неефективно. Забраната за финансиране на проекти на общини, които не са членове на ВиК асоциациите, е противоконституционна.

Разпределението на средствата от предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда е непрозрачно и най-често политически мотивирано.

Решението е в създаване на общински ВиК дружества и държавно дружество, стопанисващо язовирите, водоизточниците и довеждащите водопроводи до общинските територии.

Общинската пътна и улична мрежи страдат от системен недостиг на финансов ресурс. Необходими са ясни критерии за определяне на обективно необходимия финансов ресурс за адекватна поддръжка и развитие. Тези критерии да бъдат разработени съвместно с общините и да бъда съобразени с възможностите на общините.

Управлението на отпадъците е изцяло местна дейност. Общините следва сами да извършват дейности по почистване на публичните площи, сметосъбиране, сметоизвозване, управление на депата за отпадъци,  озеленяване чрез  общински предприятия и дружества.

Енергийната независимост е една перспективна и важна задача пред местните власти за съвременно им развитие. Това ще постигнем с изграждане и експлоатация на т.нар. „местни интелигентни енергийни мрежи“, които довеждат произведеното от ВИ, електрически и топлинна енергия до битовите и бизнес потребители, местните центрове за здравеопазване, образование и други.

Собствеността на общините намалява драстично в рамките на последните три десетилетия в резултат на приватизация и продажби, целящи осигуряване на допълнително финансиране предимно за реализация на инфраструктурни проекти. Предоставяне на общините на неизползваната държавна собственост при ясни правила и предназначение.

С оглед на демографската и социално икономическата реалност в България се налага започване на дискусия за административното и териториално устройство на държавата ни. Необходими са решения за административна реформа, включваща преструктуриране на общините, областните управи, регионите за планиране, второто ниво на самоуправление, както ясно формулиране на отговорностите и правата им, включително преосмисляне на избирането им от гражданите.

Основната ни задача е предоставяне на  качествени комунални и битови услуги, гарантиране достъпа до водоснабдяване, ел. енергия на всички групи граждани в нужните обеми и на поносими цени.

 

ЦЕЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ

Цел: Осигуряване на възможности за силно и компетентно местно управление, което води до предоставяне на качествени услуги на населението.

 • Осигуряване на достоен живот чрез реализация на трудовия потенциал на хората;
 • Намаляване на социалните неравенства;
 • Икономическо развитие при опазване на природата и възобновяване на природните ресурси;
 • Подобряване на жизнената среда;
 • Премахване дистанцията между управлението и гражданите и противодействие на корупцията.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ МАНДАТ 2023-2027 Г.

НА  ЛЕВИЦАТА ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ

 • Увеличаване размера на средствата от държавния бюджет за общините при ясни критерии и правила;
 • Принципите „справедливост, поносимост, предвидимост“ – водещи при формиране на местни данъци и такси;
 • Изработването на единни стандарти (обхват, качество и цени) за услугите, които се предлагат от общините, от средствата, събирани от местни данъци и такси;
 • Изработване стандартни форми на обществени поръчки за доставки, услуги, проектиране и строителство;
 • Подобряване качеството и съкращаване на сроковете за предоставяне на гражданите и бизнеса на административни и технически услуги;
 • Активна роля на общините за подобряване инвестиционната среда чрез изграждане и подобряване инфраструктурата. Създаване на нови икономически зони;
 • Съхраняване на общинската собственост. Ограничаване на практиката за нейното разпродаване и концесионирането на общински услуги;
 • Подготовката на проекти за програмен период 2021-2027 година и ПВУ – основен приоритет да бъдат проекти с доказана полза за изграждане на модел на структури и управление чрез партньорство;
 • Подготовка на кадри на местно ниво за участие в проекти за икономическо развитие на общините.

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • Стимулиране на социалната икономика;
 • Предоставяне при привлекателни условия на общински помещения за млади предприемачи за стартиране на техни проекти;
 • Насърчаване на инициативи на младите хора, научни изследвания, развитие на информационните и комуникационни технологии, университетски и бизнес предложения чрез използване на фондове на Европейския съюз;
 • Защита на малката, средната и традиционна търговия, засегната от големите търговски вериги и центрове;
 • Използване потенциала на минерални извори за развитие на здравен, балнео и спа туризъм с общински ресурси или публично-частно партньорство;
 • Поддържане на съществуващи и изграждане на нов общински жилищен фонд за ползване от млади семейства и крайно нуждаещи се, отреждане на общински терени за социални жилища;
 • Опазване на културното наследство, исторически сгради, комплекси, обществени места с градска архитектурно-историческа стойност, социализиране и икономизиране.

 

ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА, РОДИТЕЛИТЕ НИ, СЕМЕЙСТВОТО

 • Безплатни детски кухни и кухни за социално слаби във всяка община.
 • Изградена и функционираща система за социален патронаж, обслужващ възрастни хора и хора с увреждания, предлагаща не само хранене, но и помощ за тях – здравно обслужване, пазаруване, почистване и други услуги;
 • Разширяване обхвата на услугите „Личен асистент“ и „Социален помощник“ и подсигуряването им като постоянна услуга без прекъсване;
 • Подкрепа за създаването и функционирането на клубове на пенсионера в общински центрове и в по-големите населени места.;

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ

 • Осигурено място за всяко дете в общинско детско заведение, строителство на нови детски градини и ясли;
 • Поддържане на аналитична информация за демографското състояние на общината и създаване на реалистична прогноза за нуждите от групи в яслите, градините, класните форми и педагогическите кадри;
 • Училищата във всяка община с модерно оборудване, осигурен транспорт и безплатно хранене на всеки ученик;
 • Тясно взаимодействие на училище, родители, институции за пълен обхват и задържане на децата в образователната система;
 • Достатъчно средства за професионалните гимназии и по-голям брой паралелки, ориентирани към спецификата на икономиката в региона и общината;
 • Възможностите за учене през целия живот, високите научни постижения на университетските и извън университетските научноизследователски центрове и мрежите за трансфер между индустрията, фирмите и научната общност следва да бъдат сред основните приоритети на общините;
 • Създаване на по-добри възможности за образование на местните общности в изостаналите квартали и малките населени места;
 • Създаване на условия за развитие на културните процеси и духовността като важен фактор в обществения живот, определящ нашата идентичност и самочувствие;
 • Стипендии и подпомагане на ученици и студенти срещу ангажимент за завръщане в населеното място за работа;
 • Подкрепа и стимулиране на талантливи ученици чрез отпускане на стипендии и годишни награди;
 • Финансово и експертно подпомагане на училищата за ремонт, оборудване и нови дейности;
 • Запазване на културните институти, не като мероприятие, а като духовна среда;
 • Единствените културни институти за част от общините и за всички населени места са читалищата. Общините подкрепят читалищата на територията си като осигурят поддръжка на материалната база и дофинансират самодейността, библиотечната дейност и изявите на театралните групи, състави и школи;
 • Възстановяване, опазване и развиване на местните традиции и обичаи в областта на фолклора, местните занаяти, на обредните традиции и ритуали;
 • Възстановяване на стари и строителство на нови сценични пространства в общинските центрове, с което да намерят място в общинския културен живот съвременни изяви на българските артисти, музиканти, художници, музеи и местни исторически сбирки.

 

ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ

 • Подкрепа за медицинските практики в малките населени места;
 • Стабилизиране и развитие на общинските болници;
 • Осигурено аптечно обслужване на населението. Всеки по-голям град с денонощна аптека;
 • Разкриване на заведения за възрастни и болни хора – домове, хосписи, центрове за долекуване с финансовата помощ от държавата и чрез проекти с европейско финансиране;
 • Актуализиране и изпълнение на заложените в общинските програми мерки за подобряване качеството на въздуха в градовете.

 

СИГУРНОСТ ЗА ХОРАТА

 • Разширяване на съществуващите и изграждане на нови зони за видеонаблюдение за обществените пространства;
 • Взаимодействие между представителите на общинската администрация, кметовете на населени места и районните полицейски управления за подобряване на превантивната дейност за сигурност на хората;
 • Общините съвместно с полицията, земеделските кооперации и арендаторите на земеделска земя ежегодно да приемат мерки за опазване на полските имоти и произведената продукция;
 • Поддържане на речните корита и отводнителните диги, язовири и защитни съоръжения с осигурени средства от държавата;
 • Създаване в общините на добре оборудвани, екипирани и обучени групи от граждани за действие при кризисни ситуации срещу заплащане.

 

ОБЩИНАТА – НАШИЯТ ДОМ

 • Изработване и прилагане на общ устройствен план за всяка общиниа Приемане на подробни устройствени планове, които не допускат презастрояване в столицата, големите градове и курортите. Ограничаване на високото строителство където то е несъвместимо с оформени културно-исторически квартали и влошава инфраструктурата и жизнената среда. Защита на градските паркове от опити да бъдат заграждани и застроявани части от тях. Общият устройствен план е инструмент, с който се постига съгласуване на демографското, икономическото, социалното, пространственото и времево развитие на общността;
 • Териториалното планиране и градоустройството не трябва да позволяват нерегламентирано разрастване на градските зони, като за целта се осъществява строг контрол върху промяната статута на земята за спекулативно строителство;
 • Преодоляване на практиките за презастрояване на жилищни комплекси в големите градове, опазване и разширяване на зелените площи и междублоковите пространства;
 • Развитие на ефективен градски и междуселищен транспорт на поносими цени;
 • Предприемане на ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с адресиране на основните замърсители. Въвеждане на извънредни мерки при достигане на алармени прагове за високи нива на замърсяване;
 • Забрана за изграждането на замърсяващи инсталации в рамките и в близост до на населените места;
 • Обновяване и благоустрояване на обществени площи, улици, паркове, междублокови пространства и други. Поддържане на тротоарите и прекратяване практиката за използването им като паркинги и търговски площи;
 • Изграждане на детски площадки в градските квартали и в големите населени места. Използване възможността това да се осъществени съвместно с хората на принципа на споделените задължения;
 • Модерни съоръжения за спорт и отдих на открито в населените места. Изграждане на велоалеи след предварително проучване на мнението на гражданите за необходимостта и местоположението им;
 • Модерни многофункционални спортни зали в големите градове и общинските центрове. Оказване подкрепа на спортни клубове, на организирани групи младежи и на учебни заведения да ползват безплатно общинската спортна база. Организиране на спортни академии към общините по желан спорт и осигуряване на екипировка и треньори;
 • Нова политика при управлението на градовете с районно деление. Приоритетно насочени средства към крайните квартали за изграждане и ремонт на инженерната и на социалната инфраструктура, обществени паркинги, места за отдих и спорт.

 

ВЛАСТТА ВЪВ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН

 • Пряко участие на гражданите в местното самоуправление с иницииране на местен референдум или общо събрание по важни за местната общност въпроси. Активна дейност на гражданските консултативни съвети в управлението на общините;
 • Широко обсъждане и предварителна оценка за въздействието на решенията на местната власт;
 • Допитване до гражданите с цел приемане на по-справедливо и обективно определяне размера на таксата за битови отпадъци, която предстои да се формира на принципа „замърсителят плаща“;
 • Периодична отчетност на органите за местно самоуправление пред гражданите и контрол от страна на гражданите за ефективното изразходване на публични средства;
 • Насърчаване на младите хода за участие в граждански инициативи съвместно с общината.

 

Нашите представители в местната власт ще работят за приемане на икономически мерки за висока заетост и добри доходи за работещите – създаване на здравословна и природосъобразна жизнена среда; противодействие на демографския срив.

Нашите представители в държавната власт ще предложат промени на законите след като чуят вашите мнение и препоръки:

 • за местното самоуправление;
 • за водите, за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 • за предучилищното и училищно образование;
 • за народните читалища;
 • за здравето;
 • за здравето, за лечебните заведения, за здравното осигуряване;
 • за държавната собственост;
 • за закрила и развитие на културата;
 • за държавния бюджет;
 • за публичните финанси;
 • за устройството на територията;
 • за устройството и застрояването на столичната община;
 • устройство на черноморското крайбрежие;
 • управление на етажната собственост;
 • закона за местните данъци и такси;
 • други.

За постигане на поставените цели и приоритети, нашите представители в местната власт заедно с местните общности и експерти от различните сектори на икономическата и социалната сфера ще разработят конкретни мерки и в случай на необходимост ще предложат промени в действащите национални, регионални, общински и секторни стратегически документи!

ЛЕВИЦАТА ЩЕ  ЧУВА ВАШИЯ ГЛАС!

ЛЕВИЦАТА ЩЕ БЪДЕ ВАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук