ДА ЦЕНИМ ХОРАТА, ДА НЕ ГИ ЗАБРАВЯМЕ И ИЗОСТАВЯМЕ

0
176


На 26 март на среща в Дискусионен клуб “Предизвикателство” – „Слатина”, се състоя обсъждане на Концепцията за нов Устав на БСП.

Емил Войнов, председател на РС на БСП “Слатина”: Известно ви е, че през последните две седмици премина обсъждането на Концепцията за нов Устав на БСП в основните партийни организации (ОПО). Днес ще обсъдим устава в нашия дискусионен клуб, а накрая и на пленума в районния съвет.

Миглена Иванова, председател на дискусионния клуб: Уважаеми гости, приятели, съмишленици и симпатизанти!

Както ви обещахме, поканихме за водещ на дискусията по днешната тема – концепцията за новия Устав на БСП, народния представител от БСП и председател на ОПКК Валентина Богданова. Ще имате възможност и да споделите своите виждания в обществено-политически и организационен план с Мичо Райковски, зам.-председател на ГС на БСП и председател на РС на БСП “Изгрев”. Той познава добре нашите проблеми и инициативи, има дългогодишни впечатления и се надяваме да бъде част от нас в предстоящата ни работа.

Уважаеми другари, искрено се надяваме новият Устав да е отражение на нашето членство в ЕС и като част от световната левица. Новите изисквания, залегнали в концепцията, са свързани с обновлението, с отварянето на БСП към гражданското общество, с даване приоритет за изява на жените и младежите в нашите редици. На България не й трябват спасители и не се нуждаем от експерименти. Нашата задача е да имаме втори успешен управленски мандат, да говорим повече за собствени постижения в икономиката и социалната област. Позволявам си пред вас да цитирам думите на председателя на ГС на БСП Румен Овчаров, споделени пред актива на софийската организация. Защото именно сега имаме нужда от акумулиране на нашия потенциал, от осъществяване на добри и нови идеи, предложени в документите на БСП. Позволете да дам думата на др. Богданова.

Валентина Богданова: Благодаря на всички за предизвиканата дискусия по Концепцията за нов Устав. Изключително са важни правилата, по които работи една партия, начинът, по който взима решения и излъчва своите представители, редът, по който санкционира тяхното поведение. Надявам се, че вече сте запознати с Концепцията за нов Устав. Ще обърна внимание върху няколко тези, които са разработени, имайки предвид, че сме в процес на дискусия, и че аз не съм автор на документа, което ме прави свободна да направя и коментар по част от текстовете. Този разговор се налага по две причини. Първо, защото текстовете са отражение на една нова политическа среда, в която работят всички политически партии. БСП е партия с традиции и дълга история и е работила по различни правила. Тези правила са я направили по-работеща, по-функционална и по-убедителна като политическо представителство през годините. Ясно е, че в момента има безспорна криза на партиите, на политиците. Даваме си сметка за това с разбирането, че в общественото пространство битува мнението, че партиите са съставени от затворена група хора, че там се решават частни, лични или корпоративни интереси; че партиите не предлагат идеи и нямат потенциал да санкционират хората, които ги представляват, че партиите са част от лица, зад които стоят неясна група хора. БСП никога не е била такава партия. Казвам това, защото, ако погледнем съвременната политическа картина, ще видим, че БСП работи според приетите разбирания за партия, която не е лидерска. БСП е партия, която дава свобода по отношение на оценките за органите, които са избрани, за лидера й, за ръководителите на различните нива. БСП е една мислеща и критикуваща партия и на това се дължи нейната устойчивост на различните процеси и проблеми, които трябва да преодолява във времето.

Ако ще търсим съмишленици и съратници, трябва да се обърнем към хората около нас. Те трябва да знаят, че могат да влияят върху нашето поведение, могат да бъдат част от обсъжданията, които се правят в БСП. Партията има шанса да се опита да реабилитира и себе си, и понятието партия, предлагайки една по-отворена система на оценка, на номиниране на кадрите, на взимане на решения, това, което е склонна да прави и сегашната практика го показа.

И нещо в чисто технически план. Уставът, по който БСП работи, е приет на 41-вия конгрес през 1994 г. Досега всеки конгрес е добавял по нещо към неговото съдържание. Животът се оказа по-силен от създателите на норми и правила. Поправките обаче дават възможност вече за двусмислие на текстовете, които са приети, за припокриване на част от функциите на отделните органи. Затова на 46-ия конгрес се взе решение работна група да състави проект за нов Устав.

Възниква въпросът, като приемаме устав, къде ни е програмата? Наистина двата документа вървят заедно, те са актуализирани и изработвани едновременно. Тази година е тежка за БСП. 2008-а е последната година преди парламентарните избори, годината, в която всяка политическа организация ще се опитва да акцентира върху себе си, включително и партиите от тройната коалиция. Как ще се оформя новото политическо пространство, кой и как ще търси зони на влияние, е въпрос на бъдеще. Ясно е, че БСП носи най-сериозната политическа отговорност, ясно е, че през 2008 г. политическото противопоставяне ще бъде изключително сериозно. Ние трябва да направим няколко неща, но нямаме ресурс от време да приемем едновременно програма и устав на партията. Необходимо е да отделим повече време за оценка на управлението, за новите приоритети и до следващия конгрес, през декември 2008 г. можем да подготвим варианта за нова програма. Но преамбюлът, който е пред вас, е работен от комисията, която е изготвила концепцията за нова програма под ръководството на Георги Пирински. В него са описани единството на същността, целите, ценностите и политиката, която БСП предлага на своите членове като същностна характеристика на партията с разбирането, че част от нещата са свързани с програмните документи на структурите, в които БСП членува – Социалистическия интернационал и ПЕС. БСП е партия на социалистическия идеал, тя е социална партия, която се е посветила на историческото преодоляване на капитализма, лява народна и патриотична партия, масова и парламентарна. Българската социалистическа партия е част от европейската и световна левица, БСП е член на Социалистическия интернационал, БСП е партия на демократичния социализъм и провежда последователна политика за социална демокрация. Това са същностните характеристики, които предлагат колегите, изготвили преамбюла към Устава.

Принципът на демократичното единство добре се възприема, сработи и позволява обединяване на различни гледни точки и търсене на дискусия в рамките на вземане на решения и единодействие при неговото изпълнение. Във всички случаи това предполага алтернативи и избор на повече идеи и демократичен ред.

Да поговорим за симпатизантите и съмишлениците. БСП запазва идейния си плурализъм и практиката показа, че в нея битуват различни гледни точки в рамките на лявото разбиране за политика, което я прави относително устойчива. Но в Концепцията се чете, че представителите на тези различни идейни течения и обединения нямат право на квотно представителство. Решенията вътре в БСП се взимат от мнозинството, но с уважение към правата на малцинството. И сега малцинството има право да заявява публично мнението си, но няма право да пречи на изпълнение на взетото решение. Има два текста, на които ще ви обърна внимание. Уставът ще запише изрично необходимостта и ангажимента и на партийните органи, и на излъчените от тях представители да дават редовно отчет пред избралите ги. Когато този отчет бъде поискан извънредно, никой няма право да го откаже. Казвам го, защото практиката сочи две неща. Едното е, че има органи или излъчени представители, които са готови да дадат отчет, но никой не го иска – нерядко по конюнктурни причини. Второто е, че всеки от вас има право да поиска отчет от всеки, когото е избрал и никой няма право да откаже информация за дейността и ангажиментите си. Изборите за всички ръководни партийни длъжности и за кандидати за публични длъжности са тайни. Практиката до момента даваше чрез Устава възможност да се избира тайно или явно. Мисля, че когато става дума за персонални решения, всеки трябва да е свободен без притеснение да каже мнението си. За това колегите предлагат тези избори да бъдат тайни. Предлагат превръщането на референдума в действащ механизъм на различните нива. Въвежда се принципът на симпатизанта. Става дума за хора, доказали съпричастност към БСП, които са готови да се регистрират като симпатизанти, които да участват в партийните ни дейности, но и в референдумите, които партията провежда, след съответната регистрация. Ако симпатизантите са една по-широка група, съратниците са тези, които са демонстрирали открито съпричастност към БСП. Това са хора, участвали в листите за народни представители, независимо че са безпартийни, това са участващите в листите за съветници, участвалите в СИК от квотата на БСП безпартийни, наблюдатели.

Темата за равнопоставеност на половете беше широко дискутирана. Гаранциите с обновлението на органите също трябва да бъдат уредени.

Да се въведе мандатност в органите, която да не позволява на даден партиен пост избиране за повече от два последователни мандата от 4 години. Тази мандатност да касае председатели на общински съвети, председатели на областни съвети, председателя на ОПКК, председателя на Националния съвет, както е сега ВС на БСП. Вероятно колегите са изпуснали да напишат председателите на общинските контролни комисии и аз лично ще го предложа за допълнение. Мандатността не се отнася до членството в ръководни органи и няма обратно действие. Зная, че този текст ражда и основателни притеснения, защото желаещи да станат председатели на НС(ВС), на ОПКК има, за областните партийни съвети желаещи има. Реален е въпросът, след като човек работи добре и е 40-годишен, защо трябва да спре заради приетата мандатност? Има и партийни организации, в които е трудно да се избере председател. Аз съм привърженик на мандатността, но очаквам сериозен дебат по този въпрос. Трябва да има гаранции за обновление. Големият проблем е, че заедно с въвеждане на мандатността БСП трябва да въведе своето разбиране за система за развитие на кадрите, защото имаме проблем с хоризонталното и вертикално развитие на този потенциал от хора. Голяма част от социалистите, които сега оглавяват партийните ни съвети, са между 40 и 50-годишни, способни и перспективни. Трябва да се мисли в бъдеще за тези хора, да се чувстват полезни и уважавани.

По въпроса за ограничаване броя на партийните и публичните длъжности, които могат да бъдат заемани за осигуряване на нормалното функциниране на съответните органи, обикновено се пораждат два типа дискусии. Едната с категоричното мнение, че трябва да има абсолютно, уставно уредено разделение между партийните и публичните длъжности. Да не можеш да участваш в изпълнителната власт и в партиен орган. Колегите казват, че когато един човек е в партийната и публичната власт, той събира много информация и има повече власт. Има и друга теза. Става дума за ИБ на ВС и необходимостта за повече политически правомощия, които понякога животът налага. Това значи, че този орган трябва да има очевидно представителство, в него трябва да има различни гледни точки, хора с различна степен на информация. Смятаме ли, че това разделение на длъжностите трябва категорично да е уредено в Устава, или да искаме баланс на представителството, което да даде възможност един орган да работи. Идеята за ограничаване броя на мандатите има смисъл дотолкова, доколкото има членове на БСП, съчетаващи редица длъжности -член на Общински партиен съвет, член на Областен партиен съвет, председател на Областен партиен съвет, народен представител, член на ИБ, главен секретар на ВС. Това не е във възможностите на един човек. Очевидно уставът трябва да даде гаранция всеки да поема толкова дейности, колкото може да изпълнява.

Нека да поговорим за част от мерките за политическо въздействие в партията, за които комисията има предложени текстове, и са дискусионни. Става дума за тези, които са свързани с временно отнемане правата за заемане на ръководни партийни длъжности, членство в ръководни партийни органи и право да се кандидатираш в срок от една до три години на база на сериозно нарушение. Снемане на политическо доверие се налага при грубо нарушение на уставните норми и програмата на партията, както и изключване – при груби нарушения на Устава и програмата, а също и форма на самоизключване. Когато публично си демонстрирал различие от БСП, участвайки с т.нар. паралелни кандидатури, тогава на практика си заявил, че не си от БСП. Става дума за кандидати за кметове, които се регистрират за участие от името на други партии, за кандидати за съветници и социалисти, които работят в щабовете на други политически партии. В подобни случаи Уставът предвижда партийната организация да изключва дадения социалист. Това обикновено не става, но в общественото пространство партията се оценява като разделена. Ако имаме основно задължение да подкрепяме партията си по време на избори, след като сме отказали да изпълним това си задължение, няма пречка да регистрираме своето самоизключване.

Искам да ви обърна внимание за отнемане на възможностите за кандидатиране за ръководни длъжности в партията и за публични постове от името на БСП, при нарушение на регламента за заплащане на членски внос в размер на 10%. Не се знае дали този текст ще бъде подкрепен, защото е доста дисциплиниращ, но практиката показа, че не всички другари съвестно плащат членския си внос. Това е доста често явление и понякога доста неприятно.

По отношение на структурата на БСП, част от текстовете запазват досегашния вид на партийната организация. Има едно предложение формирането на партийни организации да става от петима души, а не от трима, за да се намали възможността от конюнктурни манипулации. Предлага се унифициране на ОПО, на Общинските и Областните партийни съвети.

Досега имаше възможност за делегирано представителство на по-малко от половината от общия брой на членовете на избраните партийни съвети, което се отнася и за ВС. Имаше делегирано представителство от всеки регион с представяне от един човек и втори да бъде жена или младеж, за да има равностойно участие на младите хора и жените в партийните органи. Ще ви представя как се избира съставът на общинската конференция. До момента съставът бе от делегати, пряко избрани от общинските конференции. Колегите предлагат нещо, което аз възприемам и ще защитавам. Важно ще бъде избраните делегати да са нови хора, извън тези, които в момента са част от ръководството на партийната организация, пред която ще се отчитат, включително и пред конгреса. Има делегати по право и избираеми делегати. Предлага се за делегат на общинските конференции, както и на конгреса да бъде и председателят на Общинския партиен съвет. Председателят на ВС и председателят на ОПКК да бъдат делегати по право, тъй като трябва да се отчетат. Същото се отнася за делегатите, избрани пропорционално, народните представители и евродепутатите социалисти, които членуват в съответната общинска и районна организация, членовете на НС, в случая на ВС, които членуват при вас, ако има кметове и заместник-кметове социалисти, общински съветници и ръководството на младежкото и женското движение с не повече от трима представители на двете ръководства. Какъв е смисълът на предложението? Да се разшири представителството на нови хора в състава на конгресите и на общинските конференции. Предлага се Висшият съвет да се преименува в Национален съвет. Това наименование за ръководния ни орган е по-разбираемо за партньорите ни. ВС трудно се превежда и звучи претенциозно. Кандидатите на ВС се избираха по предложение на Общинските конференции, на отделни социалисти, включително на делегати в рамките на самото заседание. Сега предложението е кандидатите за членове на Националния съвет и ОПКК да се избират от общинските конференции. С мотивирано предложение, кандидати могат да бъдат избирани и по време на конгреса от група не по-малко от 40 делегати. Това може да означава, че на конференции е пропуснат някой достоен, безспорен делегат, който може да получи писмената подкрепа на 40 души.

Как ще става издигането на кандидатите на партията за публични длъжности? Концепцията предлага демократизиране на процедурата, която да включва публична оценка за дейността на номинираните. Предлагат се две възможности – едната, чрез провеждане на преки вътрешнопартийни избори, с участието на всички членове на партийните организации, регистрираните съратници и съмишленици, а втората е чрез избори в общинските конференции на съответните многомандатни избирателни райони. Решението за вида на изборите ще се взима от Националния съвет.

Предлага се Комисията по провеждане на изборите да бъде избрана от Националния съвет в състав от 11 членове, като за по-голяма обективност само трима да представляват Изпълнителното бюро на Националния съвет. В концепцията е отделено място за политическото образование, както и за медийната политика.

Обсъждаме концепцията за нов Устав и част от въпросите, които поставихте, ще бъдат взети предвид. Тази дискусия ще водим тепърва, когато обсъждаме програмата на партията. Тя ще бъде целева и с повече проблеми и идеи. Правим устав за партия, която твърдим, че трябва да бъде определяща и водеща в ХХІ век. Всеки има различни представи как да работи една партия, но няма как да избягаме от реалността. Не можем да изпишем представителството на различните социални общности в устава. БСП не може да бъде партия на аутсайдерите, тя трябва да носи знаци и всеки да има личен интерес, да може да се дискутира в нея и да носи развитие на членовете й. Въпроса за медиите. Не съм убедена, че наличието на частен партиен канал е печеливш бизнес. Търговската марка „Дума” е на ВС на БСП. Опитите на БСП сама да издава вестник бяха обречени на неуспех. Ще търсим възможности за изява в медиите. Въпросът е как използваме потенциала си, какво се говори, какво следва от това. Времето е динамично и затова всяка седмица трябва да се планира и да се акумулира ресурсът на всички.

Никога не съм се занимавала професионално с с телевизиите. БСП ще има единна младежка структура. И това ще се говори тепърва.Желанието ни е да търсим последователи, да отворим вратата към повече хора да дойдат и да чуят какво говорим днес, какви са нашите идеи. Има организации, които комуникират единствено с интернет. Особено българите в чужбина, желаещи да се включат в наши инициативи.

По отношение на въпроса за съвместяване на длъжностите министър-председател и лидер. Практиката показва, че лидерът, който е спечелил изборите, трябва да бъде премиер.

Стана дума и за идеологията на БСП. Никой не е казал, че в България има социализъм. Живеем в капитализъм. Би ми се искало БСП наистина да прави това, което залага като социална програма в общество, което не е ляво. За жалост трудно се прокарва лява политика по редица социални въпроси в Народното събрание, особено в здравеопазването.

Мичо Райковски: Ще припомня, че доста активно участвах в разработването на Устава през 1994 г. От тази гледна точка мога да споделя, че това е труден процес, особено когато трябва да съчетаваш несъчетаващи се неща и да намериш златното сечение. Настоящата работна група по концепцията е работила сериозно, но в същото време смея да кажа, че има леки залитания, тръгвайки от това да се налагат принципи за цялата партия, а подобно действие невинаги води до добри резултати. Мисля, че едно от нещата, които трябва да спазим е принципът, който възприемем, да важи за всички равнища без изключение. Ако още сега преценим, че някои норми няма да се спазват, добре е да не ги залагаме.

Ще кажа за тайните избори. Аз познавам ежедневната работа на партийните организации. При положение, че една ОПО прави таен избор, представете си какво ще настане. Веднага членовете ще се противопоставят, по-добре е съответният форум да реши какъв да бъде изборът – таен или явен. Принципът да важи за всичко. Щом ще е демократичен избор, да върви навсякъде, за да няма недоверие.

Има проблеми, които трябва да се решат с мандатността. Представяме си теоретично, че се налага 3 или 4 мандата БСП да бъде в опозиция. Знаете, че на Запад това се случва често. В началото на тези мандати избираме председател на партията, който започва да работи, издига я на високо равнище и сме на път да спечелим изборите. Но заради мандатността успешният трябва да отстъпи своето място като лидер. Партия, която няма качествени критерии, с които да решава въпроса с кадрите, е обречена. Говорим за демократичност, а в същото време ще назначаваме хора в органите и форумите на партията. Това са номенклатурно назначавани кадри. Трябва да отчитаме и други реалности относно броя на делегатите. Защо не вярваме на Общинския партиен съвет, че той няма да вземе правилното решение по отношение на представителността на партийните организации?

Уставът е конституцията на партията и с него трябва да решаваме основните неща. Животът е сложен и динамичен. И за да не кърпим и този устав, трябва твърдо да се реши за делегатите на конференциите. Какво пречи да запишем, че Общинският съвет взима решение нормата на представителство да не бъде по-малко от 10%.

В. Богданова: Аз също знам кои уставни норми могат да работят и кои не и ще продължим да дискутираме. Не съм убедена кое е конюнктура – дали съществуващият проблем, или изключението от него.

Уважаеми другари, имаме общи задачи и амбиции. Трябва да ценим хората, да не ги забравяме и изоставяме, да градим и да се развиваме. Ние можем да бъдем недоволни един от друг, но ако говорим с уважение един към друг, с разбиране, че има проблеми и трябва да бъдат решени от нас, тогава ще сме едно цяло. Защото след нас нищо по-добро от БСП не идва. Готова съм да дойда отново да дискутираме по теми, които са от моята компетентност.

М. Иванова: Благодаря на др. Богданова за професионалната дискусия. Благодаря и на др. Райковски, който даде своя принос за общите дебати. Полезно е да изтъкваме нашите добри моменти, да бъдем обективни, но и добронамерени. Важно е да имаме кадри, на които да разчитаме, работещи и сърцати, които искат да са полезни. Вярвам на екипа, изготвил концепцията и им благодарим за професионалния труд.

Миглена Иванова

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук