ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИНЦИПИ

0
194

 

Социалистическа партия, 16 април 2008 г.

Декларация на принципи
под линия: В продължение на един век този текст е проект на Петата декларация на принципите на Френската социалистическа партия. След общопартиен дебат проектът ще бъде гласуван от социалистите на 14 юни 2008 г.на национална конференция.

Преамбюл

Социалистическата партия черпи своите основания в традицията на хуманизма и философията на Просвещението. Тя възприема издигнатите от Френската революция ценности – свобода, равенство, братство. Партията се ражда от съчетанието на една критична, богата и многостранна мисъл и дейността на работническото движение, които в продължение на два века оспорват изградената от капитализма организация на обществото и защитават проекта за единно общество, в което всички членове имат равни права и свободи.

Социалистическата партия изисква да бъдат съхранени споменът за Комуната, наследството на Републиката и нейното демократично дело, значимите социални завоевания на Народния фронт и Освобождението, на май 1981 г. и последователно променящите се леви правителства. Тя взема участие в мащабните политически и интелектуални битки за свободата на човека, в аферата „Драйфус” и премахването на смъртното наказание.

Сега тези амбиции са по-актуални отвсякога. Според социалистите човекът е свободно и надарено с разум същество, той е социално, открито за всяка потенциална възможност същество, чието развитие се гради в отношенията му с другите. Именно поради това неговите условия на живот са съществени. Първата задача на социалистите се състои в изграждане на нов, по-добър свят, зачитащ достойнството на човека и осигуряващ запазването на планетата – задача, която мотивира тяхната обновявяна при смяната на поколенията ангажираност към прогреса, независимо от използваните за това средства, които се формират по различен начин според конкретната епоха и свързаните с нея цели и проблеми.

Демократичният социализъм иска да бъде обяснение на света, педагогика на действието, бъдеще за човечеството. Неговата природа е в постепенното приближаване към идеала чрез разбиране на реалността, съзидание на бъдещето, работа в настоящето и приемане на произтичащите от него предизвикателства и противоречия, които съставляват човешкия живот.

I. Нашите основни крайни цели

Член 1

Да бъдеш социалист, означава да не бъдеш доволен от света, какъвто е той в момента. Социалистическата идея произтича едновременно от бунта срещу несправедливостите и от надеждата за по-добър живот. Дейността на социалистите има за цел пълното разкрепостяване на човешката личност и запазването на планетата.

Член 2

Равенството е сърцевина на нашия идеал. Стремежът към него има смисъл само чрез и в името на свободите. Равенство и свобода са неделими. На несправедливостите и насилията в света Социалистическата партия противопоставя своята ангажираност в името на едно свободно, справедливо, единно и уважаващо природата човечество. Равенството носи универсално послание, тъй като защитава основните индивидуални и общи права. Според социалистите тези цели могат да бъдат достигнати само чрез свободното функциониране на икономиката и обществото. Перманентното преразпределение на ресурсите и богатствата е необходимо, за да могат равните права да станат реалност, за да получи всеки шансове да изгради живота си, за да се редуцират произтичащите от конюнктурата несъответствия.

Член 3

Задача на устойчивото развитие е да даде отговор на нуждите на настоящето, без да подлага на изпитание бъдещето на идните поколения. Крайните цели на демократичния социализъм, като освобождаването на човека, изцяло са продиктувани от волята за запазване на нашата планета, която днес е застрашена, за съхраняване и обновление на природните ресурси, за издигане качеството на околната среда. Тази необходимост изисква отговори, които не отдават предимство на непосредствената рентабилност, а съчетават частните интереси и общия интерес, развитието и екосистемата. Тъй като осъзнават тясното взаимодействие между човешките дейности и екосистемите, социалистите възприемат необходимостта от съобразяване с планетата така, както възприемат своите основни цели, като поощряване прогреса на човешките общества и справедливото задоволяване на техните нужди.

Член 4

Синоним на по-добър живот, прогресът е основополагаща ценност за социалистите. Те отстояват идеята, че упражняването на разума трябва да бъде достъпно, приемливо за всички, приложимо към всичко. Издигат ролята на познанието, образованието, изследванията и културата. Искат научно-техническият напредък да бъде в служба на хората и планетата. Технологичната експанзия, развитието на нано- и биотехнологиите, генното инженерство поставят редица съществени за бъдещето на човечеството проблеми. Заслугата на принципа на предвиждането е, че, въпреки арбитража на политическите решения, позволява да се правят колективни избори, които подчиняват поемането на неделимите от развитието на науката рискове на ползата от иновациите и легитимността на тяхната употреба. Икономическият и социалният прогрес вече не може да бъде оценяван само с оглед ръста на производството на стоки, но и с помощта на показатели, отразяващи ефективното качество на индивидуалните условия на съществуване и труд.

Член 5

Демокрацията представлява едновременно и цел, и средство, въплъщение на една универсална ценност и универсална борба. Тя обуславя самата природа на дейността на социалистите и не се свежда до някакъв метод. Да бъдеш социалист, означава да мислиш, че мъжете и жените, изпълнени с решимост да действат заедно, могат да повлияят върху еволюцията на своя живот, своето общество и света. Нашият социализъм е концепция и практика на гражданството във всички области и във всички свои форми. Политическа и социална демокрация, представителна и пряка демокрация образуват едно цяло, което прави възможни колективният дебат и колективните решения.

II. Нашите цели за ХХІ век

Член 6

Социалистите са носители на историческата критика срещу капитализма – създател на неравенства, носител на ирационалност, фактор за кризи, – която остава актуална в епохата на една доминирана от финансовия капитализъм глобализация.

Социалистите са привърженици на социална и екологична пазарна икономика, икономика, регулирана от публичната власт и от социалните партньори. Желаната от социалистите система е смесена икономика, комбинираща динамичен частен сектор, качествени публични услуги и един трети сектор, този на социалната икономика.

Социалистите приемат, че някои, свързани с основните права, области на активност не могат да зависят от функционирането на пазара. Те превръщат устойчивото съзидание и преразпределението на богатствата в основна цел на политическото действие. Социалистите мислят, че политиките, насочени към свързаните с околната среда цели, трябва да бъдат координирани от публичната власт, която да бъде дългосрочен гарант и на общия интерес.

Член 7.

Социалистите са радетели на такъв модел на устойчиво развитие, който съчетава ръста на производството, технологичните новости, екологичния императив, разкриването на нови работни места и социалното осигуряване. Социалистите са загрижени не само за количеството и разпределението на произведените блага, но и за начина на тяхното производство и съдържанието на продукцията.

Социалистите искат да изградят ново, преодоляло противоречията на капитализма, общество, отдаващо дължимото на непазарния сектор. За тях човешкият труд е фундаментална цел, индивидуално и колективно средство за включване в обществото, признание и еманципация. Те отказват да приемат едно основано на дуализма общество, в което някои да извличат своите доходи от заетостта, а други да бъдат вечни фигуранти. Качеството на заетостта е фундаментална цел, която предполага справедливо заплащане, гарантирани и зачитани права, достъп до обучение през целия живот, наличие на условия за професионалното и социалното издигане. Трудът трябва да върви заедно с начин на живот, осигуряващ свободно време, достъп до културата и спорта, предлагащ на всеки възможности за индивидуален път и участие в публичния живот.

Член 8

Друга, не по-малко важна задача е да се реактуалзира извоюваният през миналия век от демократичния социализъм принос – социалната държава, която позволява разнообразните индивидуални нужди да бъдат задоволявани чрез колективни отговори. Държава, която привилегирова инвестирането в производството за сметка на рентата и осигурява закрила срещу социалните рискове. Държава, която почива върху преразпределението и гарантира сигурността на личностите и благата, без която не би имало реална свобода. Регулацията също е една от най-важните роли на държавата, за да съчетае пазарната икономика с демокрацията и социалната солидарност. И накрая, модерната държава трябва да бъде държава, която инвестира и еманципира и чийто приоритет са образованието, научните изследвания, нововъведенията, културата.

Член 9

Борбата за мир, колективна сигурност и съвместно развитие съответства на интернационалното призвание на социалистите. Това е нашият хоризонт за започващия век. Борбата за мирна международна общност е неделима от защитата на правата на човека. Тя изисква също да бъдат признати присъщите на държавите и народите интереси, да се работи за отделяне на общите интереси, за да бъде изграден един равновесен, справедлив и сигурен свят. Налага двойно усилие – за сблъсък с международните институции и за реформирането им. За тази цел се нуждаем от засилване на Обединените нации, повишаване ролята на Европейския съюз и неговата определеност.

Член 10.

Волята на социалистите е да допринесат за превръщането на Франция в отворена, уважавана в света, страна, действаща в полза на мира, правата на човека и устойчивото развитие. Чрез своята история Франция е едновременно и уникална, и универсална, тя трябва да бъде вярна на това двойно наследство. Да уважава всички, които живеят на територията й, като води борба срещу всички видове дискриминация.

III. Нашата социалистическа партия

Член 11

Социалистическата партия е републиканска партия. Тя работи за социалния прогрес, служи на гражданската ангажираност. Признава за свои ценностите на републиката като свобода, равенство, братство. Води борба за разделение на властите, което е гаранция за режим на политическа отговорност. Тя брани плурализма и независимостта на информацията в средствата за масова комуникация. Не разглежда нацията като наслагване на общности, а като договор между свободни и отговорни граждани, зачитащи правата на всички мъже и жени, които живеят на нейната територия, бдителна и към това всеки да изпълнява задълженията си към колектива.

Член 12

Социалистическата партия е светска партия. Тя брани разделението на църквата и държавата. Бди за спазване свободата на вероизповеданията. Нейният светски характер е нещо повече от принцип на търпимост, той е непримиримост с всички фундаментализми и интегризми. Целта й е да организира едно общо пространство, отчитащо културните и религиозните свободи, ако те не пречат на индивидуалната и колективната свобода. Светския характер е условие за нашия съвместен живот.

Член 13.

Социалистическата партия е реформистка партия. В нея е заложен проект за радикална социална трансформация. Тя знае, че тази трансформация не се спуска с декрет, а е резултат от силна колективна воля, вземаща под внимание идеала, реалностите и историята. Социалистическата партия иска да допринесе за промяната на живота в обществото и чрез обществото, чрез закона и обществения договор. Тя никога не разглежда моментните силови отношения като статично застинали или непреодолими. Стремежът й е да се бори срещу всички социални предопределености, източник на неправди и неравенства.

Член 14

Социалистическата партия е децентрализираща партия. Зачитането на разнообразието и териториите е в сърцевината на нейните ценности. Стремежът й е за съчетаване присъствието на държавата – регулатор и гарант за равновесие, в т.ч. и финансово, между различните територии, с жизнена и иновативна местна демокрация.

Член 15.

Социалистическата партия е свързана с великите принципи на правосъдието. За нея то е ценност и институция, гарант за реални индивидуални права. Правосъдието трябва да бъде достъпно и еднакво за всички. Неговото призвание е не само да санкционира, но и да съдейства за реабилитацията и реинтеграцията в обществото.

Член 16.

Социалистическата партия поставя културата в центъра на своите ценности. Културата едновременно обединява и освобождава. Пред лицето на опасността от една прекалено униформизирана и превърната в стока цивилизация, културата, заедно с незаменимия принос на хората на изкуството, съдейства за изграждане на свят, основан върху разнообразието, диалога и отвореността. Нашата цел е достъп до културните ценности за всички и демократизация на културните практики.

Член 17.

Социалистическата партия е европейска партия, която разгръща дейността си в Европейския съюз – съюз, който е плод не само на нейното желание, но чийто замисъл и основаване отчасти са резултат и от нейните усилия. За нея Европейският съюз е исторически избор. Според социалистите мисията на този съюз е чрез своите общи политики да осигури мира на континента, да създаде благоприятни условия за силен и устойчив ръст на социалния прогрес, да допринесе за издигане на креативността и културното многообразие, и, като даде пример за обединение, да съдейства за решаване на планетарните предизвикателства. Като член на Партията на европейските социалисти, Социалистическата партия ще положи всички усилия за неговото засилване, за да може посланието на социализма да достигне до Европа.

Член 18.

Социалистическата партия е интернационалистическа партия. Тя осъжда всички потисничества и експлоатации, чиято жертва са хората и народите, независимо от техния произход и причини. Съдейства за развитието на Страните от Юга. Бори се срещу всички форми на ксенофобията, расизма и антисемитизма, за справедлив международен ред, за сътрудничество между народите. Защитава ролята на ООН и международните институции. Желае Социалистическият интернационал от международен форум на прогресивните партии и сили, какъвто той днес се стреми да бъде, да се превърне в истинско прогресивно и интернационалистко движение.

Член 19.

Социалистическата партия е народна партия, чиито корени са в света на труда. Тя е продукт на политическите и социалните битки, водени през ХІХ и ХХ вв. Намеренията й са да бъде изразител на общия интерес на френския народ.

Член 20.

Социалистическата партия е демократична партия. Неин принцип е паритетът между мъже и жени. Тя се отнася с уважение към всеки от своите членове. Организира прозрачен и открит политически дебат. Съблюдава за равномерно разпределение на партийните и електорални отговорности на всички равнища. Взема под внимание ролята на включените в постоянния диалог сили и движения в гражданското общество, особено тази на синдикатите, сдруженията и неправителствените организации. Социалистическата партия е партия, която в ангажираността си отстоява необходимостта от политическа етика. Тя почива върху доброволното членство, което изисква спазване на разискваните и общоприети решения, текстове и правила.

Член 21.

Социалистическата партия иска да обедини всички леви култури. Тя не се примирява с исторически формиралите се разделения. Винаги е организирала вътре в своите редици свободен дебат, призовавайки мъже и жени – всички, споделящи нейните ценности, да се присъединят към тази борба.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук