РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО НАРАСТВАНЕТО НА НЕОФАШИСТКОТО НАСИЛИЕ В ЕВРОПА

0
208

 Резолюцията на Европейския парламент относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа ( 2018/2869(RSP) е приета на 25 октомври 2018 г. 

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

– като взе предвид доклада от 9 май 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост,

– като взе предвид Резолюция 71/179 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2016 г. относно борбата с възхвалата на нацизма, неонацизма и други практики, които допринасят за насърчаване на съвременни форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързани с тях прояви на нетърпимост,

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално член 14 от нея и Протокол № 12 към нея,

– като взе предвид Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид членове 2, 3, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г.(1), която забранява дискриминацията въз основа на расата или етническия произход (Директива за равенството между расите),

– като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(2),

– като взе предвид Директива 2012/29/БС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления(3),

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации(4),

– като взе предвид създаването през юни 2016 г. на Групата на ЕС на високо равнище за борба с расизма, ксенофобията и другите форми на нетърпимост,

– като взе предвид резолюцията на Съвета на Европа от 30 септември 2014 г. за противодействие на проявите на неонацизъм и десен екстремизъм,

– като взе предвид Кодекса на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията,

–  като взе предвид Кодекса на поведение във връзка с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза,

– като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че съгласно заложеното в член 2 от ДЕС Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за всички държави членки;

Б. като има предвид, че липсата на сериозни действия срещу неофашистките и неонацистките групи позволи настоящото разрастване на ксенофобията в Европа;

B. като има предвид, че открито неофашистки, неонацистки, расистки и ксенофобски групи и политически партии подбуждат омраза и насилие в обществото и ни напомнят какво са били способни да извършват в миналото;

Г. като има предвид, че онлайн разпространението на изказвания, проповядващи вражда и омраза, често води до нарастване на насилието, включително от страна на неофашистки групи;

Д. като има предвид, че неофашистки групи са отнели живота на хиляди хора, попадащи в различни групи, като например бежанци и имигранти, етнически и религиозни малцинства, ЛГБТКИ лица (лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, куиър и интерсексуални), защитници на правата на човека, активисти, политици и членове на полицейските сили;

Е. като има предвид, че неофашистките групи използват и злоупотребяват с нашите демократични инструменти, за да разпространяват омраза и насилие;

Ж. като има предвид, че по данни на Европол в изказването си от 22 март 2017 г. по време на събитие за отбелязване на терористичните нападения в Брюксел през 2016 г. членът на Комисията, отговарящ за въпросите по сигурността, сър Джулиан Кинг подчерта нарастващата заплаха от използващ насилие крайнодесен екстремизъм, като заяви, че не знае да има нито една държава-членка на ЕС, която да не е засегната по един или друг начин от това явление, и посочи по- конкретно нападенията в Норвегия през 2011 г., убийството на члена на британския парламент Джо Кокс, както и нападенията в цяла Европа срещу центрове за временно настаняване на търсещи убежище и срещу джамии, като изтъкна, че това са заплахи за сигурността, за които се съобщава по-малко; като има предвид, че неофашистките и неонацистките групи се изявяват под различни форми; като има предвид, че повечето от тези групи изключват определени лица или групи от обществото; като има предвид, че тези организации често използват агресивен език спрямо малцинствените групи и се стремят да обосноват това, като се позовават на принципа на свобода на словото; като има предвид, че правото на свобода на словото не е абсолютно;

З. като има предвид, че в член 30 от Всеобщата декларация за правата на човека ясно се посочва, че нищо в декларацията „не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея“;

И.  като има предвид, че в Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация се заявява, че държавите – страни по Конвенцията, осъждат всяка пропаганда и всички организации, които се основават на идеите или теориите за превъзходството на една раса или група лица от един цвят или етнически произход;

Й.  като има предвид, че пропагандирането на фашизма е забранено в редица държави членки по силата на тяхното национално законодателство;

К. като има предвид, че в доклада TESAT на Европол от 2018 г. се отчита почти двойно увеличение през 2017 г. на броя на лицата, задържани за крайнодесни екстремистки престъпления;

Л. като има предвид, че при нападенията в Норвегия на 22 юли 2011 г. бяха убити 77 души и ранени 151;

М. като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство;

Н. като има предвид, че съгласно доклада TESAT на Европол от 2018 г. пет осуетени, неуспешни или извършени терористични нападения, за чиито автори се предполага, че са от крайната десница, са докладвани през 2017 г.(5) в Обединеното кралство;

О. като има предвид, че на 21 септември 2018 г. Елеонора Форенца, член на ЕП, и нейният сътрудник, Антонио Перило, бяха нападнати след антифашистка демонстрация в Бари, Италия;

П. като има предвид, че френската разузнавателна служба изрази загриженост относно увеличаващия се брой на членове на въоръжените сили и силите на правоприлагащите органи, които се присъединяват към крайно десни използващи насилие групи(6);

Р. като има предвид, че в доклад, публикуван на 15 май 2018 г., Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН), създадена от Съвета на Европа, изрази тревога по повод на надигането на крайнодесен екстремизъм и неофашизъм в Хърватия (7);

С. като има предвид, че в Полша по време на демонстрация през
ноември 2017 г. снимките на шестима членове на Европейския парламент, които защитават толерантността, принципите на правовата държава и други европейски ценности, бяха окачени на импровизирани бесилки на обществен площад в Катовице, Южна Полша, от членове на крайнодясното полско движение ONR (Национален радикален лагер); като има предвид, че разследването все още продължава, но досега не са повдигнати обвинения срещу което и да е от заподозрените лица, въпреки че събитието е отразено в множество медии, включително с видеозаписи;

Т. като има предвид, че през ноември 2017 г., за да отбележат Деня на независимостта на Полша, крайнодесните организации организираха широкомащабна демонстрация във Варшава, на която се събраха повече от
60 000 души; като има предвид, че демонстрантите носеха ксенофобски плакати с лозунги като „бяла Европа на братски нации", като на някои от тях имаше изображението на „фаланга" – фашистки символ от 30-те години на миналия век;

У. като има предвид, че в Гърция все още продължава процесът срещу неонацистката партия „Златна зора“, обвинена, че е престъпна организация и че е отговорна за убийството на Павлос Фисас, както и че е извършила и други престъпления, сред които опит за убийство;

Ф. като има предвид, че на 21 септември 2018 г. активистът за правата на ЛГБТКИ лицата (лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, куиър и интерсексуални) Зак Костопулос беше убит брутално в центъра на Атина; като има предвид, че се твърди, че един от обвиняемите принадлежи към крайно десните сили; като има предвид, че е необходимо пълно разследване, така че лицата, отговорни за неговото малтретиране и смъртта му, да бъдат изправени пред съда;

Х. като има предвид, че в Италия мъж беше осъден на 12 години лишаване от свобода за стрелба срещу шестима африкански мигранти и раняването им при нападение от расистки подбуди в град Мачерата, Централна Италия;

Ц. като има предвид, че на седем членове на крайнодясна „милиция“, задържани за нарушаване на обществения ред в Кемниц в средата на септември 2018 г., беше предявено наскоро обвинение за създаване на терористична организация, която се нарича „Революция Кемниц“; като има предвид, че по данни на федералната прокуратура разследващите случая, след като са проучили вътрешната кореспонденция на групата, са утежнили обвинението от създаване на престъпна организация в създаване на терористична организация;

Ч. като има предвид, че на 7 декември 2017 г. във Франция петима членове на движението „Génération Identitaire“ бяха осъдени за подбуждане към расова и религиозна омраза; като има предвид, че по време на президентските избори през 2017 г. лица, свързани с крайнодесни групи, включително „Action Française“, бяха планирали терористично нападение срещу редица френски политици и джамии; като има предвид, че на 24 юни 2018 г. 10 членове на крайно дясната група „Action des Forces Opérationnelles“ (AFO) бяха задържани за планиране на серия от нападения, насочени срещу членове на мюсюлманската общност; като има предвид, че на 14 септември 2018 г. двама бивши членове на движението скинхед бяха признати за виновни за убийството на Клеман Мерик, млад студент и антифашистки активист, убит през юни 2013 г.;

Ш. като има предвид, че понастоящем в Испания 12 членове на неонацистката организация „Hogar Social Madrid“ са обект на разследване за подбуждане към омраза; като има предвид, че членове на испанските фашистки групи
„Falange“, „Alianza Nacional“ и „Democracia Nacional“ бяха задържани и осъдени от Върховния съд в Испания, след като през 2013 г. по време на чествания по случай Националния ден на Каталония извършиха нападение над Културния център Бланкерна в Мадрид; като има предвид, че през 2016 г. антирасистката НПО „SOS Racismo“ документира 309 случая на ксенофобско насилие; като има предвид, че председателят на тази организация получи смъртни заплахи, след като подаде сигнали за тези случаи и осъди липсата на ефективни механизми за разобличаване на тези престъпления;

Щ. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация „Франсиско Франко“ – организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата престъпления, както и от семейството на Франко, в редица престъпления, за които биха могли да бъдат осъдени на до 13 години затвор, за извършването на мирно и символично действие, включващо поставяне на два големи плаката върху фасадата на имението Пасо-де-Мейрас, с които публичните органи се призовават да се намесят, за да се възстанови собствеността на гражданите на Галисия върху това имущество;

АА.  като има предвид, че испанският Конгрес на депутатите прие предложение за преместване на тленните останки на Франсиско Франко от гроба му, който е разположен във военния мемориал, известен като „Долината на падналите“, и се е превърнал в място за поклонничество на крайната десница; като има предвид, че всички оставащи символи или паметници, които възхваляват военния бунт, гражданската война и диктатурата на Франко, следва да бъдат отстранени ефективно, а тези, които не могат да бъдат отстранени, следва да бъдат обект на подходящо контекстуализиране и ново тълкуване, така че да могат да допринасят за обществената осведоменост и паметта за миналото;

АБ. като има предвид, че неонацисткото „Скандинавско движение за съпротива“ организира редовно събирания на различни места на Скандинавския полуостров, като се скандират лозунги и се развяват зелено-белите знамена на организацията; като има предвид, че редица членове на „Скандинавско движение за съпротива“ са осъдени за придружени с насилие нападения над граждани и служители на полицията; като има предвид, че многобройните палежи на приемни центрове за бежанци принудиха през 2015 г. шведското правителство да крие местонахождението на сградите, предназначени за настаняване на бежанци;

АВ. като има предвид, че всяка година на 16 март хиляди хора се събират в Рига в Деня на латвийските легионери, за да почетат паметта на латвийците, служили във „Вафен-СС“;

АГ. като има предвид, че от началото на 2018 г. C14 и други крайнодесни групи в Украйна като свързаните с „Азов“ Национални дружини, „Десен сектор“, „Карпатска Сич“ и др. са извършили редица нападения срещу групи роми, антифашистки демонстрации, заседания на общински съвети, проява, организирана от „Амнести Интернешънъл“, художествени изложби, прояви на ЛГБТКИ лица (лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, куиър и интерсексуални), активисти в областта на правата на жените и в областта на околната среда;

 

1.  категорично осъжда и изразява съжаление по повод на терористичните нападения, убийствата, психологическото насилие, нападенията, придружени от физическо насилие, и шествията от страна на неофашистки и неонацистки организации в различни държави – членки на ЕС;

2. изразява дълбока загриженост по повод на зачестяващото превръщане в нормално явление на фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост в Европейския съюз, както и тревога във връзка със сведенията за тайни договорености в някои държави членки между политически лидери, политически партии и правоприлагащи органи с неофашисти и неонацисти;

3. изразява особена тревога от неофашисткото насилие, което засяга обществото като цяло и е насочено към конкретни малцинства, като например европейци с черен цвят на кожата/лица от африкански произход, евреи, мюсюлмани, роми, граждани на трети държави, ЛГБТИ лица и хора с увреждания;

4. категорично осъжда всички придружени с насилие нападения от неофашистки групи срещу политици и членове на политически партии, за които е докладвано в някои държави членки, и по-специално наскоро извършеното нападение от фашистките отряди на „Каса Паунд“ срещу Елеонора Форенца, член на ЕП, нейния сътрудник, Антонио Перило, и други участници в антифашистката демонстрация, проведена в Бари, Италия, на 21 септември 2018 г.;

5. изразява дълбока загриженост по повод на безнаказаността на действията на неофашистки и неонацистки групи в някои държави членки и подчертава, че това чувство за безнаказаност е сред причините, които обясняват обезпокоителното нарастване на актовете на насилие на някои крайнодесни организации;

6. потвърждава тревожната тенденция неофашистки и неонацистки групи да използват социалните медии и интернет, за да се организират и да разработват стратегии в целия Европейски съюз;

7. изразява съжаление относно факта, че в някои държави членки общественото радио- и телевизионно разпръскване се превърна в пример за пропаганда на една политическа партия и често изключва опозицията и малцинствените групи от обществото и дори подбужда към насилие;

8. припомня, че фашистката идеология и нетърпимостта винаги са свързани с посегателство срещу самата демокрация;

9. призовава държавите членки решително да осъждат и санкционират престъпленията от омраза, словото на омразата и търсенето на изкупителни жертви от страна на политици и държавни служители на всички равнища и във всички видове медии, тъй като те пряко засилват омразата и насилието в обществото и ги превръщат в нормално явление;

10. призовава държавите членки да предприемат допълнителни мерки за предотвратяване, осъждане и борба със словото на омразата и престъпленията от омраза;

11. призовава Комисията, държавите членки и дружествата в социалните медии да противодействат на разпространението на расизъм, фашизъм и ксенофобия в интернет, в сътрудничество със съответните организации на гражданското общество на национално и международно равнище;

12. призовава държавите членки да разследват и преследват по съдебен ред престъпленията от омраза и да обменят най-добри практики за идентифициране и разследване на престъпленията от омраза, включително тези, които са мотивирани по-специално от различни форми на ксенофобия;

13. призовава държавите членки да предвидят и предоставят необходимата подкрепа за жертвите на расистки или ксенофобски престъпления и престъпления от омраза, както и закрила за всички свидетели срещу извършителите;

14.  призовава държавите членки да създадат в рамките на полицейските сили звена за борба с престъпленията от омраза; призовава полицейските сили да гарантират, че техните служители не участват под каквато и да е форма в расистки, ксенофобски или дискриминационни действия, както и че всяко такова деяние се разследва и отговорните за него се изправят пред правосъдието;

15.  призовава Комисията да се обърне с призив към организациите на гражданското общество да следят и докладват за изказвания, проповядващи вражда и омраза, и престъпления от омраза в държавите членки;

16. подкрепя, приветства и призовава за защита на общностните групи и организациите на гражданското общество, които се борят с фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

17. призовава за консолидирано законодателство на ЕС за борба с дискриминацията, включително за транспонирането/прилагането на действащото законодателство и приемането на ново законодателство, включително Директивата за равното третиране;

18. припомня, че Рамковото решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, чийто краен срок за изпълнение беше ноември 2010 г., предоставя правно основание за налагане на санкции на юридически лица, които публично подстрекават към насилие или омраза срещу малцинствена група, като например изключване от публични облаги, лишаване от право на упражняване на търговска дейност, поставяне под съдебен надзор или издаване на заповед за ликвидация;

19. настоятелно призовава Комисията да актуализира своя доклад от
2014 г. относно прилагането на посоченото по-горе рамково решение на Съвета и да започне процедура за нарушение срещу онези държави членки, които не спазват разпоредбите на това решение;

20. настоятелно призовава държавите членки да следят за спазването на разпоредбите на Рамковото решение на Съвета, да се противопоставят на организациите, които разпространяват слово на омразата и насилие в публичните пространства и онлайн, и ефективно да забраняват неофашистките и неонацистките групи, както и всяка други фондация или асоциация, която възхвалява и величае нацизма и фашизма, като същевременно зачитат националния правен ред и националната юрисдикция;

21. призовава за пълноценно и своевременно сътрудничество между правоприлагащите органи, разузнавателните агенции, съдебната система и организациите на гражданското общество в борбата с фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

22. призовава държавите членки да следват препоръките на Съвета на Европа по отношение на противодействието на проявите на неонацизъм и десен екстремизъм;

23. призовава държавите членки да осигуряват задължително, основано на правата на човека и насочено към службите вътрешно обучение за служителите на правоприлагащите органи и длъжностните лица в съдебната система на всички равнища,

24. призовава държавите членки да съсредоточат вниманието си върху превенцията чрез образование, повишаване на осведомеността и обмен на най-добри практики;

25. призовава държавите членки и националните спортни федерации, по-специално футболните клубове, да противодействат в рамките на стадионите и спортната култура на расизма, фашизма и ксенофобията, които са пагубни явления, като осъждат и санкционират отговорните лица и като насърчават положителни образователни дейности, насочени към младите почитатели, в сътрудничество с училищата и съответните организации на гражданското общество;

26. насърчава държавите членки да предоставят обучение за лицата, работещи в сферата на публичното радио- и телевизионно разпръскване и на медиите, за да повишат осведомеността им относно предизвикателствата и дискриминацията, пред които са изправени жертвите на неофашистките и неонацистките групи;

27. призовава държавите членки да въведат национални „програми за напускане“, за да се помага на отделните лица да напуснат неофашистки и неонацистки групи, проповядващи и извършващи насилие; подчертава, че тези програми следва да надхвърлят рамките на отделните интервенции и да включват дългосрочна подкрепа за лицата, които срещат затруднения при намиране на работа, преместване и създаване на нови и безопасни социални мрежи;

28. подчертава, че познаването на историята е едно от необходимите условия за предотвратяването на такива престъпления в бъдеще и играе важна роля за възпитанието на по-младите поколения;

29. призовава държавите членки да осъждат и противодействат на всички форми на отричане на Холокоста, включително банализирането и омаловажаването на престъпленията на нацистите и техните сътрудници; посочва, че истината по отношение на Холокоста не трябва да се банализира чрез политически и медийни прояви;

30. призовава за обща култура на памет за миналото, която отхвърля фашистките престъпления от миналото; изразява дълбока загриженост, че по-младите поколения в Европа и на други места се чувстват във все по-слаба степен засегнати от историята на фашизма и че следователно съществува опасност да останат безразлични пред новите заплахи;

31. насърчава държавите членки да поощряват чрез официалната култура опознаването на многообразието на нашето общество и общата ни история, включително зверствата през Втората световна война, като например Холокоста, и системната дехуманизация на жертвите в течение на редица години;

32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации.

 

Бележки: 

(1) OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.

(2) OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.

(3) OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(4) ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1. 

(5) https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union- terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(6) https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full

(7) https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук