СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно Конференцията за бъдещето на Европа

0
1077

 

 

 

АНГАЖИРАНЕ С ГРАЖДАНИТЕ
ЗА ДЕМОКРАЦИЯ
изграждане на по-устойчива Европа

Преди 70 години Декларацията на Шуман положи основите на нашия Европейски съюз. Тя даде началото на уникален политически проект, който донесе мир, благоденствие и по-добър живот на всички европейски граждани. Сега е моментът да помислим за нашия Съюз, за предизвикателствата, пред които сме изправени, и за бъдещето, което искаме да съградим заедно, за да укрепим европейската солидарност.

От създаването си насам Европейският съюз се е справил с множество предизвикателства. Пандемията от COVID-19 подложи на невиждано досега изпитание уникалния модел на Европейския съюз. Европа може и трябва да извлече поуки от тези кризи в тясно сътрудничество с гражданите и общностите.

Европейският съюз трябва да покаже, че може да отговори на тревогите и амбициите на гражданите. Европейската политика трябва да предостави приобщаващи решения на съдбовни за нашето поколение задачи: осъществяване на екологичния и цифровия преход наред с укрепване на устойчивостта, социалния договор и промишлената конкурентоспособност на Европа. Тя трябва да се справи с неравенствата и да гарантира, че Европейският съюз има справедлива, устойчива, иновативна и конкурентоспособна икономика, в която никой не е изоставен. За да се справи с геополитическите предизвикателства в глобалната обстановка след COVID-19, Европа трябва да бъде по-решителна и да поеме водеща роля в отстояване на европейските ценности и стандарти в един все по-нестабилен свят.

По-активното участие в изборите за Европейски парламент през 2019 г. показва нарастващия интерес на европейските граждани към по-дейно участие в определянето на бъдещето на Съюза и неговите политики.

Конференцията за бъдещето на Европа ще предостави нови възможности за обсъждане на проблемите и приоритетите на Европа с гражданите ѝ. В нея ще могат да участват граждани от всички слоеве на обществото и от всички краища на Съюза, а младите европейци ще заемат централно място в офор­мяне на бъдещето на европейския проект.

Ние, председателите на Европейския парламент, на Съвета и Европейската комисия, искаме гражданите да участват в обсъждането и да имат думата при определяне на бъдещето на Европа. Поемаме общ ангажимент да се вслушаме в европейците и да предприемем действия по препоръките от конференцията при пълно зачитане на нашите компетентности и на принципите на субсидиарност и пропорционалност, заложени в договорите за ЕС.

Ще използваме възможността да подкрепим демократичната легитимност и функционирането на европейския проект, както и да потвърдим подкрепата на гражданите на ЕС за нашите общи цели и ценности, като им дадем допълнителни възможности да изразят мнението си.

Конференцията е съвместна инициатива на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, действащи като равностойни партньори заедно с държавите членки на Европейския съюз. С подписването на настоящата съвместна декларация ние се ангажираме да работим заедно от началото до края на конференцията и да посветим необходимите ресурси на това начинание. Ангажираме се да работим в интерес на Европа, на нашите граждани и европейската демокрация, укрепвайки връзката между европейците и институциите, които им служат.

В рамките на конференцията и при пълно зачитане на заложените в настоящата съвместна декларация принципи ще организираме събития в партньорство с гражданското общество и заинтересованите страни на европейско, национално, регионално и местно ниво, с националните и регионалните парламенти, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, социалните партньори и академичните среди. Тяхното участие ще гарантира, че конференцията обхваща не само столиците на Европа, а достига до всеки край на Съюза. Събитията ще бъдат организирани според набор от общи принципи, който ще бъде договорен от различните структури на конференцията.

Приканваме и други институции и органи да се присъединят към тази европейска демократична инициатива. Всички заедно ще направим тази конференция успешна. Ще приканим конференцията да състави заключения до пролетта на 2022 г., за да се предоставят насоки за бъдещето на Европа.

Как?

Конференцията за бъдещето на Европа ще използва подход „от долу нагоре“, насочен към гражданите, който да даде възможност на европейците да изразят очакванията си от Европейския съюз. Тя ще направи по-важна ролята на гражданите в оформянето на бъдещите политики и амбиции на Съюза, подобрявайки неговата устойчивост. Това ще бъде постигнато чрез множество свързани с конференцията събития и дебати, които ще се организират на различни места в Съюза, както и чрез интер­активна многоезична цифрова платформа.

Тези присъствени или виртуални събития с участието на гражданското общество и заинтересованите страни може да бъдат организирани на европейско, национално, международно и регионално ниво. Гражданското участие в тези събития следва да отразява многообразието на Европа.

Макар че заради мерките за социална дистанция и други подобни ограничения в контекста на COVID-19 осъществяването на комуникация и дейности в цифрова среда е от ключово значение, физическото участие и общуването лице в лице следва да бъдат съществен елемент от конференцията.

На европейско ниво европейските институции се ангажират да организират панели на европейските граждани.

В тях трябва да бъдат представени граждани с различен географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и/или ниво на образование. На младите хора трябва да се посветят специални събития, тъй като участието им е от съществено значение за гарантиране на дълготрайното въздействие на конференцията. Панелите следва да вземат предвид събраните в рамките на конференцията мнения и да ги обобщят на пленарното заседание на конференцията, формулирайки набор от препоръки, по които Съюзът да предприеме действия.

Всяка държава членка и институция може да организира допълнителни прояви в зависимост от националните или институционалните си характеристики и да допринесе за конференцията по други начини, например чрез национални граждански панели или тематични събития, на които се обсъждат събраните от различните панели мнения.

Събитията на национално и европейско ниво в рамките на конференцията ще бъдат организирани според набор от принципи и минимални критерии в съответствие с ценностите на ЕС, който ще бъде определен от структурите на конференцията.

Европейските институции също ще се обърнат към гражданите и ще насърчават по-широки, интерактивни и творчески форми на участие.

Данните от всички събития в рамките на конференцията ще бъдат събирани, анализирани, проследявани и публикувани в хода на конференцията чрез многоезична цифрова платформа. На тази платформа гражданите ще могат да споделят идеите си и да изпращат информация онлайн.

Въвеждането на механизъм за обратна връзка ще гарантира, че идеите, изразени по време на събитията в рамките на конференцията, ще доведат до конкретни препоръки за действия на ЕС.

Конференцията ще бъде председателствана съвместно от трите институции, представлявани от председателя на Европейския парламент, председателя на Съвета и председателя на Европейската комисия.

Конференцията ще се ръководи от стройна управленска структура. Тя ще гарантира равно представителство на трите европейски институции и равновесие между половете във всичките си компоненти.

Ще бъде назначен изпълнителен съвет. Той ще се състои от еднакъв брой представители на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, като всяка институция ще има трима представители и до четирима наблюдатели. Тройката председателства на КОСАК (Форум за сътрудничество между комитетите (комисиите) по европейските въпроси на националните парламенти на държавите членки на Европейския съюз. Името на форума идва от френската абревиатура COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires) ще участва като  наблюдател. Като наблюдатели могат да бъдат поканени също Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет, както и представители на други органи на ЕС и социалните партньори, когато това е уместно.

Изпълнителният съвет ще бъде съпредседателстван от трите институции и ще докладва редовно на съвместното председателство. Изпълнителният съвет ще отговаря за вземането на решения чрез консенсус относно дейността на конференцията, процесите и събитията, свързани с нея, проследяването на напредъка ѝ и подготовката за пленарните заседания, включително позициите на гражданите и произтичащите от тях действия.

Работата на изпълнителния съвет ще бъде подпомагана от общ секретариат с ограничен състав и равно представителство на трите институции.

Пленарното заседание на конференцията ще осигури възможност за обсъждане на препоръките на националните и европейските граждански панели, групирани по теми, без резултатът от това обсъждане да се определя предварително и без обхватът на дебата да се свежда само до предварително определените области на политиката. Пленарното заседание на конференцията ще се провежда поне веднъж на всеки шест месеца и в него ще участват представители на Европейския парламент, на Съвета и на Европейската комисия, както и представители на всички национални парламенти, на равни начала, и граждани. В заседанията ще участват и представители на Комитета на регионите, на Европейския икономически и социален комитет, социалните партньори и гражданското общество. Върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност ще участва, когато се обсъжда международната роля на ЕС. Може да бъдат поканени и представители на основни заинтересовани страни. Изпълнителният съвет ще изготвя и публикува заключенията от пленарното заседание на конференцията.

Структурите на конференцията ще се договарят от самото начало и на консенсусна основа относно реда и условията за докладване на резултатите от различните дейности, предприети в контекста на конференцията. Окончателните резултати от конференцията ще бъдат отразени в доклад до съвместното председателство. Трите институции незабавно ще проучат възможните ефективни последващи действия по този доклад, като всяка от тях работи в своята сфера на компетентност и в съответствие с Договорите.

Какво?

Ние, председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Европейската комисия, имаме за цел да предоставим на гражданите възможността да изразят мнението си по важни за тях въпроси.

В отговор на стратегическата програма на Европейския съвет, политическите насоки на Европейската комисия за периода 2019 – 2024 г. и породените от пандемията от COVID-19 предизвикателства дискусиите ще обхващат, наред с другото: изграждането на здрав континент, борбата с изменението на климата и екологичните предизвикателства, икономиката в интерес на хората, социалната справедливост, равенството и солидарността между поколенията, цифровата трансформация на Европа, европейските права и ценности, включително принципите на правовата държава, предизвикателствата, свързани с миграцията, сигурността, ролята на ЕС в света, демократичните основи на Съюза и начините за укрепване на демократичните процеси, които ръководят Европейския съюз. Дискусиите може да обхващат и междуинституционални въпроси, свързани със способността на ЕС да постига приоритетните цели на политиката, като например по-доброто управление, прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, прилагането и изпълнението на достиженията на правото на ЕС и прозрачността.

Обхватът на конференцията следва да отразява областите, в които Европейският съюз има компетентност да действа или в които действията на равнище ЕС биха донесли ползи на европейските граждани.

Гражданите си запазват правото да повдигат и други важни за тях въпроси.

Принципи на конференцията

Конференцията се основава на приобщаване, откритост и прозрачност при зачитане на неприкосновеността на личния живот на хората и правилата за защита на личните данни на ЕС. Организираните на равнище ЕС панели на европейските граждани ще бъдат излъчвани, а подаваната през интернет информация и документация ще бъдат достъпни на платформата.

Конференцията, нейното управление и организираните в рамките ѝ събития ще се основават и на ценностите на ЕС, заложени в договорите за ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Конференцията се отличава с уникална идентичност и харта на конференцията, към които всички организатори на събития трябва да се придържат.

 

 

За Европейския
парламент

 

За Съвета на ЕС

 

За Европейската
комисия

Давид Сасоли

Антониу Коща

Урсула фон дер Лайен

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук