ЖАЛКО ЗА БСП

Какво се случи на Конгреса? Беше спасено едно ръководство, довело до жалко живуркане на БСП. Поставило партията на системи за изкуствено дишане

0
405

Не зная дали това е най-точното заг­лавие за този текст. Чудех се за „Позор“, за „Цирк“, но наис­тина ми е жал за БСП. Как може една 130 годишна пар­тия с дъл­гогодишни традиции, преминала през гор­нилото на тежки, жес­токи изпитания да устои на историчес­ките бури, а сега да се остави да бъде похитена от хора, които нямат идейна чис­тота, въз­г­леди и прин­ципи. Нима е изгубила инс­тин­кта си за самосъх­ранение? Думата ми е за преминалото заседание на 50-я кон­г­рес. Не за първи път с това ръковод­с­тво се провеж­дат без­с­мис­лени кон­г­реси. Преди години написах един текст озаг­лавен „Един излишен кон­г­рес.“ За пос­лед­ното заседание на кон­г­реса просто не мога да намеря определение. Може би кон­г­рес за края на БСП. Или кон­г­рес, довел до мар­гинализирането на пар­тията, до логичен край. За пореден път на кон­г­реса не бяха пред­ложени добре под­гот­вени документи. Бяха взети всички мерки да не се проведат заседанията нор­мално. Под­мяна на делегати, промени в комисиите, за да се вземат „правил­ните решения“, промяна на преб­роителите, недопус­кане за изказ­вания, изк­люч­ване на мик­рофони. Защо? За да бъде спасено едно ръковод­с­тво, довело до жалко живур­кане на БСП. Пос­тавило пар­тията на сис­теми за изкус­т­вено дишане.

Бил извър­шен атен­тат срещу БСП! Не видях и не чух да има трещене на кар­теч­ници и гър­межи на бомби. Ако въз­г­ласите „оставка“ и исканията за изказ­вания се наричат атен­тат, това е поред­ната демон­с­т­рация, че в БСП с това ръковод­с­тво няма свобода на словото, свобода на алтер­нативно мнение. Пред­полагам, надявам се, че са чували какво е казал Вол­тер: „Не съм съг­ласен с това, което каз­ваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го каз­ваш.“ Или това ръковод­с­тво изповядва друга мисъл на извес­т­ния философ: „Който е добър само за себе си, не е добър за никого.“ За пореден път се демон­с­т­рира, че алтер­нативно мнение в БСП, раз­лично от това на ръковод­с­т­вото се изк­лючва. Смешно и жалко е твър­дението на Зафиров, че бил нап­равен опит за прев­рат. И кои са прев­рата­джиите? Свет­лана Шарен­кова, Велис­лава Дърева, Ваня Доб­рева, Ана Пирин­ска. Това е тол­кова скудоумно, че дори не под­лежи на комен­тар. Друго „умно“ изказ­ване на Зафиров е, че опонен­тите на ръковод­с­т­вото искали да сед­нат на една маса с новосъз­даващата се „Левица“. Е, с кой да сед­нат на една маса — с ГЕРБ ли? Или както Нинова и ком­пания сед­наха на една маса ПП и ДБ. За какви прин­ципи и идейна яснота може да става дума, когато приемаш дек­ларация, че няма да се коалираш с ГЕРБ, а си оставяш въз­мож­ност за коалиция с ПП и ДБ. Пар­тии, доказали с дейс­т­вия и думи, че са ярко антикомунис­тически, русофоб­ски и воен­нолюбиви. Не само това, но и предатели на национал­ните ни интереси в отношенията със Северна Македония, под­чинявайки се на заповедите на Брюк­сел, Вашин­г­тон и антибъл­гар­с­ките желания на Мак­рон.

С тези пар­тии може, а с „Левицата“ не може.

Всички приказки за идей­ност и прин­ципи са камуф­лаж, с който се прик­риват без­п­рин­ципни дейс­т­вия, жажда за власт и лично доб­руване. Защото не думите, а делата имат значение. Видяхме какви са делата в без­п­рин­цип­ното коалиционно правител­с­тво на Кирил Пет­ков. Не си пред­с­тавител на лявото ако си мис­лиш, че с коз­метични промени си лява, социалис­тическа пар­тия. Тогава най-големите социалисти са Бис­марк и Аденауер, които в раз­лични времена правят дъл­боки социални промени и Гер­мания става социална дър­жава. Но тях никой не ги смята за социалисти. Други са цен­нос­тите и идеите, които те правят лява пар­тия. А БСП не изповядва на прак­тика тези цен­ности и идеи. Не си спом­ням това ръковод­с­тво за шест-седем години да е споменало думата социализъм и да е защитило пос­тиженията на Бъл­гария през годините на социализма. Изс­лед­ване показва, че 37% от бъл­гар­с­ките граж­дани са най-доволни и щас­т­ливи от 70– те и 80-те години на миналия век. Защо тогава БСП печели само 10%? Защото не пред­с­тав­лява теж­ненията и желанията на левите избиратели, на лявомис­лещите хора. Може да те под­к­репят 500 души на кон­г­реса, но 700 000 те отх­вър­лят.

За мен учуд­ващо звучат думите на Крис­тиян Вигенин, че другомис­лещите не били срещу Нинова, а срещу БСП.

Нима отъж­дес­т­вяваме Нинова с БСП?

Не е сега нито времето, нито лич­ността на Нинова да си спом­няме за стихот­ворението на Маяков­ски. Още по-изненадваща е мисълта му, че БСП щяла да спечели повече гласове на пред­с­тоящите избори. Като изк­люч­ваме младежите от пар­тията ли? Като връщаме едни от най-мрачните периоди от историята на пар­тията от 50-те години, когато се е тър­сил „врага с пар­тиен билет“? Да се изк­лючва за раз­лично мнение е позор и мракобесие. Съз­нава ли това ръковод­с­тво какво психологическо въз­дейс­т­вие ще има върху левите избиратели това тяхно дейс­т­вие? Чули ли са, че хората са отв­ратени и каз­ват, че няма да гласуват за БСП, докато те не се оттег­лят. Левите хора в Бъл­гария са въз­мутени от дейс­т­вията и резул­татите на БСП от миналите избори.

Затова трябва да извикаме високо „Стига! Идете си! Освободете БСП, за да има въз­мож­ност да се изп­рави, да тръгне по пътя на обнов­лението и въз­хода“.

От в. „Земя“,  20 Фев­руари 2023 г

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук